Р Е Ш Е Н И Е

 

№………….                   Дата 04 декември 2008 год.                       град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 06 ноември 2008 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. П.С.

                                                                                   2. Ю.Р.

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: В. Ч.

 

разгледа докладваното от съдия С.

КНАХ дело № 1296 по описа за 2008 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по касационна жалба на РПУ – Несебър против Решение № 320/29.07.2008 год., постановено по НАХД № 71/08 год. по описа на Районен съд – Несебър, с което е отменено НП № 383/2008 год. на началника на РПУ – Несебър,  с което на Л.Р.С. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 лева, за нарушение по Закона за движението по пътищата.

Решението се атакува като необосновано и противоречащо на закона, като се твърди, че е налице противоречие на събраните по делото доказателства, които не са били обсъдени и взети предвид от съда. Възразява се, че нарушението е достатъчно индивидуализирано, поради което правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на водача на МПС.

В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът по касация се представлява от пълномощник, който оспорва основателността на жалбата, като уточнява, че неправилно за констатираното нарушение са отнети повече контролни точки от предвиденото в съответната наредба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

            Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

            Постановеното съдебно решение е валидно, допустимо и постановено съобразно нормите на материалния закон.

            Въз основа на събраните по делото доказателства Районният съд е формирал правилна фактическа обстановка, като е приел за установено, че на 19.02.2008 год., в гр.Несебър, при управление на лек автомобил от г-жа С., е настъпило ПТП с материални щети. Произшествието е настъпило в резултат на неосигуряване на достатъчно разстояние между насрещно движещи се автомобили.  При пристигането на служителите на РПУ – Несебър не е могло да бъде установено по чия вина е настъпило ПТП, поради което и на двамата водачи били съставени АУАН.

            При тези обстоятелства Районният съд е приел, че не е доказано по категоричен начин, че вина за настъпилото произшествие има г-жа С.. Позовал се е на свидетелските показания на св.С. – съпруг на санкционираното лице, който посочил, че към момента на удара автомобилът е спрял, за да се предотврати опасността. При тези обстоятелства съдът е приел, че неправилно е приложен материалния закон като е ангажирана административнонаказателната отговорност на този водач.

            Настоящата инстанция споделя така изложените от Районния съд мотиви.  За да бъде ангажирана отговорността на лицето, необходимо е да се установи и докаже, че именно то със своето поведение е предизвикало настъпването на ПТП. За този правнозначим факт, дори и да се изключат свидетелските показания на св.Стефанов, предвид възможната негова заинтересованост, доказателства по делото липсват, че именно г-жа С. е нарушила нормата на чл.44 от ЗДвП, вменяваща задължение на водачите да осигурят достатъчно разстояние при разминаване. Разпитаният св.Д. – служител на РПУ – Несебър и свидетел по съставянето на акта е заявил при проведения разпит в съдебно заседание, че пътната обстановка е била нарушена и е било трудно да се определи на кого е вината, поради което са съставени актове и на двамата шофьори. Следва да се има предвид, че вината, като елемент от фактическия състав на нарушението, не може да бъде предполагана, а следва да бъде безспорно установена. В тази насока, административнонаказващият орган не само не е събрал доказателства, но поради липсата на яснота, е направил предположения за вина, което е недопустимо.

            Като е формирал правилна фактическа обстановка, подкрепена изцяло от събраните по делото доказателства и въз основа на тях е извел правните си изводи, Районният съд е постановил един обоснован и правилен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.

При така изложените съображения и на основание чл.221, ал.2, предл. 1-во, Бургаският административен съд

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 320/29.07.2008 год., постановено по НАХ дело № 71/08 год. по описа на Районен съд – Несебър.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..                     ЧЛЕНОВЕ: 1………………..

 

                                                                                                 2………………...