ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 18.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети октомври                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1294 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Земеделска кооперация „Бата“ се явява адвокат П.В..

За ответника заместник директор на ДФ „Земеделие“ юрисконсулт Л..

Явява се вещото лице Щ.П..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

Щ.В.П., 50 г., българин, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице П.: Представил съм заключение, което поддържам.

Вещото лице П. на въпросите на адвокат В.: При проверката в Министерство на земеделието и храните към текущия момент установих, че тази заповед не е качена на сайта. Не установих никакви компютърни данни или информация кога е била качена, тъй като когато се свали документа, системата изтрива всички данни, включително и цялата служебна информация за него. Изтрива се както документът, така и цялата информация свързана с него, вкл. и от кого и кога е била качена.

Юрисконсулт Л.: Нямам въпроси към вещото лице. Считам, че е отговорило на поставените му задачи. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице П. възнаграждение в размер на 300 лева, съобразно представената справка-декларация, от които 200 лева платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА двете страни да заплатят остатъка от 100 лева по равно в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат В.: Няма да соча други доказателства. С уведомителното писмо е отказано на клиентите ми подпомагане и поемане на нов 5 годишен агроекологичен ангажимент, тъй като не са спазили тази заповед на министъра, в която е казано, че за 2016 г. няма да се приемат заявления за подпомагане. Ние не оспорваме, че площите са завишени. Те са завишени, както е описано в обжалваното писмо, но клиентите ми не са знаели, че не могат да подават такива заявления за подпомагане, тъй като те са били указани в тази заповед, а съгласно приложимата Наредба подробни указания би следвало да бъдат указани от ДФ „Земеделие“. По отношение на описаните в уведомителното писмо хектари, увеличени хектари, ние не спорим. Това действително е така. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юрисконсулт Л.: Допълнителни доказателства няма да сочим. В случая няма отказ за подпомагане, а се обжалва уведомление за неизпълнен ангажимент. Считам, че един по-внимателен прочит на заповедта ще даде яснота, а именно първата част на заповедта е била известна на жалбоподателя с подаване на заявлението. Няма как да не бъде запознат с останалата част на заповедта, която коментира приема на заявлението. Отделно от това, по делото има приложена административната преписка, от която е видно, че жалбоподателят е уведомен, че няма да се приемат нови заявления и той го е удостоверил с подписа си.

Адвокат В.: За нас спорът е, че самата заповед, цитирана в уведомителното писмо не е известна на жалбоподателя. По останалите въпроси няма спор. По отношение на парцелите, заявени през 2015-2016г. е така.

Юрисконсулт Л.: А ние твърдим, че заповедта е известна на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат В.: Моля да приемете по същество изложеното в жалбата и да постановите акт, с който да отмените процесното уведомително писмо, като моля да ми дадете възможност да доразвия тезата си, заложена в жалбата. Претендирам разноски, за което представям списък с направени доказателства към него.

Юрисконсулт Л.: Моля да постановите съдебен акт, по силата на който да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля за срок за представяне на писмени бележки, в които ще развия възраженията си. Претендирам юрисконсултско възнаграждение и разноски. Правя възражения за платеното адвокатско възнаграждение предвид сложността на самото дело, което не се отличава с фактическа и правна сложност

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направените искания, определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: