ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 30.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети септември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1294 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:19 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Национален диагностичен научно-изследователски ветеринарномедицински институт към Българска агенция по безопасност на храните София, редовно призован, се явява адвокат Б., с пълномощно от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Кмет на Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт Б., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Б.: Уважаема госпожо Председател, считам че в днешно съдебно заседание не следва и Ви моля да не давате ход на настоящото производство. Аргументите ми за искането ми са следните: Съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за държавната собственост, управлението и разпореждането с имоти държавна собственост, без значение характера на собствеността – публична или частна, се извършва под ръководството на министъра на регионалното развитие. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), е юридическо лице, което се ръководи от изпълнителен директор, назначен от министър-председателя. Съгласно чл. 15, ал. 1 от АПК страните в административния процес са онези организации, чиито права и законни интереси  са засегнати от издадения административен акт. Предвид характера на собствеността и особеностите, свързани с конституирането на лицата, които управляват и стопанисват имота, считам че следва да бъдат конституирани като заинтересовани страни в настоящия процес и министърът на регионалното развитие, както и изпълнителният директор БАБХ. В съответствие с Вашата преценка ще  направя и други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Считам че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

По искането за конституиране на заинтересовани страни, предоставям преценката на съда.

 

Съдът, по направеното искане за конституиране на заинтересовани страни в производството на министъра на регионалното развитие и благоустройството и изпълнителния директор на БАБХ, счита същото за неоснователно, доколкото настоящото производство е по реда на чл. 215 от ЗУТ и същото се развива само между административния орган и адресата на заповедта, като в ЗУТ не е предвидена възможност за конституиране на заинтересовани страни, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за конституиране на министъра на регионалното развитие и благоустройството и изпълнителния директор на БАБХ като заинтересовани страни в производството.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт София против Заповед № 970/29.05.2014 г. на Кмета на Община Несебър, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: „Едноетажна панелна сграда с идентификатор 53045.503.150.1 по КККР на гр. Обзор, община Несебър, област Бургас.

 

АДВОКАТ Б.: Уважаема госпожо Председател, поддържаме така подадената от нас жалба. Поддържаме всички направени от нас доказателствени искания. Считаме ги за относими към настоящото производство и моля да бъдат допуснати. Наред с това, представям и моля да бъде прието като доказателство в настоящия процес Разпореждане № 23 на Министерския съвет от 30.01.1964 г., видно от което в т. 5 на стр. 2 от постановлението на Селскостопанска академия в лицето на Институт по фуражи Плевен е предоставен имот, в който към настоящия момент е разположен и процесният имот, стопанисван от БАБХ – НДНИВМИ.

Като поддържам направените от нас доказателствени искания, Ви моля да бъде издадено и съдебно удостоверение, с помощта на което да се снабдя с друго такова от Селскостопанска академия, от което да е видно към кой момент на БАБХ – НДНИВМИ е прехвърлено правото да стопанисва и управлява, съответно да изгради в процесните имоти сградата, предмет на настоящото производство.

С исканите двама свидетели ще установяваме различни обстоятелства. Първият от тях ще установява обстоятелства, свързани с изграждането по стопански начин, такова каквото е и твърдението и такова каквото е било фактическото положение на процесната сграда. А вторият от тях ще установява обстоятелствата, свързани с твърдяните от нас възражения, че сме били лишени и не сме участвали, въпреки изричното ни настояване, в административното производство, предхождащо издаването на административната заповед. Наведеното от нас твърдение, че на посочения в заповедта ден – 06.03.2014 г., служителите на Община Несебър не са съставили, не са ни представили констативен протокол, нито такъв констативен протокол е бил предмет на връчването ни, евентуално на предоставянето ни на възможност за оспорване на фактическите констатации в него, считаме за процедурно нарушение, което се домогваме да докажем в настоящия процес. Оспорваме фактическите констатации в акта, касаещи извършването на строежа. Строежът е извършен от страна на БАБХ – НДНИВМИ в периода преди 07.04.1987 година по стопански начин в съответствие с действащото и допустимо относимо към онзи период законодателство и преценката на законността на строежа би следвало да се извърши именно с оглед на разпоредбата на § 16 от ПЗР на ЗУТ, регламентираща правото на стопанисване и ползване на търпимите строежи.

Моля да ми се даде възможност с допълнителна молба да уточня кое от този протокол по отношение на фактологията и изложеното в него, свързано със състоянието на сградата, евентуално ще оспоря.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Изцяло оспорвам жалбата. Считам на първо място, че е налице липса на правен интерес относно обжалване на въпросния административен акт, в случая заповедта на кмета за премахване на незаконен строеж. Адресат на заповедта са собствениците на имот с идентификатор 53045.503.150. В случай, че не приемете налице липса на правен интерес, изцяло оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

Моля да приемете изпратените доказателства с придружително писмо от 29.07.2014 г. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания.

Нямам против относно доказателствените искания. По преценка на съда, моля същите да бъдат допуснати.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

ДОПУСКА при условията на довеждане в следващо съдебно заседание исканите от жалбоподателя двама свидетели, като му УКАЗВА, че ако същите не бъдат доведени в следващо съдебно заседание, определението за допускане ще бъде отменено.

 

ДА СЕ ИЗДАДАТ исканите от жалбоподателя две съдебни удостоверения, след представяне на доказателства за внесена държавна такса в размер на 5 лева за всяко от тях.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на следните въпроси:

1. Какви строежи са налице в имот с идентификатор 53045.503.150 по КККР на гр. Обзор, община Несебър?

2. Вещото лице да извърши описание на процесния строеж, с оглед фактическото положение на място, като опише неговите характеристики, съобразно изискванията на чл. 137 от ЗУТ.

3.Допустим ли е бил процесният строеж по действащите градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването му или съгласно ЗУТ?

4. Отразен ли е процесният строеж в КККР на гр.Обзор, община Несебър в имот с идентификатор 53045.503.150, както и в съществуващите планове в Община Несебър? Да се изготви комбинирана скица на имота, съгласно КККР и съществуващите планове в Община Несебър, в които строежът е отразен.

5. Да се проследи устройствения статут на имот с идентификатор 53045.503.150 по КККР на гр. Обзор, община Несебър за периода 1964 г. до настоящия момент.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 400 лева, вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответният платежен документ.

 

Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

АДВОКАТ Б.: Представям и моля да бъдат приети 2 броя извадки от Кадастралната карта по отношение на имот 53045.503.150.

Други доказателства към момента няма да соча.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се приемат така представените доказателства. Няма да сочим други в днешното съдебно заседание.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените справки по Кадастрална карта на сграда с идентификатор 53045.503.150.1 и сграда с идентификатор 53045.503.150.2.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.12.2014 г. от 11:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Да се призове вещото лице след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:49 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                                          СЪДИЯ: