ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 01.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На първи октомври                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1294 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

Жалбоподателят М.П.М. - редовно призована, се представлява от адв. Н. – представя пълномощно.

Ответникът Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- Бургас -  редовно призован, се представлява от юк. М.  с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Делото е поставено за втори път на разглеждане пред Административен съд Бургас, поради установени от Върховен административен съд съществени процесуални нарушения, а именно необсъждане на част от доказателствата, които са представени по делото.

 

Адв. Н.: С оглед отменителното определение на Върховен административен съд, следва да се изиска в цялост адм. дело № 1337/2011 г. на Административен съд Бургас или съответно постановеното по него съдебно решение, което е потвърдено, тъй като според отменителното решение на Върховен административен съд има препратка към това решение и мотивите, с които е възприето е, че по част от договорите за заем, реално са предадени сумите и следва да се считат като такива с установен произход.

По отношение на назначената експертиза в предходното разглеждане на делото, ще взема отношение по въпросите на тази експертиза по съществото на спора.

 

Юк. М.: Решението на Върховен административен съд е задължително. Няма да сочим доказателства относно постановеното в решението по адм. дело № 9339/2012 г. на Върховен административен съд. НАП няма възможност да доказва изразходените от лицата средства. Няма как да изпълним указанието на Върховен административен съд. Нямам други доказателствени искания.

 

Предвид изявленията на страните, Съдът счита, че следва да приобщи към доказателствата по делото и решението по адм. дело № 1337/2011 г. на Административен съд Бургас, ведно с решението на Върховен административен съд по този казус.

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗИСКА от Административен съд Бургас заверено копие от решението по административно дело № 1337/2011 г. и последващия акт на Върховен административен съд във връзка със същото оспорване.

 

СЪДЪТ НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.11.2013 година от 14,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: