ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр.Бургас, № 1277 / 07.06.2018 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, на седми юни през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

Председател:  Лилия Александрова

        Членове:  Станимир Христов

        Диана Ганева

 

като разгледа докладваното от съдия Александрова касационно административнонаказателно дело номер 1297 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК вр. чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Частният жалбоподател „АКЗ-Бургас“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас 8104, територия „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, административна сграда „АКЗ“, ет.3, представлявано от управителя А.М.С. е оспорил разпореждане № 1119/20.04.2018г. постановено по АНД № 1479/2018г. по описа на Районен съд Бургас, с което е върната подадената от „АКЗ-Бургас“ ЕООД жалба срещу електронен фиш серия К № 1491785 издаден от ОД МВР Бургас. В частната жалба се твърди, че оспореното разпореждане е незаконосъобразно и се иска неговата отмяна и връщане на делото за продължаване на съдопроизводството по него.

Разпореждането е било съобщено на 03.05.2018г. Частната жалба е подадена на 10.05.2018г. – в рамките на срока, визиран в чл.230 от АПК.

С обжалваното разпореждане съдът е върнал жалбата против електронния фиш, като в мотивите е посочил, че жалбата не отговаряла на изискванията на чл.60, ал.1 от ЗАНН, тъй като жалбоподателят е изложил бланкетен текст и не ставало ясно на какви доказателства се позовава. Съдът е дал 7-дневен срок на жалбоподателя да депозира допълнение към жалбата си, в което да посочи всички доказателства, на които се позовава, като го е уведомил, че при неизпълнение на указанието жалбата ще бъде върната на основание чл.323, ал.1, т.1 от НПК. В дадения 7-дневен срок жалбоподателят не депозирал допълнение към жалбата и съдът върнал същата.

Частният жалбоподател твърди, че няма такова задължение да представя доказателства и непредставянето им съответно да води до нередовност на жалбата.

Частната жалба е допустима като подадена в срок от страна, притежаваща процесуална легитимация. Разгледана по същество е основателна.

Съгласно чл.60, ал.1, предложение второ от ЗАНН в жалбата против наказателното постановление се посочват всички доказателства, на които жалбоподателят се позовава.

Според чл.323, ал.1, т.1 от НПК, субсидиарно приложим на основание чл.84 ЗАНН, съдът връща жалбата и протеста, когато не отговарят на изискванията по чл.320, ал. 1 и 3 от НПК, ако в седемдневен срок от поканата пропускът или несъответствието не бъде отстранено. Член 320, ал.1 и 3 НПК регламентира, че жалбата и протестът са писмени, в тях се посочват: съдът, до който се подават; от кого се подават и какво искане се прави. В жалбата и протеста се посочват неизяснените обстоятелства и доказателствата, които следва да се съберат и проверят от въззивния съд. Алинея 3 изисква жалбата и протестът да се подпишат от подателя.

         В процесният случай подадената пред районния съд жалба против електронен фиш серия К № 1491785 издаден от ОД МВР Бургас съдържа две възражения – за незаконосъобразност на ЕФ поради противоречието му с процесуалния закон и за незаконосъобразност поради допуснати съществени нарушения на процедурата, както и искане за отмяна на обжалвания фиш. Не е посочено конкретно в какво се изразява материалната и процесуална незаконосъобразност на фиша. Независимо от това жалбата съдържа всички реквизити изискуеми от чл.320, ал. 1 и 3 от НПК – писмена форма, посочен е съдът, до който се подава, от кого се подава и какво е искането, подписана е от подателя. Жалбоподателят не се е позовал на никакви доказателства за да му се вменява задължение да ги посочи.

Изискването за посочване на доказателства е препоръчително и то само, ако жалбоподателят излага твърдения, позовавайки се на доказателства. Непосочването на доказателства, дори при наличието на позоваване на такива, ще има за последица недоказване на защитната теза, но това е въпрос по съществото на спора, а не по редовността на жалбата. Отделно от това жалбоподателят може да не желае да посочва и представя доказателства, тъй като ще се ползва от представените с административнонаказателната преписка и съдът, задължавайки го да посочи доказателства, незаконосъобразно го лишава от възможността да докаже със събраните от органа доказателства, че твърдението му за незаконосъобразност на наказателното постановление е основателно. Доколкото административнонаказателният орган е длъжен да установи всички релевантни факти, в преписката могат да се съдържат доказателства не само за обвинителната, но и за защитната теза.

Районният съд е върнал жалбата без да има основания за това, защото не са били налице предпоставки за вменяването на задължение на жалбоподателя да отстранява недостатъци на жалбата, каквито тя няма.

По изложените съображения обжалваното разпореждане, като неправилно, следва да бъде отменено и делото върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.235, ал.1 от АПК, Административен съд – Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 1119/20.04.2018г. постановено по АНД № 1479/2018г. по описа на Районен съд Бургас.

ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                                    ЧЛЕНОВЕ: