ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 09.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети декември                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1294 по описа за 2014 година

На именното повикване в 12:32 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Национален диагностичен научно-изследователски ветеринарномедицински институт към Българска агенция по безопасност на храните София, редовно призован, се явява адвокат Миланов, преупълномощен от адвокат Б., с представено днес пълномощно.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт Тодорова, с пълномощно от днес.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.С.Р..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

АДВОКАТ МИЛАНОВ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ТОДОРОВА: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.С.Р. - 63 години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Представила съм писмено заключение със скици към него, които поддържам.

 

АДВОКАТ МИЛАНОВ: Имам два уточняваща въпроса относно задача 3, стр.81 от делото, където е записано, че съгласно общ регулационен и идейно застроителен план от 1971година имотът е отреден за „Пионерски лагер”. С оглед изложеното, допустима ли е така описаната сграда, представляваща „Почивна база” с отрежданията на поземления имот, в който е построена, съгласно регулационния план от 1971година и изменението от 1976година?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Съвсем ясно съм описала, че теренът е бил отреден за пионерски лагер и за него не се  намери ЗРП или ПУП, от където да се види преотреждане на терена. Няма строително разрешение, от което да се види по какъв начин е разрешено ползването на терена за „Почивна база” и построят тези бунгала, постройки.

 

АДВОКАТ МИЛАНОВ: Въпросът ми беше дали по принцип е  допустимо да има построен обект, който да се ползва „Почивна база” след като е бил отреден за „Пионерски лагер”?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Допустимо е, но трябва да се направи промяна на предвижданията в застроителния план и да се съобрази  евентуално с почивната база какъв ще бъде капацитета, легловата база, разстояние от съседните имоти и т.н.. Допустимо е да има почивна база в терен, който е бил отреден за „Пионерски лагер” и това  не е към настоящия момент, а към 1971година и 1976година, като следва да се има по-горе изложеното.

 

АДВОКАТ МИЛАНОВ: Към настоящия момент за какво е отреден имотът?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Няма промяна по отношение на отреждането на имота след 1976година и към настоящия момент отреждането е за „Пионерски лагер”. След 1976година няма друг план изработен за този терен. Има изработен кадастрален план, който е неодобрен и след това влиза в сила кадастралната карта и е възстановен имотът.

 

АДВОКАТ МИЛАНОВ: Съответно, както се описали сградата в констативно съобразителната част, тя допустима ли е към 07.04.1977година на правилата и нормативи действали тогава?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ  Р.: Не съм имала такъв поставен въпрос и не съм го изследвала.

 

АДВОКАТ МИЛАНОВ: Моля да ми се представи възможност да поставя допълнителна задача към вещото лице във връзка втората хипотеза на §16 от ЗУТ  дали сградата на строителните правила и нормативи към 07.04.1977година?

Други въпроси нямам към вещото лице. Да се приеме заключението с направените уточнения в днешното съдебно заседание, относно допустимостта на сградата във връзка с отрежданията на регулационния план действащ към онзи момент и към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ТОДОРОВА: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Възразявам срещу така направеното допълнително искане за попълване на въпросите към експертизата. Считам, че въпреки това, че общия регулационен план е с отреждане за „Пионерски лагер”,  трудно би могло вещото лице да изследва самото отреждане, показатели, при все че няма одобрен застроителен план и какъвто и да е регулационен и в тази връзка да може да се направи това заключение.

 

АДВОКАТ МИЛАНОВ: Въпросът ми е свързан с търпимостта на сградата. Регулацията днес я изяснихме с отговорите на вещото лице. Въпросът ми е свързан със строителните правила и норми. Дали, така както е описана като конструкция сградата отговаря на правилата и нормативите към тази дата.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, платими от внесения депозит/л.74/.

 

АДВОКАТ МИЛАНОВ: Поддържам искането за допълнителен въпрос.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ТОДОРОВА: Възразявам срещу така поставения допълнителен въпрос.

 

 Съдът намира искането на адвокат Миланов за допускане на допълнителна задача към вещото лице за основателно, поради

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителна съдебно-техническа експертиза, вещото лице Р., по която да отговори на поставения въпрос от адвокат Миланов в днешното съдебно заседание.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата допълнителна експертиза в размер на 150 лева, вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представено като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице Р., след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

АДВОКАТ МИЛАНОВ: Моля във връзка с експертизата, където е заявено, че не са намерени графични материали, да ми бъде издадено съдебно удостоверение, което да ми послужи пред Министерски съвет на Република България за снабдяване със заверено копие от приложената към Разпореждане 23/30.01.1964година на МС за отчуждаване и предаване на земи за нуждите на държавни предприятия и обществени организации, т.5 скица на земята в м.Лозята, землище с.Обзор.

Във връзка с издадените предишни две съдебни удостоверения, представям  молба до директора на Дирекция „Поземлени отношения и комасация” при МЗХ и молба до председателя на Селскостопанска академия, от които е видно, че същите са представени в срок, но все още не сме получили информация от тях, поради което моля да ни дадете възможност да ги представим в следващото съдебно заседание.

По отношение на допуснатите ни в предходното съдебно заседание свидетели, заявявам, че същите са обективно възпрепятствани да присъстват в днешното съдебно заседание. По отношение на първия свидетел проф. д-р Р. Д. П. е обективно възпрепятстван да се яви, поради служебното си задължение да присъства на заседание Националния референтен център по предавани с вектори инфекции, което се провежда днес от 9.00часа в Националния институт по заразни и паразитни болести в гр.София. Представям в тази връзка и писмо от  директора  НДНИВМИ проф. Н. Н. д.в.м. относно служебната ангажираност на проф.д-л Р. Д. П.. С неговите показания ще установяваме периода и начина на построяване на процесната сграда. Относно другият свидетел проф.П. Т. Ж., същият е в болнични. До днес  беше на стационарен режим, във връзка с което представям болничен лист. С неговите свидетелски показания, ще установяваме факти и обстоятелства, свързани с нарушаване на административното производство, а именно  лишаването на НДНИВМИ от възможността да вземе участие в административното производство, предхождащо издаването на процесната заповед и фактът, че служителите на Община Несебър на посочения 06.03.2014година не са съставяли и не са връчвали констативен протокол и не е предоставена възможност за оспорване на фактическите основания в него.

Поддържам искането за разпит на сочените свидетели в следващото съдебно заседание.

Представям молба за издаване,  писмо от директора на НДНИВИМИ,  болничен лист.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ТОДОРОВА: Нямам възражения.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства по делото.

Да се ИЗДАДЕ исканото в днешното съдебно заседание съдебно удостоверение, след внасяне от жалбоподателя на държавна такса в размер на 5лева по сметка на Административен съд Бургас и представяне на доказателство за това по делото.

ДОПУСНАТИТЕ свидетели ще бъдат разпитани в следващото съдебно заседание,  като УКАЗВА на жалбоподателя, че ако същите не бъдат доведени, в следващото съдебно заседание определението за тяхното допускане ще бъде отменено.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Моля да ми се даде по-голям срок за изготвяне на заключението, тъй като до 12.01.2015година ще отсъствам от страната.

 

СТРАНИТЕ: Не се противопоставяме на искането на вещото лице.

 

Съдът с оглед изявлението на вещото лице ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.03.2015година от 11,20часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днешното съдебно заседание.

Вещото лице ще бъде уведомено след представяне на доказателство за внесен депозит.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: