ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1211                         31 май 2018  година                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, ХІV- ти състав, в закрито заседание на тридесет и първи май, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина Бъчварова

                  ЧЛЕНОВЕ: 1. Стела Динчева

               2. Атанаска Атанасова

                                                   

                                            

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                               

касационно административно наказателно дело номер 1296 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по образувано по частна жалба на „АКЗ- Бургас“ ЕООД с ЕИК по Булстат 102778667, със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, територия на „Лукойл Нефтохим Бургас“АД, адм.сграда „АКЗ“, ет.3, представлявано от А.М.С. против  разпореждане  № 1117 от 20.04.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1472/2018 г. по описа на Районен съд Бургас, с което на основание чл.323, ал.1, т.1 НПК, е върната, подадената от управителя на дружеството, жалба срещу електронен фиш/ЕФ/, серия К № 1888084, издаден от ОД МВР  Бургас.

В жалбата са изложени доводи, че оспореното разпореждане е неправилно и се иска отмяната му и връщане на делото на Районен съд  Бургас за разглеждането й по същество.

Ответникът по частната жалба не е представил възражение по чл. 232 АПК.

Административният съд  Бургас, ХІV-ти състав, като взе предвид доводите изложени в частната жалба и съобрази закона, намира следното:

Частната жалба е подадена в срока по чл.230 АПК, от надлежна страна, срещу акт, който прегражда по-нататъшното развитие на производството, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

С електронен фиш, серия К №1888084, на А.М.С. като управител на „АКЗ-БургасЕООД е наложена глоба в размер на 400.00/четиристотин/ лева, за нарушение по чл.21, ал.1 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, на основание чл.189, ал.4, вр. с чл.182, ал.1, т.4 ЗДвП./л.4 от анд №1472/2018 г. на БРС/.

Електронният фиш е оспорен от С. пред Районен съд Бургас, за което е образувано административно наказателно дело №1472/2018 г. по описа на съда.

С разпореждане  № 1117 от 20.04.2018 г., районният съд, на основание чл.323, ал.1, т.1 НПК, е върнал подадената от А. М. С. жалба срещу електронен фиш серия К № 1888084, издаден от ОД МВР  Бургас, като е приел, че същата не отговаря на изискванията на чл.60, ал.1 ЗАНН.

За да постанови оспорения акт, районният съд е приел, че жалбоподателят не е изпълнил, в 7-дневен срок, указанията, обективирани в разпореждане от 30.03.2018 г. да отстрани недостатъците на жалбата, като депозира допълнение към нея, в което да посочи всички доказателства, на които се позовава.

Разпореждането е неправилно.

Настоящият касационен състав намира, че районния съд не е имал основание да оставя жалбата на С. без движение и да указва срок за отстраняване на съществуващи в нея пропуски. Същата отговаря на всички законови изисквания, както по форма, така и по съдържание. Подадена е в писмен вид, подписана е и в нея е посочено до кой съд се подава, от кого се подава и какво искане се прави. Неправилно е преценката на съда, че с нея не са посочени всички доказателства, на които жалбоподателят се позовава и е върнал жалбата му. Районният съд е  инстанция по същество и следва да извърши цялостна проверка на обжалвания акт, независимо от посочените от страните основания по арг. от чл.63, ал.1, изр.първо ЗАНН.

Предвид изложеното, разпореждане №1117 от 20.04.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1472/2018г. по описа на Районен съд  Бургас за връщане жалбата на А. С. против ЕФ, серия К №1888084, издаден от  ОД МВР Бургас следва да бъде отменено, като неправилно и незаконосъобразно, а делото да се върне на районния съд за продължаване на процесуалните действия.

Воден от изложеното и на основание чл.235 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ разпореждане  № 1117 от 20.04.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1472/2018 г. по описа на Районен съд Бургас, с което на основание чл.323, ал.1, т.1 НПК, е върната подадената от А. М. С., представляващ „АКЗ-Бургас“ЕООД с ЕИК по Булстат 102778667, жалба срещу електронен фиш, серия К № 1888084, издаден от ОД МВР  Бургас.

ВРЪЩА делото на Районен съд Бургас за продължаване на процесуалните действия.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.