ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 14.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четиринадесети октомври             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1297 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14,45 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят „БИО АКВА  ФЕРМ” ЕООД - редовно призован, се представлява от адв. И..

         Ответникът Изпълнителен директор на ИАРА София - редовно призован, не се представлява.

 

         След като се запозна със съдържанието на оспорването, съдът приема следното.

         Предмет на оспорване пред Административен съд Бургас е заповед № РД - 375/28.04.2014 година на изпълнителния директор на ИАРА (лист 14), с която е наложена финансова корекция в размер на 39 734,15 лева – по проект с наименование „Изграждане на ферма за култивиране на черна мида“ на „Био аква ферм“ ЕООД с ЕИК 201221224 и сключен договор № 64/06.04.2012 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ за програмен период 2007 – 2013 година (лист 583 - 593). Цитираната сума е следвало да бъде отпусната чрез Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) в качеството й на междинно звено по оперативната програма.

         Оспорената заповед не носи белезите на административен акт по смисъла на чл. 21 ал. 1 от АПК. Административният акт е едностранно, властническо изявление на административния орган. Правните последици настъпват от едностранната воля на органа, докато при договора за безвъзмездна финансова помощ е налице съвпадение на две насрещни волеизявления – на органа и на получателя на помощта – бенефициера (посочван неправилно навсякъде в административната преписка като „бенефициент“). По делото е приложен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, регистрационен номер на договора № 64/06.04.2012 година, с предмет на договора - Управляващият орган, чрез Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) предоставя на ползвателя безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Изграждане на ферма за култивиране на черна мида „Био аква ферм“, съгласно Заявление за кандидатстване с вх. № ЕФР-02-19/26.09.2011 година.

         Управляващият орган в този конкретен случай не действа като орган на власт, а като страна по договор. Органът няма властта с едностранно волеизявление да принуди ползвателя да стане страна в правоотношението по получаване на безвъзмездна помощ. Ползвателят става страна само по силата на собствената си воля, обективирала преценката му за задоволяване чрез договора на определени негови интереси. Вярно е, че условията и правните последици на така постигнатото съгласие са твърде сходни с условията и правните последици на издаден по инициатива на частноправния субект индивидуален административен акт, с който се удовлетворява искането му, но волята на орган се обективира в различни правни актове – индивидуален административен акт и договор. Т.е. макар и осъществено в нормативни рамки и при почти никаква възможност на страните да излязат от тези рамки процесното правоотношение не е такова на власт и подчинение, а на свободното съвпадение на две насрещни волеизявления. С подписването на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ управляващия орган придобива качеството на страна по договор.

         От този момент в отношенията си с бенефициера „Био аква ферм“ ЕООД той вече не административен орган, а контрагент, поради това актовете, които издава във връзка с изпълнението на договора не са индивидуални или общи административни актове, а са становище на страна по договор, несъгласието с което може да бъде разрешено само по общия исков ред.

         Липсата на административен акт обуславя и недопустимостта на оспорването на заповед № РД - 375/28.04.2014 година.

         По отношение на предявения при условията на евентуалност иск по чл. 128 ал.2 от АПК – за установяване на липсата на административно правоотношение между страните по договор № 64/06.04.2012 година и заявената претенция за заплащане на обезщетение на основание чл. 128 ал.1 т.5 от АПК – за претърпени имуществени вреди от търговеца в следствие на издадената заповед, съдът приема следното.

         Съгласно чл. 128, ал.2 от АПК, всеки може да предяви иск, за да установи съществуването или несъществуването на едно административно право или правоотношение, когато има интерес от това и не разполага с друг ред за защита. Според чл. 128, ал.1, т.5 от АПК, на административните съдилища са подведомствени всички дела по искания за обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица.

         В конкретния случай, видно от жалбата на „Био аква ферм“ ЕООД дружеството твърди че с бенефициента по договор № 64/06.04.2012 година са равнопоставени правни субекти и че с едностранното си волеизявление изпълнителният директор на ИАРА е причинил имуществена вреда на търговеца, определена в конкретен размер. Дружеството разполага с ред за защита срещу твърдяното от него незаконосъобразно волеизявление на другата страна по договор № 64/06.04.2012 година и това е общия исков ред, затова и предявяването на иск с правно основание чл. 128 ал.2 от АПК е недопустимо, още повече че липсва какъвто и да е незаконосъобразен акт, действие и бездействие на административен орган или длъжностно лице, от които да се обоснове подведомствеността на спора на административен съд.

         Предвид на изложеното, основание чл. 160 и чл. 159 т. 1 от АПК съдът,

 

                                               О П Р Е Д Е Л И

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Био аква ферм“ ЕООД против заповед № РД - 375/28.04.2014 година на изпълнителния директор на ИАРА.

 

         ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1297/2014 година.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в същия срок от получаване на съобщението - за ответника.

 

                                                                           СЪДИЯ:

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: