ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесети юни                                            две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1293 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Д-Д.Я.“, редовно и своевременно призован, не се явява, изпраща процесуален представител адв.К. , надлежно упълномощен с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ЦУ НА НАП, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. К. : Да се даде ход на делото.

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

Образувано е по повод постъпила жалба от Д.Ч.Я.с ЕГН ********** в качеството й на едноличен търговец с фирма ЕТ „Д. – Д. Я.“ с ЕИК 102230780, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл.**, ет*, ап.*, против  Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-158-0268719/21.05.2018г., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“, при Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

          Съдът докладва постъпилата административна преписка.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган е да докаже наличието на материално-правните и процесуално-правните предпоставки за постановяване на спорния административен акт, което включва задължение да докаже извършване на адм. нарушение от страна на жалбоподателя по ЗДДС и приложимите  към него подзаконови нормативни актове.

В тежест на жалбоподателя е в случай, че твърди  позитивни факти и обстоятелства, от окито черпи права, да докаже същите.

АДВ.К.: Поддържам жалбата. Да се приеме постъпилата административна преписка. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

По докозателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И

ПРИЕМА представената административна преписка

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства.

Съдът предвид изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и като взе предвид, че делото е изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.К.: Считам, че административният орган по никакъв начина не е доказал, че има извършено нарушение, единствено е приложен констативен протокол и заповед за затваряне на обекта, която е обжалавана. Не е съставен АУАН, още по-малко да е издадено наказателно постановление. Моля заповедта да бъде отменена.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 15:02 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: