О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  /22.06.2011 година,  гр. Бургас

 

            Административен съд - Бургас, XI състав, в закрито заседание на двадесет и втори юни,  две хиляди и единадесета година, в състав:

СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм.д. № 1298/2011 година,

 

Производството е образувано по жалба на П.И.П. с ЕГН ********** *** против решение № 62/30.05.2011 година  на директора на РУ “Социално осигуряване” - Бургас.

С оспореното решение, на основание чл.88 ал.1 т.3 от АПК, е прекратено производството, образувано по възражение на П.П.  срещу разпореждане № 30/28.04.2011 година на длъжностно лице при РУ “СО” – Бургас, с което декларираната от осигурителя “Перчемлиев” ЕООД злополука с вх. № ТЗ-30/04.04.2011 година, станала с П.П. на 11.02.2011 година, се приема за “трудова злополука”, по смисъла на чл.55 ал.1 от КСО.

В жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно. Осигурителят не е декларирал точно уврежданията на П., които са настъпили от трудовата злополука, а те са по-тежки от описаните, тъй като не е увредено само рамото на жалбоподателя (според декларираното), но и гръбначния му стълб. Поддържа се, че точното описание на уврежданията в декларацията на осигурителя е предпоставка за уважаване на евентуално предявен иск по чл.200 от Кодекса на труда срещу търговското дружество – работодател.

Жалбата е подадена в установения срок от лице – адресат на акта, затова е допустима.

След като се запозна с преписката по делото, съдът приема за установена следната фактическа обстановка.

Жалбоподателят П. е бил в трудово правоотношение с “Перчемлиев” ЕООД към 11.02.2011 година, като е изпълнявал длъжността “шофьор”, управлявайки товарен автомобил – влекач с прицеп – на територията на Кралство Швеция.

На 11.02.2011 година, при ПТП, предизвикано от неблагоприятни метеорологични условия, без вина на водача на автомобила, П.П. е получил травматични увреждания.

Тези обстоятелства са декларирани от осигурителя “Перчемлиев” ЕООД едва на 04.04.2011 година пред органите на НОИ, в нарушение на чл.57 ал.1 от КСО.

По декларираните обстоятелства е открито производство по разследване на трудова злополука, разпоредено от директора на РУ “СО” – Бургас със заповед № 07/05.04.2011 година (лист 25). Разследването е извършено от комисия, ръководена от главен инспектор “Трудови злополуки” при РУ “СО” – Бургас. В хода на производството е установено, че злополуката, претърпяна от П.П. е “трудова злополука”, по смисъла на чл.55 ал.1 от КСО, представляваща внезапно увреждане, станало през време и във връзка с работата, извършвана от него за “Перчемлиев” ЕООД. В този смисъл е и издаденото разпореждане № 30/28.04.2011 година (лист 17) от главен инспектор “Трудови злополуки” при РУ “СО” – Бургас, оспорено по административен ред от П.П. пред директора на РУ “СО”.

Директорът на РУ “СО” е приел, че жалбата е недопустима, на основание чл.88 ал.1 т.3 от АПК, защото първоначалният административен акт е благоприятен за оспорващия и той няма правен интерес от обжалването му.

При тази фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи.

Оспореното решение е законосъобразно.

Целта на производството по чл.57 – 60 от КСО е да установи дали декларираната злополука има характер на „трудова”, по смисъла на чл.55 ал.1 от КСО.

В настоящия случай, това е направено. Извършено е разследване, при което са установени обстоятелствата по ПТП, претърпяно от жалбоподателя П.. Установени са и уврежданията, получени от него при произшествието. Констатирано е наличието на предпоставките, квалифициращи инцидента, като „трудова злополука” и е издадено съответното разпореждане, с което се признава тази факт.

В този смисъл оспорения първоначален административен акт е изцяло в полза на жалбоподателя.

Действително, в декларацията по чл.57 от КСО, подадена от осигурителя „Перчемлиев” ЕООД (лист 22), като увреждане е посочено единствено „травма”, а като увредена част - „рамо”. Това обстоятелство, обаче, не изключва по никакъв начин наличието и на други увреждания на П.П., в резултат от претърпяната катастрофа, които не е било възможно да се установят точно при първоначалните медицински изследвания  или които са възникнали, впоследствие -  в причинно-следствена връзка с първоначалните увреждания.

Обстоятелствата, декларирани от осигурителя - работодател „Перчемлиев” ЕООД във връзка със злополуката, при която е пострадал П.П., не ангажират по никакъв начин жалбоподателя в настоящото производство - при евентуален иск за обезщетение от претърпяна трудова злополука, предявен срещу търговското дружество.

Предвид изложеното, на основание чл.88 ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТХВЪРЛЯ жалба на П.И.П. с ЕГН ********** *** против решение № 62/30.05.2011 година  на директора на РУ “Социално осигуряване” – Бургас.

 

           

Определението е окончателно.

 

                                                                      

 

СЪДИЯ: