ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 28.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми  април                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1294 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт към Българска агенция по безопасност на храните София, редовно уведомен, се явява адвокат Б., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Несебър, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Б., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Б.: Уважаема г-жо председател във връзка с издадените съдебни удостоверения, след направена проверка от нас в Държавен архив по писмо, което ни бе предоставено, същите заявяват, че не разполагат с графичен материал към постановлението, което е приложено по делото. Относно възможността за изискване на информация от Министерството на земеделието и храните, във връзка с данни за собствеността, която да се съхранява по картата за възстановената собственост, сме уведомени че от 2006г. Министерството на земите и храните, Дирекция „Поземлени отношения и комасация” не съхранява и не поддържа информация за устройствения статут на зоната, както и на сградата построена в имота.

Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Б.: Уважаема г-жо председател, от името на доверителя ми, моля да постановите решение по силата на което отмените издадения административен акт, като незаконосъобразен и необоснован, тъй като видно от доказателствата по делото същия е подписан от некомпетентен орган. От представената от ответника заповед за заместване се установява, че същата е подписана от Виктор Борисов, който не е имал надлежни  компетенции делегирани от кмета на общината за издаване на обжалвания административен акт.

На второ място административният акт е издаден в нарушение на процесуалните норми на закона, тъй като преди неговото издаване административният орган не е изпълнил законово вменените му задължения по събиране на цялата налична информация и доказателства, в частта относно устройствения статут  на съществуващите сгради на терена и за самия терен, поради което е нарушил правото ни на защита опорочаващо административния акт.

На следващо място въпреки, че сме били активни участници в административното производство, нито едно от възраженията които сме направили не са били обект на обсъждане или на установяване от страна на компетентния орган издал административния акт.

На следващо място самият акт е издаден въз основа на констатации, които са извършени в наше отсъствие като в същият не е записано, че небидейки на терена, сме представили съответни възражения относно издаването му.

Актът е незаконосъобразен, тъй като не са налице материалните предпоставки за неговото издаване. В хода на съдебното производство, видно от изготвените и приети съдебно-технически експертизи и събраните гласни доказателствени средства се установи, че имотът е застроен като извършеното строителство е преди 07.04.1987година и се ползва със статут на търпим строеж.

Бидейки в съвкупност всички тези обстоятелства водят до законосъобразния извод, че е налице нарушение на материалните процедури по издаване на акта, като съответните нарушения са толкова тежки и не могат да бъдат санирани.

Молим почитаемия съд във с връзка установяване на тези нарушения да постанови съдебен акт, с който да отмени административния акт.

На следващо място актът е издаден в нарушение на целта на закона.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да постановите решение, с което да потвърдите издадената заповед №970/29.05.2014г. на кмета на Община Несебър. Считам, че заповедта е правилна и законосъобразна предвид следните съображения:

Заповедта е издадена от компетентен орган, в случая е подписана от заместник кмета Виктор Борисов, който в него момент е бил оправомощен с правомощията на кмет на Община Несебър със заповед, поради ползването на болничен от кмета.

Заповедта е издадена въз основа на констативен акт № 4/06.03.2014г., като проверката е извършена от компетентни органи, обявен е акта по предвидения ред на АПК и поради тези съображения заповедта е правилна и законосъобразна и моля да я потвърдите.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10. 33часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: