Р Е Ш Е Н И Е     

 

       /09.01.2009 година,  гр. Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на девети октомври, две хиляди и осма година,  в състав:

 

Председател: Г.Р.

       Членове: С.Д.

 В.Е.

 

при секретар Г.Ф., изслуша докладваното от съдия В.Е. по КНАХД № 1295/2008 година.

 

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

С решение № 337/29.07.2008 година по НАХД № 154/2008 година Районен съд – гр. Несебър (РС) е потвърдил наказателно постановление № 1121/08/19.05.2008 година (НП) на началника на РПУ - Несебър, с което на К.Н.Г. ***, за нарушение на чл.174 ал.3 предложение І от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), са наложени административни наказания “глоба” в размер на 500 лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 месеца.

 Решението на РС е обжалвано от наказаното лице пред Бургаски административен съд в рамките на настоящото касационно производство. Моли се, след съвкупна преценка на доказателствата, решението на РС да бъде отменено, като бъде постановено решение, с което НП да бъде отменено.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че жалбата е основателна. Ответникът в касационното производство не изразява становище по жалбата.

Касационната жалба е подадена в срок от лице което има правен интерес, затова е допустима.

Разгледана по същество, в съответствие с чл.218 ал.1 от АПК, тя е основателна.

РС е потвърдил НП с аргумента, че след извършените неколкократни некачествени проби с техническо средство, жалбоподателят е отказал да бъде лабораторно изследван за наличие на алкохол в кръвта.

Настоящият съдебен състав не споделя мотивите на РС.

Според съставения АУАН № 1121/02.05.2008 година (лист 6 от н.а.х.д.№ 154/2008 година на РС), жалбоподателя Г. е отказал да бъде изпробван с техническо средство, отказал е кръв за анализ и е отказал да подпише акта. Тези констатации са послужили като мотиви при издаването на НП.

На 03.05.2008 година, К.Г. е депозирал до административнонаказващия орган възражение (озаглавено “жалба”), в което е изложил съвършено различна фактическа обстановка относно извършването на проверката и съставянето на АУАН. При установяването на очевидно спорни обстоятелства, органът, в съответствие с чл.52 ал.4 от ЗАНН, е следвало да извърши проверка на законосъобразността и обосноваността на акта, като прецени възражението, т.е. аргументите изложени от Г. и изложи мотиви, защо не приема възражението. Това не е направено.

Отделно, в хода на производството пред РС е установено, че част от констатациите в АУАН не отговарят на обективната истина. Видно от показанията на разпитаните свидетели – съпругата на Г., актосъставителя и свидетеля по акта, жалбоподателят не е отказвал да бъде изпробван с техническо средство. Напротив, неколкократно е направил опит, но пробите са били некачествени.

Отразеното в акта невярно обстоятелство поставя под съмнение целия АУАН, поради което РС необосновано го е кредитирал, на основание чл.189 ал.2 от ЗДвП, както и показанията на актосъставителя и свидетеля по акта, за сметка на показанията на съпругата на жалбоподателя.

От повторната преценка на доказателствата по делото, настоящият съдебен състав прави извод, че нарушението, за което е санкциониран К.Г. не е доказано по несъмнен начин, поради което решението на РС следва да бъде отменено, както и издаденото НП.

Затова, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2  от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ решение № 337/29.07.2008 година по НАХД № 154/2008 година Районен съд – гр. Несебър.

Вместо него постановява.

            ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1121/08/19.05.2008 година на началника на РПУ - Несебър

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: