ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 20.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети юни                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1296  по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.А.С., редовно призован, се явява лично и с адвокат К., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТП на НОИ гр.Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ К.: Считам, че няма процесуални пречки и моля да бъде даден ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Ц.А.С. против решение №1040-02-40/26.04.2017г. на директора на ТП на НОИ гр.Бургас, с което е потвърдено разпореждане № 021-04-78-6/13.03.2017г. на ръководителя  на осигуряването за безработица на ТП на НОИ гр.Бургас, с което на основание чл.54ж, ал.3 и във връзка с чл.114, ал.1 от КСО.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Нямаме доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Основното ни оплакване в жалбата е относно изтекла давност.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо председател, моля да отмените атакуваното решение, като незаконосъобразно, издадено въз основа на разпореждането и ни присъдите сторените по настоящото дело разноски. В решението е цитиран една дата 11.11.2016г., с която административният орган се опитва по някакъв начин да обоснове спиране или започване на нов давностен срок, който да тече от тази дата. Считам, че не са представени доказателства за спиране. Освен това по АПК са много лимитирани предпоставките за спиране и според мен няма основания за спиране на давностния срок. Много точно в чл.115, ал.1 от КСО се посочва, че давността започва да тече от 01.01. на годината следваща годината, за която се отнасят. Доверителката ми е внесла дължимите суми и съответно е получавала обезщетение за тях през 2010г. и 2012г. Нищо ново не е подавала, включително и през 2016г.. Не е подавала нова информация, която да обосновава нов давностен срок. Считам, че органът е разполагал с необходимата му информация, още за периодите 2010г. и 2012г. и е можел своевременно да предприеме мерки, ако е считал, че е имал основание за това. Моля да отмените процесното решение и ни присъдите разноските по делото.

 

ЖАЛБОДАТЕЛКАТА: Нямам какво да добавя. Присъединявам се към становището на адвокат К.. На 01.11.2016г. съм подала документи за пенсиониране и когато при изчисляване на процента за пенсиониране, аз се осигурявах авансово и при годишното изравняване се установи, че трябва да довнеса една суми за 2010г. и 2011г. и за 2015г.. Аз съм на трудово правоотношение и самоосигуряваща се, внасях 420лв после, а не на 450лв и се получаваше, че има довнасяне.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: