ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 28.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и осми април                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1293 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 14,30 часа се явиха:

         Жалбоподателят Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт - редовно уведомен,  се представлява от адв. Б. с представено пълномощно.

         За ответника – Кмет на Община Несебър – редовно уведомен, не се явява представител.

 

Постъпила е молба от процесуалния представител на ответника, с която се иска да се даде ход на делото.

 

Адв. Б.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         В предходното съдебно заседание жалбоподателят е получил възможност да представи допълнителни доказателства.

 

         СЪДЪТ КЪМ АДВ. Б.: Разполагате ли с тези доказателства.

 

         Адв. Б.: Във връзка с дадената възможност получихме достъп до   Държавен Архив и установихме, че се съхранява само екземпляр от постановлението на Министерски съвет, но не и графичния част към него. Представям писмото. От Министерство на земеделието и храните, Дирекция „ПОК” получихме писмо, от което е видно, че МЗХ не съхранява след ноември 2006 година данни и информация относно устройствения статут на земите и на сградите, предмет на издадения административен акт. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените от адв. Б. в днешното съдебно заседание  писмо изх. № 94-971/26.03.2015г. от директора на Дирекция „ПОК” към Министерство на земеделието и храните София, както и писмо изх.№ 03-00-3/27.04.2015г. от директора на Дирекция „Централен държавен архив” към в Държавна агенция „Архиви”.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         Адв. Б.: Уважаеми г-н Съдия, от името на доверителя  ми, моля, да се произнесете с решение, в което да отмените като незаконосъобразен издадения административен акт. В хода на съдебното производство беше установено, че издаденият административен акт е подписан от неоправомощено лице. В представената по делото заповед за заместване бланково са посочени правомощията на заместващото лице по време на отсъствието на титуляра - кмета на общината, като единствено посочените конкретни правомощия са за подписване на платежни документи за „Булбанк”. В представената по делото Заповед № 129/22.02.2013г. липсва оправомощаване по отношение на произнасянето със съответни индивидуални актове, какъвто е този, предмет на настоящия спор. В хода на производството се установи, че са налице сериозни нарушения както в процедурите по издаването на административния акт, така и по  материалноправната преценка на фактите по административната преписка. Това е така тъй като административният орган грубо е нарушил задълженията си за събиране и оценка на цялостната информация свързана с настоящия случай, като въпреки усилията положени от представителите на доверителя ми, нито едно от възраженията, които сме направили както в хода на предварителната процедура преди издаването на акта, така и в последствие внесените от нас документи, не са били взети предвид. Нещо повече, въпреки че сме присъствали на извършваните проверки, предхождащи издаването на административния акт, ние не сме посочени като участници в административното производство, а направените от нас възражения и бележки не са взети предвид. Административният орган е нарушил процедурата по събиране на доказателства по административната преписка, като е игнорирал обстоятелства доказани в настоящото административно производство свързани с характера на извършените в процесния имот строителство и обстоятелството, че сградите, които са били построени от доверителя ми, са построени преди 07.04.1987 г., като по смисъла на § 16, ал. 1 от ДР на ЗУТ същите се явяват търпими строежи, които не могат да бъдат премахнати. Това обстоятелство бе установено от назначената от съда съдебно-техническа експертиза, от която се установи, че имотите, в които е построена процесната сграда, са урбанизирани територии, а не земеделски такива. Зоната, в която се ситуират имотите е с променено предназначение, а именно за курортна дейност и извършване на съответни услуги в областта на отдиха и туризма, за каквато цел се използват и процесните имоти, включително и процесната сграда. Това обстоятелства беше потвърдено от извършения разпит на свидетел. От събраните свидетелски показания беше установен и способа по който беше извършено строителството - със сили и средства на доверителя ми и труд положен от самите участници – служители на ведомството. По тези съображения и във връзка със събраните доказателства е налице още една предпоставка за отмяна на процесния акт, а именно несъответствие с целта на закона, който в никакъв случай не е имал предвид случайното, немотивирано и неоценено събаряне на съществуваща постройка, без да се отчитат конкретните фактически основания, които се надявам да бъдат зачетени от съда.

         Моля да уважите искането ни за отмяна на незаконосъобразен административен акт.

         Претендираме присъждане на направените по делото разноски.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: