Р Е Ш Е Н И Е

 

          367                                  07.03.2017г.                                   гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на девети февруари, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. ВАНИНА КОЛЕВА

секретар:  С.А.

прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КНАХ дело № 129 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Сектор Пътна Полиция при ОД на МВР - Бургас, против решение № 1874/12.12.2016г., постановено по НАХД № 2922/2016г. по описа на Районен съд – гр. Бургас, с което е отменено издаденото от началник група в „Пътна полиция“ при ОДМВР гр.Бургас наказателно постановление № 16-0769-000664/03.05.2016г., с което на основание чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на С.И.Т.,*** наложена глоба в размер на 2000.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца за нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение като постановено при неправилно приложение на закона и да потвърди наказателното постановление. 

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията С.Т., редовно и своевременно уведомена, се представлява от редовно упълномощен представител,  който оспорва жалбата.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на ответника и на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Настоящия съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

Настоящият касационен състав споделя аргументите, изложени в оспореното решение, досежно наличните основания за отмяна на наказателното постановление. Правилно първоинстанционният съд е приел, че са допуснати съществени процесуални нарушения от страна на административно-наказващия орган при съставянето на АУАН и издаването на процесното НП. От събраните по делото доказателства се установява, че е налице разминаване в правната квалификация на нарушението в АУАН и в НП. В АУАН е посочена за нарушена разпоредбата на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, а в НП е посочена за нарушена разпоредбата на чл.174, ал.3 от ЗДвП. Така допуснатото процесуално нарушение не би могло да бъде санирано по силата на разпоредбата на чл.53, ал.2 от ЗАНН. Цитираната норма предвижда, че НП се издава и когато е допусната нередност в акта за установяване на административно нарушение, в случаите когато е установено по безспорен начин извършването на нарушението, нарушителят и неговата вина. По реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН, не е възможно да се отстранява допуснато противоречие между описаното в АУАН нарушение и посочената като нарушена правна норма. Съгласно чл.36, ал.2 от ЗАНН административно-наказателното производство се образува със съставяне на акт за установяване на извършеното административно нарушение. Със съставянето на АУАН на соченото като нарушител лице се повдига обвинение за конкретно извършено нарушение с индивидуализиращите го белези – деяние, дата и място на извършване, правна квалификация. От този момент за лицето възниква възможност да се защитава срещу вмененото му нарушение. В този смисъл е недопустимо с НП лицето да бъде наказано за административно нарушение с правна квалификация различна от тази дадена в АУАН.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1874/12.12.2016г., постановено по НАХД № 2922/2016г. по описа на Районен съд – гр. Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: 1.                                   

 

 

      2.