О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   Номер 571             Година 09.03.2015             град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на девети март две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 129 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е образувано по повод жалба на М.С.Ж. с ЕГН: ********** *** против заповед за задържане на лице с рег.№ 3388/02.01.2015г. издадена от Г.Д.Г. - младши полицейски инспектор при V-то РУП гр.Бургас.

С представена по делото молба вх.№ 2231/09.03.2015г. е заявено оттегляне на подадената жалба.

Съгласно чл.155 ал.1 от АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а съгласно ал.3 на същия член оттеглянето на оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба.

Съдът след като констатира, че по делото е постъпила писмена молба от жалбоподателя, за оттегляне на подадената жалба, намира, че са налице основанията по чл.159, т.8 от АПК, за оставяне без разглеждане на жалбата и прекратяване на производството по административно дело № 129/2015г. по описа на Административен съд гр.Бургас, като насроченото открито съдебно заседание следва да бъде отменено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.8 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ насроченото за 10.03.2015г. открито съдебно заседание.

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.С.Ж. *** против заповед за задържане на лице с рег.№ 3388/02.01.2015г. издадена от Г.Д.Г. - младши полицейски инспектор при V-то РУП гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 129 по описа за 2015 година на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                       СЪДИЯ: