ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 10.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На десети март                                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1293 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

         Жалбоподателят Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт - редовно уведомен,  се представлява от адв. М. с представено пълномощно.

         За ответника – Кмет на Община Несебър – редовно уведомен, се явява юк. Т. с представено пълномощно.

         Явява се вещо лице П.Ш..

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок допълнително заключение на вещото лице с установена самоличност.

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. М.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

Юк. Т.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещо лице Ш..

 

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице допълнително определения депозит. /издаден РКО 300,00лв. на 10.03.2015г./

 

Адв. М.: Представям удостоверение, издадено от Селскостопанската академия, затова че имуществото на института е преминал към Националната медицинско-ветеринарна служба, включително и имотите, които се намират в почивната база в гр.Обзор. Водя допуснатия свидетел.

 

Юк. Т.: Да се приеме удостоверението.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното удостоверение изх.№ РД–74/09.03.2015г.

 

СЪДЪТ КЪМ АДВ. М.: Въведете свидетеля.

 

Свидетелят влиза в залата.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

 

П.Т.Ж. -  ** години, безработен, в момента няма никакви отношения с жалбоподателя и ответника, бивш директор на дружеството-жалбоподател, неосъждан, предупреден за отговорността по чл.290 от НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. М.:

 

ВЪПРОС:  Вие сте бивш директор, какво знаете за почивната база в гр. Обзор?

 

ОТГОВОР:  Участвал съм в строителството на базата. През 1985 г. се построи първото бунгало с бетонова конструкция на бетонова основа.  Следващата година - 1986 г. се построиха още две бунгала със същата форма, конфигурация и строителни материали. След това построихме и четвърто бунгало, но не съм сигурен за годината. След 1987 г. бе изградена  подпорна стена. Всяка годината се правеше по нещо – поетапно се строеше.

 

ВЪПРОС: През 1986 г. кой ползваше бунгалата?

 

ОТГОВОР: От 1986г. до настоящия момент винаги институтът е използвал въпросните бунгала.

 

ВЪПРОС: Знаете ли да е идвала проверка от общината и какво знаете във връзка с това?

 

ОТГОВОР: От 2012г. до 2014г. бях директор на дружеството-жалбоподател. В началото на 2013г. или 2014г., не си спомням точно, получихме писмо от община Несебър, че ще бъде посетен обекта от комисия за установяване истинността на строителството. Това се случи в края на месец януари или месец февруари. Посетих базата в уговорения ден и час. Дойде комисия - двама служители от общината и един служител от кметство Обзор. Сне се фактическата обстановка и комисията обеща да изпрати протокол за това което се установи. На място не се състави протокол, тъй като условията не позволяваха. Не мога да си спомня дали получихме протокол от проверката.

 

Адв. М.: Нямам други въпроси.

 

Юк. Т.: Между 2012г. и 2014г. сте бил директор. В периода на построяването на бунгалата - 1985-1986г.  какъв бяхте?

 

ОТГОВОР:  През 1983г. спечелих конкурс за научен сътрудник в института, до 1985г. бях научен сътрудник, от 1995 г. съм доцент и съм бил свидетел на строителството.

 

Свидетелят бе освободен.

 

Адв. М.: Моля да ми дадете възможност да ангажираме доказателства – поради смяна на ръководството, не успяхме да вземем издадените от съда удостоверения и да се снабдим с поисканите документи.

 

СЪДЪТ ПРЕДОСТАВИ на адв. М. копия от издадените съдебни удостоверения.

 

Съдът счита, че не следва да приключи събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.04.2015 година от 14,30  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: