ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,31.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесет и първи октомври            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1295 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

За дружеството жалбоподател „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Рамус” ООД се явява адвокат В., преупълномощен от адвокатско дружество „В., С. и партньори”.

За ответника кмет на Община Поморие се явява адвокат Г., преупълномощен от адвокатско дружество „Г. и Б.”.

 

Адвокат В. – Да се даде ход на делото.

Адвокат Г. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Рамус” ООД против заповед № РД-16-418/02.06.2014г. на кмета на Община Поморие, с която е отменена издадената от същия заповед № РД-16-367/14.05.2014г.

 

АДВОКАТ В. – Подържам жалбата, моля да приемете представените с жалбата писмени доказателства. Представям и моля да приемете списък на разноските по опис, заедно с запис за извършено плащане. Други доказателства няма да соча.

Адвокат Г. – Оспорваме жалбата. Моля да се приемат приложената от община Поморие преписка. Няма да соча други доказателства, нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към преписката по издаване на оспорения акт писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат В. – Моля от името на доверителят ми да отмените атакуваната заповед. Считам че не са налице фактически правни основания за нейната отмяна. заповедта от 14.05.2014г. с № РД-16-367 е връчена на представител на Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Рамус” ООД на 19.05.2014г. Фактически е налице един стабилен административен акт, който може да бъде изменен само по реда на чл.99 от АПК. Тъй като не са налице основания за отмяна на въпросната заповед, и практически производството, видно от самата заповед е започнало от лице, което не е участник в тръжната процедура и няма права, считам че оспорената заповед е незаконосъобразна. Моля да ни присъдите направените разноски.

Адвокат Г. – Моля след като приемете подадената жалба за неоснователна, да оставите в сила заповедта на кмета на община Поморие. Не отговаря на истината твърдението на жалбоподателя, че с обжалваната в настоящото производство заповед е отменен влязъл в сила акт. Последният ден за обжалване изтича на датата, на която е издадена оспорената заповед. Не е налице влязъл в сила административен акт, като административния орган може да отмени издаден от него административен акт, без същия да е влязъл в сила. По отношение на твърдението за липса на мотиви в заповедта, те не са задължителни, не е задължително да са в заповедта, а са налични в преписката по издаването на заповедта, където се съдържат мотивите, а именно фактите сочещи обстоятелства, че лицето, което е спечелило търга няма да ползва имота по предназначение, за такава по която е извършена процедурата. Представям писмени бележки. Представям и списък с разноски и моля да ни бъдат присъдени.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: