ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 03.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети февруари                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1299 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Щ.К., редовно призован, не се явява. За него адвокат З., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№9722/2014година от жалбоподателя Т.К., в която заявява, кои фактури оспорва. В молбата е направено и искане за допускане до разпит, като свидетели Д. П. С., С. И. Ц. и В. Г. К., които да установят посочени обстоятелства. Формулирани са и въпроси към поисканата съдебно-икономическа експертиза, .

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№402/15.01.2015година от ответника, в което заявява, че ще се ползва от оспорените от жалбоподателя фактури.

 

АДВОКАТ З.: Уважаема г-жо съдия, поддържаме жалбата така както е предявена, ведно с направените уточнения. Твърдя, че сумите описани в решението, респективно в ревизионния акт са семейни спестявания на моя доверител за периода от 1969-2007година. Твърдя като уточнявам, че тези суми имат следния произход: от отдаване под наем на 10 легла в гр.Несебър, стара част за периода от 1980-1990 година; отдаване под наем на заведение „Бира скара” на площ 55 кв.м. , също находящо се в гр.Несебър, стара част за периода 1997-2001година; от таксиметрова дейност за периода от време 1988-1996година; от продажба на рапани за периода от 1997 до 2001година; от трудов стаж на моя доверител и съпругата му, както и от заем , който е описан в приложение 1 от протокола.

Поддържам направеното от нас оспорване на истинността на подписите във фактурите изброени в молбата ни с вх.№9722 от 18.12.2014година.

Моля да бъде назначена  експертиза с въпроси и задачи поставени пак в тази молба, като искаме да направим допълнително уточнение за годините.

Поддържам и направеното в тази молба искане за разпит на трима свидетели в режим на довеждане, които ще установяват описаните фактите и обстоятелства,  с оглед доказване  на нашите твърдения.

С оглед становището на ответната страна, че ще се ползват от фактурите, моля да се открие  производство по оспорването им и назначаване на съдебно-графологична експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Отново следва да посоча, че жалбата е подадена срещу решение на директора на Д”ОДОП”, което по реда на ДОПК е необжалваемо, а се обжалва ревизионен акт. Както сме посочили в предишното съдебно заседание в писменото становище за всички факти, които твърди жалбоподателят, че е реализирал доход, за същите се подават декларации и ако същия е имал такива доходи е следвало да подаде декларации и да ги декларира. До този момент няма такива декларации представени по делото и ако със свидетелски показания се иска доказването на тези факти, то не би ги потвърдило, защото за това следва да се представят официални документи.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  по делото писмени доказателства.

 

На основание чл.193 от ГПК, ОТКРИВА производство по оспорване автентичността на фактури, посочени от жалбоподателя и издадени от „Хит А” АД, а именно - №200005184/01.04.2009г.; №200005261/13.04.2009г.;№200005302/21.04.2009г.; №200005350/24.б4.2009г.;№200005393/29.04.2009г, №20005421/30.04.2009г.;№20005441/07.05.2009г.; №200005466/11.05.2009г.;№200005541/25.05.2009г..; №200005563/28.0572009г.; /№200005589/02.06.2009г.;

№200005625/12.06.2009г.; №200005637/18.06.2009г.;

№200005649/24.06.2009г.;№200005657/08.07.2009г.;

№200005685/22.07.2009г.;№200005697/29.07.2009Г.;

/№200005724/19.08.2009г.; №200005873/06.11.2009г.

 

На основание чл.193, ал. 3 от ГПК УКАЗВА на жалбоподателя, че е негова доказателствената тежест.

 

НЕ ОТКРИВА производство по оспорване на фактури  оспорени от жалбоподателя и издадени от доставчика „Бошнаков” ЕООД, доколкото същите нямат положен подпис нито на получател, нито на съставител. Срещу тях са посочени единствено имена на лица.

 

ДОПУСКА при условията на довеждане исканите от жалбоподателя свидетели, които да бъдат разпитани в следващо съдебно заседание. УКАЗВА на жалбоподателя, че ако допуснатите свидетели не  бъдат доведени в следващото съдебно заседание  определението за тяхното допускане ще бъде отменено, а делото решено с оглед наличните доказателства.

 

По искането за допускане на съдебна експертиза по такава формулираните от жалбоподателя въпроси съдът счита, същите за недопустими доколкото по тях вещото лице следва да изготви своето заключение по данни касаещи по принцип посочената дейност и период от време, а не се сочат и не се ангажират конкретни доказателства за доходите, които жалбоподателя и неговата съпруга са придобили. В този смисъл в предходно съдебно заседание са дадени указанията да се посочат конкретно доходите които се искат да се вземат предвид при изготвяне на заключението му.

Поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за допускане на съдебна експертиза по така поставените въпроси.

 

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен от днешното съдебно заседание  да постави въпроси към исканата експертиза, които въпроси следва да касаят конкретно получените от него и неговото семейство доходи както и дейността развивана от тях.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за действително извършените от него дейности и получени доходи от тях, за които твърди, че е следвало да бъдат взети предвид от органа по приходите

 

АДВОКАТ З.: Нямаме доказателствени искания към настоящия момент. Ще се ползвам от възможността да формулирам конкретни въпроси към експертизата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да се уточни какво точно се жали в процеса.

 

АДВОКАТ З.: Решението на директора на  Д”ОДОП” сме записали, че обжалваме в жалбата, респективно обжалваме и ревизионния акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля жалбата в частта, с която се обжалва решението на директора на Д”ОДОП”Бургас бъде оставена без разглеждане като недопустима.

 

АДВОКАТ З.: С оглед дадените днес указания относно тежестта на доказване на оспорените от нас фактури, моля да бъде допусната съдебно-графологична експертиза, вещото лице по която да  даде отговор на въпроса – Дали подписът поставен върху фактурите издадени от „ХИТ А”АД е подписът на моя доверител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам възражения да бъде извършена експертиза, но следва да посоча че подписът може да е на друго лице по фактурата издадена на Т.К., като това друго лице да е получило материалите.

 

Съдът счита направеното искане за допускане на съдебно-графологична експертиза за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-графологична експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите поставени от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 200 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответните платежен документ.

 Вещото лице ЩЕ БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНО след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  31.03.2015г.  от 10.40часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: