ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 16.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На шестнадесети март                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  П.С.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

Административно дело номер 129 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Б.М., редовно призован, се явява лично и с адв., с приложено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ РДНСК гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт С., който представя пълномощно.

         От ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И.И.Н. и А.И.Я., редовно уведомени се явяват лично, Р.Д.Я., редовно уведомена, не се явява. 

За трите заинтересовани страни се явява адв., редовно упълномощен.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Адв.: По делото има изготвена съдебно-техническа експертиза от 08.04.2008г., при първоначалното разглеждане на делото, която не е оспорена. Считаме, че не е необходимо да се назначава нова такава, за да отговори на въпрос, който е поставен в мотивите и указанията на ВАС. Ако съдът прецени, че следва да се назначи такава само с този въпрос, нямам възражения.

Юрисконсулт С.: Моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза. Относно указанията на ВАС, предоставям преценката на съда.

Адв.: Оспорвам жалбата. Запознати сме указанията на ВАС. Считам, че по делото бяха събрани достатъчно доказателства, които да обосновават отклонението от одобрените проекти, които представляват нарушение в предвижданията на ПУП. В случай, че ако съдът счете за необходимо повторно да се даде заключение на тези въпроси, моля да ми се предостави възможност да конкретизирам въпросите си към съдебно-техническата експертиза във връзка с указанията на ВАС.

Адв.: Има приложен по делото протокол № 2/14.01.2008г. с две приложения от 08.01.2004г. на Община Созопол за съответствие на строежа с действащия ПУП.

Адв.: Протоколът, който се цитира от колегата, кредитира строеж от началото на неговото започване, а не към настоящия момент, когато се разглежда настоящото производство.

 

Съдът, като взе предвид съдържащите се мотиви в решение № 1234/28.01.2009г. на ВАС, които са задължителни за настоящия съдебен състав при връщане на делото за ново разглеждане намира, че с оглед изясняване на правнозначимите обстоятелства следва да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, поради което и на основание чл.172, ал.2, изр.2-ро от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и с необходимата техническа документация съхранявана в Община Созопол, както и след като извърши оглед на място на процесния обект, да отговори на въпросите:

Какви са точните предвиждания на одобрения инвестиционен проект от 05.03.2004г., както и издаденото разрешение за строеж № 66/15.3.2004г.?

Дали строежът така, както е фактически изпълнен, съответства на проекта или неговото изпълнение се намира в съществени отклонения от него по смисъла на чл.154, ал.2, т.1,2,3 и 4 от ЗУТ?

Експертизата да се извърши от вещото лице арх.М.А. при депозит в размер на 300 лева, вносим по равно от жалбоподателя и от заинтересованите страни в 3-дневен срок, считано от днес.

Дава възможност на адв. в тридневен срок считано от днес с нарочна молба да формулира допълнителни въпроси към вещото лице.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.04.2009г. от 14.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: