ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 13.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На тринадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  П.С.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

Административно дело номер 129 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Б.М., редовно призован,  не се явява. Представлява се от адв., с приложено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ РДНСК гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт С., също редовно упълномощен.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И.И.Н., А.И.Я., Р.Д.Я., редовно уведомени, не се явяват. За трите - адв.С., с приложено по делото пълномощно.

Не се явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.П.А..

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че няма процесуални пречки по движението на процеса, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         Адв.: По отношение молбата на адв.С. за допълнителни задачи, които са поставени на експертизата, считам, че следва съдът да разшири състава на експертиза, тъй като вещото лице, което е определено по първоначалната съдебно-техническа експертиза е архитект. Въпросите поставени от адв.С. касаят повече геодезист и то такъв, който разполага с тотална станция за измерване.

         За да се направи изследване дали проектните коти на отделните нива съответстват на извършеното строителство е необходимо измерване не с рулетка, а с тотална станция, респективно с техническо средство.

         Моля да конституирате като заинтересована страна съпругът на И.И.Н. – И.Н., което считам заинтересовано лице, тъй като от нотариалния акт за собственост, който представям и моля да приемете като доказателство, е очевидно, че е учредено право на строеж в имота собственост на заинтересованите лица, в режим на СИО. Поради това считам, че е необходимо съпругът да бъде конституиран като заинтересована страна.

         Юрисконсулт С.: Относно исканията за геодезическо заснемане считам, че такава прецизност не е необходима, тъй като строежът е даден като подземен, а е изпълнен надземен етаж. Възразявам по това искане.

         Адв.С.: Във връзка с искането на жалбоподателя се позовавам изцяло на указанията дадени от ВАС. Реално във въпросите които сме поставили не искам да се правят нови изчисления за това на какво положение като абсолютни коти се намира сградата. Тези експертизи вече са приети по делото. Указанията на съда са да бъде извършена експертиза, която да даде отговор съобразно така приетите вече коти. Въпросите съм поставил точно така. Не да се извърши ново заснемане, а при това заснемане, вещото лице да отговори на конкретните въпроси. Не считам, че трябва да се назначава второ вещо лице.

         Адв.: Да считаме ли, че оттегляте въпросите си? Ако се направи внимателен прочит в т.1, въпрос 1, се цитира заключението, а решението на съда е отменено и делото е върнато за ново разглеждане с точни указания. Но така, както е формулиран въпросът с посочени от съдебно заседание по предходно дело е прието едно заключение на вещо лице, което се вменява на настоящото да ползва тези измервания, за да отговори на въпроса подземен, полуподземен или надземен е изпълненият обект.      За да се отговори на този въпроси следва да се установяват котите на съответните нива спрямо прилежащ терен. Това като процедура се изпълнява със самия проект в част „вертикална планировка”, а в съдебно-техническата експертиза архитектът не може да мери с метър.

         Вторият въпрос е със същата формулировка, касаещ височини на отделните нива или нивото на обекта. Съгласна съм с указанията на ВАС.

 

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представеният в днешно съдебно заседание нотариален акт за учредяване право на строеж № 93/2005г.

Като взе предвид същият нотариален акт намира, че са налице материалните предпоставки на закона за конституиране като заинтересована страна в процеса на лицето И.Н., поради което и на основание чл.154, ал.1 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като заинтересована страна в процеса И.Н. от ***.

По отношение направеното в днешно съдебно заседание възражение от пълномощника на жалбоподателя по повод на допълнително допусната от съда съдебно-техническа експертиза, съдът ще се произнесе по това възражение след изслушването на основната експертиза и след като съобрази дали посредством тази експертиза биха били изяснени в достатъчна степен правнозначимите обстоятелства по делото.

Като взе предвид, че за днешно съдебно заседание не е изготвена назначената експертиза, следва да бъде дадена допълнителна възможност на вещото лице в  тази насока, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.06.2009г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: