ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 21.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и първи октомври           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1293 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт - редовно уведомен, не се представлява.

         За ответника – Кмет на Община Несебър – редовно уведомен, се явява юк. Т.-представя пълномощно.

 

Юк. Т.: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА молба от жалбоподателя, с която се иска ход на делото да не се дава, тъй като следва да конституира като заинтересованата страна Българската агенция за безопасност на храните и Министъра на регионалното развитие. При евентуалност се прави изявление по същество.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на НДНИВМИ София против Заповед № 969 от 29.05.2014г. на Изпълняващ правомощията кмет на Община Несебър, с която е разпоредено премахването на строеж, определен като незаконен - „едноетажна панелна сграда с идентификатор 53045.503.150.2 по КККР на гр.Обзор, общ. Несебър”.

 

 

         Юк. Т.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Ще представим административната преписка, както и заповедта за компетентност на органа издател на заповедта. Нямам доказателствени искания. Нямам против да се назначи съдебно-техническа експертиза  с въпросите поставени в жалбата.

 

         Предвид изявлението на процесуалния представител   на ответника и съдържанието на представената днес молба от жалбоподателя, получена в 12:49 часа, съдът счита следното:

         Оспореният административен акт има за адресат Ветеринарно медицински институт - гр.София. Въпреки, че в диспозитива на заповедта липсва изрично задължение за този субект да премахне сградата, в обстоятелствената част на заповедта той е посочен като субект, който упражнява фактическата власт върху строежа. В този смисъл НДНИВМИ София притежава активна процесуална легитимация да оспорва Заповед № 969/25.05.2014г. Този институт е юридическо лице и като такова притежава процесуална правосубектност в производството.

         Настоящият съдебен състав счита, че конституирането на Министъра на регионалното развитие е неоснователно, предвид обстоятелството, че жалбоподателят твърди, че процесният строеж му е предоставен за оперативно управление, а самият жалбоподател е легитимиран да оспорва административни актове.

 

Съдът констатира, че административната преписка  по делото не е представена, а за изясняване на спора следва тя да бъде приложена по делото, за да бъдат проверени правните и фактическите констатации на издателя на заповедта.

Съдът отчита, че по делото не са представени доказателства за компетентността на фактическия издател на заповедта – В.Б., поради което приема, че ответникът следва да представи Заповед № 29/22.02.2013г. и Болничен лист № 6730028 от 19.05.2014 г. посочени за основание за компетентността на В.Б., издател на заповедта.

Видно от съдържанието на жалбата жалбоподателят оспорва и на друго основание компетентността на издателя като заявява, че категорията на строежа, както е определена от административния орган, не съответства на действителното и правно положение. Според жалбоподателя не е пета, а е трета категория, и за неговото премахване компетентен не е орган на местното самоуправление, а орган на ДНСК.

         С оглед направените оспорвания съдът

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на ответника в 14-дневен срок от днес да представи административната преписка по делото, ведно с доказателство за  компетентност на фактическия издател на заповедта.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със задачите формулирани от жалбоподателя на л. 5 от делото, абзац последен с изключение на подзадачата „каква е категорията на строежа” – тази подзадача е от компетентността на съда, а не на вещо лице.

 

ДОПУСКА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАДАЧА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ – да установи в сградата, описана в оспорената заповед, има ли места за настаняване на посетители /леглова база/ и ако установи такива места за настаняване да посочи техния брой.

 

НАЗНАЧАВА вещо лице П.Ш..

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице, вносим от жалбоподателя в 10- дневен срок от получаване на съобщението в размер на 460,00 лева.

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение на определеното задължение съдът ще отмени определението с което е допусната експертизата и ще се произнесе при условията на чл.161 ГПК, вр. с чл.144 АПК.

По отношение на годината на изграждане на обекта, съдът счита, че поисканите свидетелски показания са допустими, но доколкото с двама свидетели жалбоподателя се опитва да установи един единствен факт, разпитът и на двамата не е необходим.

С оглед на това съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА при довеждане един свидетел на жалбоподателя, с който да бъде установяван периода на изграждане на сградата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.12.2014 година от 13,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: