Р Е Ш Е Н И Е

№ 525

гр. Бургас, 15.05.2009 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. БУРГАС                                       ХII състав

на петнадесети април две хиляди и девета година

в съдебно заседание в следния състав:

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯ РАЕВА

 

Секретар: С.Х.

Като разгледа докладваното от съдия РАЕВА административно дело номер 1296 по описа за 2007 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Х.Н.К. *** срещу Заповед № РД-09-68/07.05.2007 г. на областния управител на област Бургас за одобряване на Плана на новообразуваните имоти и регистъра към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността “Митков мост”, землище на с. Черноморец, община Созопол, област Бургас в частта й относно новообразувани имоти № 127 и 128. Първоначално жалбата касае посочената заповед в частта й за новообразуван имот № 128, впоследствие с молба, вх. № 3584/30.05.2008 г., приложена на л. 309 от делото, жалбоподателят изрично посочва, че обжалва заповедта на областния управител и в частта за новообразуван имот № 127.

В съдебно заседание жалбоподателят поддържа жалбата си и моли да бъде отменена заповедта в оспорената й част.

Ответникът  чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата, тъй като жалбоподателят не е представил документи, с които да се легитимира като собственик на процесните имоти.

Процесуалният представител на И.Р.А. изразява становище за неоснователност на жалбата.

Заинтересованите страни  В.Н.Д., Т.С.И.,  Н.С.Н., Н.Н.С., З.Л.Т., К.Л.Н., К.И.Й., Я.П.А., Р.П.Г., З.Т.Й., С.П.М., Х.П.Ц., К.П.Р.,  И.Д.Р., К.Н.А., Р.В.М., М.М.З., Д.С.М., Д.С.М. и С.И.М., редовно призовани не изразяват становище по жалбата.

Съдът, преценявайки процесуалната допустимост на подадената жалба, намира за установено следното:

Производството е за втори път висящо пред първоинстанционния съд. С Определение № 1198 от 30.06.2008 г. производството по делото е прекратено поради липса на правен интерес на жалбоподателя да оспорва Заповед № РД-09-68/07.05.2007 г. на областния управител на област Бургас. Посоченото определение е отменено с Определение № 1275 от 29.01.2009 г. по адм. д. № 10860/2008 г. по описа ВАС и делото е върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. В мотивите на горестоящия съд са дадени указания, че жалбоподателят в качеството си на ползвател на имота има правен интерес да оспорва заповедта, като съдът следва да провери на какво основание процесният имот е записан на името на други лица, а не на името на жалбоподателя. Така изложените указания са задължителни за съда и предвид това, че жалбата е подадена в законоустановения срок, срещу годен за обжалване акт и отговаря на нормативно установените изисквания за редовност, същата се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Оспорената заповед е издадена от компетентен орган, в законоустановената форма, при спазване на процесуалния и материалния закон.

Съгласно чл. 28, ал. 4 от ППЗСПЗЗ с плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ се установяват границите на имотите, правото на собственост върху които се придобива, съответно възстановява, по реда на § 4к, ал. 7 и при условията на § 4а, 4б и 4з от Преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ. Планът на новообразуваните имоти се изработва в мащаба и въз основа на помощния план по ал. 1 и съдържа границите и номерата на новообразуваните имоти, сградите, съществуващите и новопроектираните улици и пътища, съществуващите обекти на техническата инфраструктура и релефа на терена. Данните за собствеността на новообразуваните имоти се записват в регистър на имотите, който е неразделна част от плана на новообразуваните имоти. Планът на новообразуваните имоти се изработва в графичен и в цифров вид. Съгласно чл. 28, ал. 6 от ППЗСПЗЗ с плана на новообразуваните имоти на всеки правоимащ по § 4а и 4б в съответствие с изискванията на § 4з от Преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ се определя имот, като местоположението му се съобразява със съществуващите в него сгради и съоръжения или трайни насаждения. Имотите запазват границите и размерите си, когато площта им не надвишава 600 кв. м, съответно 1000 кв. м, и имат осигурен достъп до улица или път. Съгласно ал. 8 от същия член при проектиране на границите на новообразуваните имоти граничните линии се прокарват на най-малкото разстояние от лицевата страна на заварени сгради (извън второстепенни, временни и стопански постройки) в самия имот и в съседните имоти, каквото се изисква при свободно застрояване на поземлените имоти съгласно правилата и нормативите за устройство на територията, освен когато съществуващото разстояние е по-малко.

Съгласно приетото по делото експертно заключение, което съдът кредитира като пълно, обективно и обосновано изготвено, в кадастралния план и в помощния план за местността “Митков мост”, ползваният от жалбоподателя имот е отразен под № 93. Същият има площ 500 кв. м и в двата плана имотът е записан на името на жалбоподателя. Доказателства за това, че жалбоподателят е бивш ползвател, чието право на ползване е трансформирано в право на собственост в хипотезите на § 4а и § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ не са представени. Не са представени доказателства също така, че жалбоподателят е възстановен собственик. Вещото лице е приложило скица, съгласно която ползвателският имот попада в новообразувани имоти с № 127 и 128. Съгласно регистъра към плана на новообразуваните имоти, новообразуван имот № 127 е записан на наследниците на Н.Д.М.. Съгласно заключението на вещото лице собствеността върху посочения имот е възстановена в тяхна полза с Решение № 3041 от 04.03.1993 г. и Решение № 898 от 10.07.2002 г. на ПК-Созопол. Новообразуван имот № 128 е записан на наследниците на И.Р.Д. Съгласно заключението на вещото лице собствеността върху посочения имот е възстановена в тяхна полза с Решение № 2599/13.05.1997 г. и Решение № 898 от 10.07.2002 г. на ПК-Созопол. Изложеното дотук мотивира съда да приеме, че при записването на процесните имоти на името на наследниците на Н.Д.М и И.Р.Д в качеството им на възстановени собственици административният орган се е съобразил със събраните в административното производство доказателства за собствеността и не е допуснал нарушение на закона. Същевременно, от значение е и обстоятелството, че жалбоподателят не ангажира доказателства, че е придобил собственост или му е възстановена собственост върху имот, засегнат от одобрения план на новообразуваните имоти на местността “Митков мост”. В случай, че същият оспорва правото на собственост на лицата, на чието име са записани новообразувани имоти, същият следва да предяви претенцията си по общия исков ред. По изложените съображения, жалбата се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2, пр. последно от АПК Административен съд-Бургас, ХІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Н.К. *** срещу Заповед № РД-09-68/07.05.2007 г. на областния управител на област Бургас за одобряване на Плана на новообразуваните имоти и регистъра към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността “Митков мост”, землище на с. Черноморец, община Созопол, област Бургас в частта й относно новообразувани имоти № 127 и 128.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 

                                                                                  СЪДИЯ: