ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 15.04.                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІІ-ти Административен състав

На петнадесети април                                        две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

 

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

административно дело номер 1296 по  описа  за 2007 година.

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, Х.Н.К., редовно призован, явява се лично и с адв. С., с пълномощно по делото.

         ОТВЕТНИКЪТ – Областен управител на област Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Г., с пълномощно от днес.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, В.Н.Д., Т.С.И.,  Н.С.Н., Н.Н.С., З.Л.Т., К.Л.Н., К.И.Й., Я.П.А., Р.П.Г., З.Т.Й., С.П.М., Х.П.Ц., И.Р.А., К.П.Р.,  И.Д.Р., К.Н., Р.В.М., М.З., редовно призовани, не изпращат процесуален представител.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. С.: Представям молба вх. № 94-Х-13/24.01.2008 г. и отговор на молбата от кмета на община Созопол с изх. № 94-Х-13/01.04.2008 г.

Жалбоподателят многократно е подавал молба за закупуване на процесния имот и оценка. Към настоящият момент все още такава оценка не е извършена, не сме закупили имота и не можем да представим доказателства за собственост.

         ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Считам, че представените доказателства касаят събития, които са след оспорване на административния акт. Считам, че представените доказателства са неотносими и не следва да се приемат като доказателства по делото, още повече, че от същите не се установява, че жалбоподателят е собственик на имота.

 

         В залата влиза адв. Г., която прави изявление, че представлява заинтересованата страна И.Р. и представя пълномощно.

 

         АДВ. Г.: Не възразявам да бъдат приети представените писмени доказателства.

 

         Съдът счита, че не са налице пречки за приемане на представените писмени доказателства в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя, като относимостта им за разрешаване на спора следва да бъде ценена ведно с останалия доказателствен материал.

         По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства: молба с вх. молба вх. № 94-Х-13/24.01.2008 г. и отговор на молбата от Кмета на Община Созопол с изх. № 94-Х-13/01.04.2008 г., представените с молба от жалбоподателя доказателства с вх. № 1829/16.03.2009 г., представените от община Созопол доказателства по опис с вх. № 1963/20.03.09 г.

 

         Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. С.: Моля да постановите решение, с което да отмените заповедта на областния управител. Считаме, че неправилно са записани имотите на заинтересованите страни наследници на Н. В. и Н. М. Техните наследодатели никога не са имали земеделски земи в тази местност. Тази местност е била изключителна държавна собственост. Раздадена е през 1968 г. като пустееща, за вечно ползване на ползватели. В законните срокове са подадени заявления за закупуване на имота. В имота има постройка от 35 кв. метра. Изготвен е кадастрален план за предаване от община Созопол. През 1995 г. има молба за закупуване на имотите. През 2008 г. има молба за изготвяне на оценка, която е трябвало кметът на направи, за да може да се закупят тези земеделски земи. По делото не са представени доказателства за възстановяване право на собственост върху тези терени. Не виждам как са записани, по какъв начин върху новообразуваните имоти 127 и 128. Считам, че заповедта е преждевременна, тъй като не е  приключила процедурата по ЗСПЗЗ. В тази връзка ще представя писмени бележки.

         ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата изцяло като неоснователна и недоказана. Считам, че заповедта на областен управител е законосъобразна, тъй като по делото в нито един момент не бяха ангажирани доказателства, от които да е видно, че жалбоподателят е собственик на претендираните от него имоти, което пък от своя страна да послужи като основание тези имоти да бъдат записани на негово име. Относно направените от процесуалния представител на жалбоподателят твърдения искам да изразя следното: по мое мнение считам, че защитата по настоящото дело следва да бъде насочена именно към записване на имота на жалбоподателя, а не за липсата на такива за записването му на името на други лица, като искам да уточня, че практиката за зоните по § 4 е следната: ПК признават правото на собственост на бившите собственици, но имотите се възстановяват едва с одобряване на плана за новообразуваните имоти и то на места, където ползвателите не са си реализирали правата по § 4а и § 4б да закупят същите.

         АДВ. Г.: Моля да оставите жалбата без уважение, като потвърдите заповедта на областния управител. Считам, че от всички събрани по делото доказателства е видна неоснователността на жалбата. Няма ангажирани доказателства, а с оглед изричното изявление на процесуалния представител на жалбоподателя е видно, че той няма качеството на собственик на имота, относно който е искането за одобряване на плана за новообразуваните имоти. Видно от събраните доказателства, той няма качеството на ползвател, видно от разписния лист в м. „Митков мост”, тъй като правото е предоставено на неговия баща, видно от писмените документи по делото, поради което не са подавани документи за закупуване на имота и не са обжалвали отказ на кмета за това закупуване. Считам, че са неоснователни възраженията, че земята относно която се иска записване е общинска или държавна собственост. Няма да повтарям казаното от процесуалния представител на областния управител. Това са разпоредбите относно възстановяването на земеделски земи по § 4 от ЗСПЗЗ. Въводът се извършва с плана и съответно от кметовете на съответните общини, затова и процедурата още не е завършена. Включително и от експертизата се установява, че земите са на бивши собственици, които са ги притежавали преди образуване на ТКЗС. Моля за решение в този смисъл.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: