Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 14 октомври  2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и пети септември, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: С.Д.

                                                                                        Л.А.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Т. С., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КНАХ № 1297/2008 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът  - РИОКОЗ – гр. Бургас, чрез процесуалният си представител юрисконсулт Б. П., обжалва Решение № 257/24.07.2008 г., постановено по НАХД № 38/2008 г. по опис на Районен съд – гр. Несебър. С решението е отменено Наказателно постановление № ОЗ-1551/26.11.2007 г., издадено от Директора на РИОКОЗ – гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 23, ал. 1 от Закона за храните, чл. 54, ал. 1 и ал. 2, т.1 от Наредба № 5 на МЗ и МЗГ за хигиена на храните, и чл.1, ал. 1, т. 4, чл. 2, ал. 1 и ал. 2 и §4 от ЗР на Наредба № 15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, и на основание чл. 45 от Закона за храните, на Т.М.Ж.  е наложено административно наказание –  глоба в размер на 500 лева.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по жалбата не вземат становище. 

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира решението на районния съд за правилно и законосъобразно.

Касационната жалба е подадена от лице, имащо право да обжалва решението по см. на чл. 210 ал.1 АПК и в срок, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

За да отмени наказателното постановление първоинстанционният съд е обсъдил подробно събраните в хода на съдебното дирене доказателства и въз основа на тях е приел, че мотивите на наказателното постановление и констатациите в акта за установяване на административно нарушение не дават основание да се направи безпротиворечив извод, какво именно нарушение е извършила Ж.. Приел е, че административнонаказателният орган не е изпълнил задължението си да докаже твърдените от него факти и обстоятелства по несъмнен и безпротиворечив извод.

Тези изводи на първоинстанционният съд са правилни и законосъобразни.

Както в акта за установяване на административно нарушение, така и в наказателното постановление от една страна е посочено, че Т.Ж., работейки като мияч на трапезни съдове влиза в контакт с храни и технологично оборудване без да е преминала предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания. От друга страна се съдържа констатация, че лицето не представя лична здравна книжка с резултати от извършени медицински прегледи и изследвания.

Последното изречение води до възможността да възникне основателно съмнение, което изцяло да отхвърли констатациите в първата част на наказателното постановление, а именно, че лицето е преминало през периодични медицински прегледи, но не представя здравната си книжка, която удостоверява това. Разбира се непредставянето на здравната книжка може да означава и непреминаване през задължителни прегледи.

Цитираните в наказателното постановление подзаконови нормативни актове предвиждат задължение за този конкретен нарушител да преминава през предварителни периодични прегледи, задължение тези прегледи да бъдат регистрирани в лична здравна книжка и тази здравна книжка да бъда съхранявана в обекта, в който лицата работят.

Чл. 23 от Закона за храните също предвижда, че всяка лице, което е заето в производството и търговия с храни подлежи на предварителни и периодични медицински прегледи по установени за това ред.

За неизпълнението именно на това задължение чл. 45 от ЗХ, на основание на който текст е санкционирана и Ж., предвижда наказание, на лице, което работи в нарушение на нормата на чл. 23, ал. 1 от Закона за храните.

От изложеното се налага извод, че на основание разпоредбата на чл.45 може да бъде санкционирано само лице, което е допуснало нарушение на чл. 23, ал. 1 от Закона за храните, а именно не е преминало през предварителни и периодични прегледи. 

В настоящия случай в АУАН се съдържа и констатация, която е възможно да опровергае другата такава констатация за пълна липса на извършени прегледи, и това е констатацията за непредставяне на лична здравна книжка от лицето. Само факта на непредставяне на здравната книжка все още не означава пълна липса на извършени прегледи така, както се изисква по закон.

Поради изложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 АПК, Бургаският административен съд

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 257/24.07.2008 г., постановено по НАХД № 38/2008 г. по опис на Районен съд – гр. Несебър, с което е отменено Наказателно постановление № ОЗ-1551/26.11.2007 г., издадено от Директора на РИОКОЗ – гр. Бургас

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………………………………

 

                                                                                     2. ……………………