ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 04.07.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На четвърти юли                                        две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 1299 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя П.Д.Н. - редовно уведомена,  се явява адв. Д., с представено по делото пълномощно.

За ответника - директор на Регионална дирекция по горите/РДГ/ Бургас - редовно уведомен, се явява юк. М. - представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на П.Д.Н., с адрес *** против мълчалив отказ на директора на РДГ Бургас да се произнесе по молба с вх. № 1763/27.03.2018 г.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

Адв.Д.: поддържам жалбата. Представям и моля да приемете писмени доказателства - договор за покупко-продажба на мпс и преписка с рег. № 617/2016 г. от Районна прокуратура Царево. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

юк.М.: оспорваме жалбата. Считаме същата за недопустима. Моля да се приеме преписката. Поддържаме си становището както по недопустимостта, така и по неоснователността. Не възразявам да се приемат представените от процесуалния представител на жалбоподателя доказателства. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

По доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

приема представените с  административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя / от л. 60 до л. 81 от делото/.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв. Д.: Моля да отмените мълчаливия отказ и да се произнесете по връщане на ответния товарен автомобил КАМАЗ с рег. № А 4292 ВМ, собственост на жалбоподателя. Представям два броя писмени защити, като моля да ни присъдите адвокатско възнаграждение съобразно представения договор за правна помощ.

юк. М.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата поради две причини. На първо място считам, че същата е недопустима, като в днешно съдебно заседание беше направено уточнение, че жалбата е подадена срещу мълчалив отказ по искане от 27.03.2018 г. Изложил съм аргументи защо е недопустима в писменото становище. Считам, че подадената втора молба не е самостоятелно искане видно от нея. Т.нар. напомка от 08.05.2018 г., приложена по делото, е свързана с искането от 26.03.2018 г. Това бе заявено от ответната страна. На следващо място поддържам отново аргументите за неоснователност на жалбата. Първо там подробно е изложено защо считаме, че НП е влязло в сила и спрямо това лице - жалбоподател в сегашното производство. Освен това считам, че директорът на РДГ  Бургас се е произнесъл с НП относно разпореждането с автомобила. Там е изразена волята му писмено, а именно че същият трябва да бъде отнет в полза на държавата. Не считам, че искането от ответната страна за ново произнасяне е допустимо най-малкото. Моля за юрисконсултско възнаграждение, в случай че отхвърлите жалбата.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: