ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 26.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и шести октомври                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1296 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.19 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Я.Ж.А. не се явява и не изпраща представител, редовно уведомена.

За ответника- началник на РОНСК Бургас се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощена.

 

Юрисконсулт А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Я.Ж.А. против мълчалив отказ на началника на РОНСК Бургас за предоставяне на достъп до обществена информация.

По делото е постъпила административната преписка.

УКАЗВА на страните доказателствената тежест, както следва: ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

Съдът докладва постъпила молба от пълномощника на жалбоподателката адвокат И.К., с която е заявено становище по съществото на спора. Не са направени доказателствени искания.

 

Юрисконсулт А.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка. Няма да сочим доказателства. Заявявам, че това, което е приложено по делото, е цялата преписка, касаеща искането за достъп до обществена информация. Изпратили сме писмо до третото лице и до настоящия момент няма отговор. Към настоящия момент няма и произнасяне на органа по искането за достъп до обществена информация.

 

СЪДЪТ намира приложените по делото писмени доказателства за относими към предмета на спора и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и в административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт А.: Считам, че исканата информация с заявлението за достъп за обществена информация на първо място не представлява такава по ЗДОИ, тъй като се касае за административно производство, образувано пред началника на РОНСК Бургас, за което е издадена заповед за забрана достъпа и ползването на база искания констативен акт. В това производство лицето по никакъв начин не е заинтересовано лице относно искането от същото документи. Отделно от горното, административният орган, съгласно разпоредбата на чл.31, ал.2 от ЗДОИ е длъжно да отправи писмено запитване до третото лице, а в настоящия случай именно дружеството „Бул он“ ЕООД, като и към настоящия момент съгласие, респ. отказ, за предоставяне на изисканите документи в РОНСК Бургас не е постъпила. В тази връзка считаме, че не е формулиран твърдения мълчалив отказ от страна на административния орган, поради което моля да поставите съдебен акт, с който да оставите без разглеждане жалбата като недопустима, респективно да отхвърлите същата като неоснователна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.25часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: