ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 18.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети ноември                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1299 по описа за 2014година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Щ.К., редовно призован, не се явява и представлява.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Т.Щ.К. против ревизионен акт №021302682/04.02.2014г. издаден от инспектор при ТД на НАП-Бургас, потвърден с решение № 136/30.04.2014г. на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

 

ПОСТЪПИЛО е становище с вх.№6834/19.09.2014г. от ответника, за недопустимост на производство, поради просрочие на жалбата.

 

ПОСТЪПИЛО е становище с вх.№7263/07.10.2014г. от  жалбоподателя, в което заявява, че е получил обжалваното решение на 21.05.2014година и жалбата му е допустима.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата като недопустима и неоснователна. Моля да приемете представената по делото административна преписка.

Относно недопустимостта жалбата, съгласно чл.155,ал.3 от ДОПК допълнително събраните доказателства в хода на административното производство се изпращат с решението на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас и ако са пратени допълнително, не тече срокът за обжалване от тяхното получаване. Още повече, че това са доказателства, които жалбоподателя има в своето счетоводство.

Относно искането за допускане на разпит на свидетели, относно посочените факти и обстоятелства, считам същото за недопустимо. Тези обстоятелства се доказват с писмени документи. Съгласно чл.161 от ГПК, факти и обстоятелства, за които следва да има лицето писмен документ, не могат да се доказват с гласни доказателства.

Относно оспорването на документите, не става ясно кои документи се оспорват и какво точно.

Относно искането за допускане на експертиза с така поставените въпроси, считам също за неоснователно. Периодът за който се иска извършването на изчисления е твърде голям. През 2009година се извърши деноминация на лева и спестяванията на жалбоподателя са деноминирани.

Говори за някаква таксиметрова дейност в гр.Несебър, за която няма информация нито кога е започнала, нито кога е приключила.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

           По допустимостта на жалбата съдът ще се произнесе с крайния съдебен акт.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването, следва да уточни кои точно документи оспорва, като същите бъдат надлежно индивидуализирани, както и какво оспорва - тяхната автентичност или истинност.

При неизпълнение на указанията в срок, съдът ще приеме искането за неоснователно и няма да бъде открито производство по оспорване на документи.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че във връзка с оспорването на размера на приетите от органа по приходи разходи за живот, следва да ангажира доказателства за действително извършените от него разходи.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването, следва да посочи трите име на лицата които иска да бъдат разпитани като свидетели по делото, както и конкретните обстоятелства които ще установява посредством техните свидетелски показания. 

При неизпълнение на указанията на съда, исканото за допускане на свидетелски показания ще бъде оставено без уважение.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от получаване на съобщението, следва да конкретизира въпросите към исканата съдебна експертиза, като посочени за всеки един период от време кои конкретно  доходи иска да се вземат в предвид от вещото лице при изготвяне на заключението му.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства относно получените от него доходи, които иска да се вземат в предвид от вещото лице при изготвяне на заключението.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че ревизионното производство е проведено по реда на чл.122 от ДОПК и съгласно чл.124, ал.2 от ДОПК, фактическите констатации в ревизионния акт се смятат за верни до доказване на противното , когато наличието на основанията по чл.122, ал.1 от ДОПК е подкрепено със събраните доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.02.2015 година от 10.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.30часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: