ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 09.12.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На девети декември                             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1293 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт - редовно уведомен,  се представлява от адв. М. – преупълномощен от адв. Б. – представя пълномощно.

         За ответника – Кмет на Община Несебър – редовно уведомен, се явява юк. Т. с представено пълномощно.

         Явява се вещо лице П.Ш..

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

   П.С.Ш. на ** години, българка, българска гражданка, със средно-специално образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението. Ще поставя допълнителни въпроси към вещото лице.

 

Юк. Т.: Нямам въпроси към заключението. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Ш..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО 460.00лв. на 09.12.2014г./

 

Адв. М.: Моля да допуснете допълнителна задача към съдебно-техническата експертиза, а именно:

Допустим ли е бил строежът, описан в процесната заповед, по действащите градоустройствени планове и по правилата и нормативите за застрояване, действали по време на изграждането му, съгласно ЗТСУ.

Направеното искане е във връзка с възражението, че строежът представлява търпим строеж по смисъла на чл.16 ЗУТ.

 

Юк. Т.: Нямам възражение.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА допълнителна задача към вещото лице – задачата формулирана от адв. М. при следното уточнение: Допустимостта на един строеж се преценява от съда или административния орган, който евентуално би разпоредил неговото премахване. Задачата би следвало да има следния вид:

Какви са били градоустройствените показатели на поземления имот, в който е изграден обекта, описан в оспорената заповед към момента на неговото изграждане и какви са били пространствените параметри на самия обект? Съответстват ли параметрите на изграденото с действалите към момента на изграждането градоустройствени показатели?

 

НАЗНАЧАВА вещо лице П.Ш..

 

         ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 300,00 лева, вносим от жалбоподателя в двуседмичен срок от днес.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител   на ответника да формулира задачи към вещото лице при необходимост, с копие за жалбоподателя, в 14-дневен срок.

 

Адв. М.: Имам допълнително доказателствено искане във връзка с твърдението на вещото лице, че не е намерен графичен материал към представеното разпореждане от 1964 г. на Министерски съвет.

Моля да ни бъде издадено съдебно удостоверение за снабдяване със заверено копие от приложената към Разпореждане № 23/30.01.1964г. на МС за отчуждаване и предаване на земи за нуждите на държавни предприятия и обществени организации, т.5 скица на земята в местността „Лозята” в землището на село Обзор.

Съдено удостоверение, което да послужи пред Селскостопанска академия София за издаване на удостоверение, от което да е видно кога имотът, в който е построена сградата, описана в процесната заповед, е предоставена на дружеството-жалбоподател и съответно по какъв начин е извършено строителство на описаната сграда.

Съдебно удостоверение, което да послужи пред МЗХ, Дирекция „Поземлени отношения и комасация”, за издаване на друго, от което да е видно какъв е устройствения статут на сграда с идентификатор 53045.503.510 по КККР гр.Обзор, местността „Мешелика”.

По отношение на допуснатия свидетел, моля, да се разпита в следващото съдебно заседание,  тъй като  е в болнични и представям болничен лист.

 

Юк. Т.: Нямам възражение да се приеме молбата и по искането за издаване на съдебни удостоверения.

Съдът счита, че исканията на адв. М. са основателни.

Предвид изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗДАДАТ съдебните удостоверения, поискани от адв.М., съгласно съдържанието на т. ІІ – ІV от молбата, представена в днешното съдебно заседание.

 

Съдът счита, че следва да разпита поискания свидетел в следващото съдебно заседание, тъй като е налице основателна причина за неговото неявяване в днешното съдебно заседание.

 

СЪДЪТ НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.03.2015 година от 13,15 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: