ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 12.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На дванадесети юли                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М. В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1294 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Земеделска кооперация „Бата“ се явява адвокат П.В., с приложено по делото пълномощно.

За ответника заместник директор на ДФ „Земеделие“ юрисконсулт Л., с приложено по делото пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба на Земеделска кооперация „Бата“ против уведомително писмо изх.№ 02-020-2600/3264 от 20.04.2017г. за неизпълнен ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат“ за програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020г. за кампания 2016 г., издадено от зам.- изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят в настоящото производство фактите, на които основават своите искания и възражения. В тежест на ответната страна е да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от жалбоподателя, с която е направено искане да бъде представена заповед № РД 09-105/01.03.2016г. на Министъра на земеделието и храните. След запознаване с материалите по делото, съдът констатира, че същата е налична в преписката по издаване на оспорения акт.

СЪДЪТ указва на ответната страна, че не сочи доказателства за компетентността на органа, издал оспорената заповед.

 

Адвокат В.: Поддържам жалбата. Моля да се приеме представената от ответника административна преписка. По доказателствата ще искам назначаване на експертиза с вещо лице компютърен специалист, който, след като отиде на място в ДФ „Земеделие“, да провери в сървърите на фонда, дали заповед № РД 09-105/01.03.2016г. на Министъра на земеделието и храните е качена на сайта на ДФ „Земеделие“. Ако се установи, че същата е качена, то да каже в какъв период от време, от дата до дата, същата е била достъпна за земеделските производители. Основният мотив в уведомителното писмо за отказ е, че не е спазена именно тази заповед на министъра, като в самата заповед е записано, че същата трябва да бъде оповестена на земеделските производители и трябва да бъде съобщена на земеделските производители. След като направихме проверка през м.май, никой от земеделските производители не беше чувал за тази заповед, но след като с други земеделски производители заведохме няколко дела в различни градове на България, същата заповед се появи на сайта на ДФ „Земеделие“. Въпросът е: от кога до кога е била достъпна за земеделските производители тази заповед на сайта. На този етап нямам други доказателствени искания.

Юрисконсулт Л.: Оспорвам жалбата. Да бъде приобщена административната преписка. Представям заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за делегиране пълномощия на зам.изпълнителния директор. Не възразявам на искането за допускане на експертиза и в тази връзка също имам искане за допускането на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроси относно публикуването на въпросната заповед РД-09-105/01.03.2016г., на коя дата е публикувана на интернет сайта, тъй като твърдя, че същата е била публикувана. Не възразявам срещу искането на пълномощника на жалбоподателя. Други доказателства няма да соча към настоящия момент.

Адвокат В.: Моето искане е същото. По сходно дело пред съда в гр.Добрич, компютърният специалист ми се обади по телефона за да му се осигури достъп до сървъра, но ми каза, че за да бъде изпълнено това, ще трябва да му бъде разпоредено.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното от страните искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, доколкото заключение по поставената задача ще спомогне за изясняване на делото. Следва да бъде приета и днес представената от ответната страна заповед № 03-РД/715/24.03.2017г. издадена от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, за установяване компетентността на автора на акта. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства, както и днес представената заповед № 03-РД/715/24.03.2017г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да извърши проверка при администратора, поддържащ сървъра на интернет сайта на ДФ „Земеделие“ и след проверка в логовете, да даде заключение относно датата на публикуване и периода, в който заповед № 09-105/01.03.2016г. е била публикувана в интернет сайта на ДФ „Земеделие“.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице Щ.П..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 200 лева, платим от двете страни по равно, в 7-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.10.2017г. от 11.50ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице П., след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: