ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 25.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесет и пети октомври                    две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1293 по описа за 2017 година.                 

 

   На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СД „Стаматови ГНС сие Стаматови“, редовно призован, се представлява  от адвокат В., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ зам.директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Л.-Т., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице Щ.П..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И   ДОКЛАДВА:

  ПОСТЪПИЛА е по делото от 04.07.2017г. заповед № 03-РД/715/24.03.2017г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

                    ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

    СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се разпита.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

Щ.В.П.- години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

          АДВОКАТ В.: По отношение обстоятелството дали е публикувана на сайта на МЗХ процесната заповед, откъде  Ви се предостави така информация? От документите, които Ви са представени на хартиен носител, може ли да се установи и на коя дата е качена заповедта и че категорично това е на 30.03.2016г.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Компютърни данни за качването на заповедта, не можах да открия, тъй като по информаиця на техните супервайзори, след сваляне на заповедта от сайта, се изтрива цялата служебна информация от кого е качена и кога е качена. Предоставена ми е само тази заявка на хартиен носител, която съм представил към заключението и Вие  да решите колко е валидна и се отнася към делото.

 

          СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

           Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице П. ,на което определя възнаграждение в размер на на 400 лева, от които 300лева платими от внесения на депозит (л.651 и л.655 по 150лв.), и  по 50 лева вносими от двете страни  в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

В случай, че не бъдат представени доказателства за внесения депозит, в полза на вещото лице ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заповед № 03-РД/715/24.03.2017г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ В.: Уважаема г-жо съдия, моля да уважите жалбата по изложените в нея подробни съображения като ми предоставите срок да доразвия тезата си в писмени бележки допълнително. Моля да отмените процесното уведомително писмо, като претендирам направените разноски в настоящото производство, за което представям  списък за разноските, ведно с доказателство за извършването им.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите съдебен акт, по силата на който отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана в настоящото производство. Относно твърдението, че  първата част на заповедта е била известна с факта на подадаване на заявление от страна жалбоподателя,  то няма как да не бъде запознат жалбоподателя и с останалата част на заповедта. Моля да ни бъдат присъдени съдебно-деловодни разноски в размер на 200 лева и юрисконсултско възнаграждение по Закона за правната помощ в минимален размер. Моля за срок за представяне написмени бележки. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, предвид сложността на делото.

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.24 часа.

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: