ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 28.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на двадесет и осми юни                         две хиляди и седемнадесета година В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1293 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

           За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ СД„Стаматови ГСН СИЕ-Стоянка Стаматова“, редовно призован, се явява адвокат В., с пълномощно на л.10.

 

            ОТВЕТНИКА  зам.изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Л., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

   Производството е образувано  по жалба на СД„Стаматови ГСН СИЕ-Стоянка Стаматова“ против уведомително писмо за неизпълнен ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., за кампания 2016г. на зам.изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ с изх.№02-020-2600/3229/20.04.2017г..

 

    ПОСТЪПИЛА е с писмо вх.№ 6227 от 19.06.2017година от ответника административната преписка.

   Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

  

          АДВОКАТ В.: Поддържам жалбата. Запознат съм с  представа преписка и не възразявам да се приеме. Имам доказателствено искане, относно заповедта №РД-09-105/01.03.206г. на министъра на земеделието и храните, която е основният мотив за отказа, направен в процесното уведомително писмо, като моля да задължите административния орган да представи доказателства за оповестяването на тази заповед, в това число на коя дата е оповестена, къде и за какъв период е била достъпна за земеделските производители, ако въобще е била достъпна.       На този етап това са доказателствените ни искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата като неоснователна, моля да бъде приета по делото представената от административния орган преписка. Моля да бъде приложена към делото и представям в днешното съдебно заседание  извадка от бр.40 на Д.В., стр.14, относно срока за прием на заявления за кампания 2016година. По отношение на искането на колегата за конкретизиране на датата на обявяване на сочената заповед, не възразявам, но  тъй като ДФ не разполага с такива писмени доказателства, моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза със следния формулиран въпрос в писмена молба, която представям с копие за другата страна. Други доказателствени искания нямам към момента.

 

          АДВОКАТ В.: Оттеглям искането за представяне на доказателства от ответника предвид искането за допускане на експертиза и изявлението, че нямат доказателства за обнародване на заповедта. Моля да бъде допълнена задачата към експертизата, освен кога и на коя дата е публикувана заповедта, вещото лице да установи и в какъв период от време, ако е била качена на сайта, е била достъпна.

  

         Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, с  административната преписка с писмо вх.№ 6227 от 19.06.2017година писмени доказателства, както и представената  в днешното съдебно заседание извадка от бр.40 от Д.В., стр.14.

         ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днес, да представи по делото доказателства за надлежно упълномощаване на зам.министъра.         

           ДОПУСКА  съдебно-техническа експертиза  вещото лице, по която да отговори на поставения въпрос в нарочна молба от ответника, представена в днешното съдебно заседание, както и  въпроса поставен днес от адвокат В..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  300 лева, вносими по-равно от страните, а именно  150лв от жалбоподателя и 150лв. от ответника, в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ще бъде определено след представяне на доказателство внесения депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме  други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.10.2017година от 13.40 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: