ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 10.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети март                                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1294 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт към Българска агенция по безопасност на храните София, редовно уведомен, се явява адвокат М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Несебър, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.С.Р..

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпило е допълнително заключение от вещото лице, което в срока по чл. 199 от ГПК.

 

АДВОКАТ М.: Да се изслуша допълнителното заключение на вещото лице.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за изслушване в днешно съдебно заседание на допълнителното заключение на вещото лице С.С.Р., която е със снета по делото самоличност от предходно съдебно заседание.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ М.: Имам един въпрос. В заключението сте описали техническото състояние на сградата. Въпросът ми е: Така описаната сграда съответства ли на строителните правила и норми?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Техническото състояние на сграда е описано в основното заключение. В допълнителното заключение описвам изискванията по ЗТСУ, ППЗТСУ и Наредба № 5, които са действали към момента на изграждане на въпросното бунгало, което е част от почивна база. Бунгалото има сезонен характер или по изискванията на Наредба № 5, която е действала към момента на изграждане е възможно почивната база да бъде изградена от бунгала за сезонно ползване, в случая и бунгалото, но не се намери скица, картен материал от които да се види точно къде е предоставена замята за ползване на института. Тъй като от почивната база, част от която е било процесното бунгало, в съседство е изграденото до него идентично бунгало, още едно трето бунгало, част от което попада във възстановена земеделска земя и четвърто, което е извън поземления имот, който е върнат на бившите собственици. В случая отреждането за пионерски лагер е за трите бунгала, които попадат в квартал 5.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Процесното бунгало едно от тях ли е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Процесното бунгало е едно от тях и то отговаря на изискванията на Наредба № 5, действала към момента на изграждане, но има вероятност почивната база да не е била разположена изцяло в кв. 5, който е отраден за почивно дело или пионерски лагер.

 

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключение с днес направеното уточнение, че процесната сграда отговаря на строителните правила и норми – ЗТСУ, ППЗТСУ и Наредба № 5.

 

Съдът ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на 150 лева, платими от внесения депозит.

 

АДВОКАТ М.: Представям във връзка с издаденото ни съдебно удостоверение, удостоверение за прехвърляне на процесната сграда заедно със земята от Селскостопанската академия към Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, т.е. институтът е бил част от Селскостопанската академия, след това е преминал към Национална ветеринарномедицинска служба, като е преминал с всички активи, сред които и процесната сграда.

Водя двамата допуснати свидетели, които моля да бъдат разпитани в днешно съдебно заседание.

В залата влизат допуснатите свидетели Р.Д.П. и П.Т.Ж..

 

Съдът СНЕМА самоличността на свидетелите, както следва:

 

Р.Д.П. – 58 години, български гражданин, несемеен, неосъждан, работи в Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, професор, завеждащ секция „Вирусология и вирусни болести”.

 

П.Т.Ж. – 58 години, български гражданин, семеен, неосъждан, безработен.

 

Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за даване на неверни свидетелски показания. Обещават да говорят истината.

 

От залата излиза свидетелят П..

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Ж..

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.: Аз съм професор по ветеринарна медицина. От 1983г. до 2000г. работих първо като асистент после като доцент в Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт. От 2005 г. до 2008 г. бях заместник-генерален директор на Националната ветеринарномедицинска служба. След това бях директор на Станция „Болести по дивеча”. След това бях директор на Национална ветеринарномедицинска служба. Сега съм безработен.

 

АДВОКАТ М.: Кажете на съда знаете ли жалбоподателят да има почивна станция в землището на гр. Обзор и ако знаете къде се намира?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.: Разбира се, че знам. Първото бунгало аз съм взел участие в строителството му – това беше 1985г. Тези бунгала бяха строени на няколко етапа. Те са общо три бунгала. Първо построихме долното бунгало, после се построиха горните две. Те са еднакви по архитектурен план. Първата година построихме едното, следващата година построихме двете бунгала. Това стана 1985-1986 година.

 

АДВОКАТ М.: От построяването на тези бунгала кой ги стопанисваше?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.: Ние си ги стопанисвахме. Винаги е било така. Имаше назначен човек, който се грижеше за тях. Той е жител на гр.Обзор. Беше на трудов договор при нас.

 

АДВОКАТ М.: Присъствали ли сте при извършване на проверка от Община Несебър на тези бунгала и кога беше това?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.: Присъствах на такава проверка, но не мога да кажа дали беше 2013 г. или 2014 г..

 

АДВОКАТ М.: За какво беше тази проверка?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.: Бяхме получили известие от Община Несебър, че ще дойде комисия на място да провери за какво става въпрос. Аз доколкото си спомням бяха един мъж и една жена от Община Несебър и една жена от Кметството в гр.Обзор. На място се видя, че бунгалата са масивни сгради върху бетонен постамент, отзад бетонна стена, която има най-малко 100 куб. м. излят бетон. Там имаше направен постамент за цистерна за 5 тона вода. Бунгалата са със специална конструкция, азбестобетонни отливки. Доколкото знам са от Самоков. Там има завод за такива азбестобетонни отливки. Те са с метални конструкции.

 

АДВОКАТ М.: За тази проверка беше ли съставен документ?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.: Нямаше как, защото бяхме на полеви условия и служителите от общината казаха, че ще направят протокол и ще ни го изпратят. Не мога да кажа дали ни го изпратиха, не се сещам.

 

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към свидетеля Ж..

 

Съдът ОСВОБОЖДАВА свидетеля Ж., който остава в залата.

 

В залата влиза свидетелят П..

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля П..

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Какво работите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Ръководител секция „Вирусология и вирусни болести” съм в Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт. Работя от 1987г. в института от 2 февруари и към настоящия момент вече 28 години работя в института. В института, когато постъпих, знаех че имаме такава база в гр.Обзор, на която ходят и почиват нашите колеги от София. На базата съм бил през 1988 г., където съм работил, понеже от института ни изпращаха по това време и там давахме трудодни за облагородяване на базата. Аз когато отидох през 1988 г. там вече имаше построени няколко къщички – бунгала, даже не са бунгала, а са по-масивни, бунгалото е дървено. Ние бяхме изпратени една група от десет човека от института и тъй като там нямаше вода по това време, участвахме в изграждането на един постамент. По-късно се докараха на него цистерни за вода, с които, тъй като нямаше вода през летните месеци, тези които са били на станцията, са се къпали, миели са си посудата, защото е в гората, от дясната страна като се идва от Бургас. Имаше доколкото си спомням три бунгала, които бяха направени по това време когато съм бил. Освен това сме правили и септична яма за събиране на отпадните води от тези помещения.

Участвал съм в изграждането на тръбопровод, от който се отвеждаха отпадните води от бунгала към септичната яма. Даже си спомням, че по това време техническият ръководител на обекта не зная как беше изчислил нещата с кофража и се счупи едната страна на кофража и изпадна една голяма част от цимент и впоследствие го повдигахме обратно, направихме нов кофраж. Също съм участвал в слагането на специални плочки, тъй като беше много кално, за паркинг за колите.

 

АДВОКАТ М.: Знаете ли кога са строени тези бунгала?

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не знам коя година точно, но знам, че е поне две-три годи преди аз да постъпя в института.

 

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към свидетеля П..

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля П., който напусна залата.

 

АДВОКАТ М.: Все още не ни е издаден документът, който сме искали от Директора на дирекция „Поземлени отношения и комасация” към Министерството на земеделието и храните, за което ми беше издадено съдебно удостоверение. Държим на това доказателство. Моля да ни бъде дадена възможност да се снабдим с това доказателство и да го представим в следващо съдебно заседание, както и във връзка с издаденото удостоверение за снабдяване със скица от Централен държавен архив.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

ДАВА възможност на жалбоподателя да ангажира допълнителни доказателства, като му УКАЗВА, че ако същите не бъдат ангажирани в следващо съдебно заседание, ще бъде приключено събирането на доказателства и делото ще бъде решено с оглед наличните такива.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.04.2015 г. от 10:20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:47 часа.

 

 

              СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: