ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,08.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осми октомври                                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1293 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят „Юлия 2003” ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

         За ответника - кмет на Община Несебър, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

         Заинтересованата страна „Слънчев бряг” АД, редовно призована, не изпраща представител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по жалба против заповед №305/11.04.2013 издадена от Виктор Борисов, подписал се за кмета на Община Несебър, с която е наредено на жалбоподателя да предприеме необходимите действия по премахването на преместваем обект представляващ „Павилион №7” с приблизителни размери 1,50/1,00м. и височина 2,00м. изпълнен от дървена конструкция към източната страна с ролетна щора и навес с приблизителни размери 0,50/0,50м. и височина 0,25м., с ел.инсталация, поставен в имот с идентификатор 51500.505.329 по КККР на к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър, собственост на „Слънчев бряг” АД, както и в имот с идентификатор 51500.505.270 по КККР на к.к. Слънчев бряг запад, собственост на жалбоподателя „Юлия 2003” ЕООД, (посочен под №7 в приложение №1 на Констативен акт № 22 (л.15).

         Производството се движи по реда на чл. 215 и сл. от ЗУТ.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Считам жалбата за неоснователна. Моля да приемете освен представените с административната преписка доказателства и заповед №129/22.02.2013г. за преупълномощаване на зам.кмета В. Б., ведно с болничен, както и за допълване на преписката Наредба № 10/2008г. за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Несебър.

         Няма да соча други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.2 от делото, както и представените в днешното съдебно заседание - Заповед № 29/22.02.2013г. и болничен лист от 10.04.2013г., както и Наредба № 10/2008г. за сведение.

 

Съдът като взе предвид изложените в жалбата твърдения счита, че по делото следва да бъде допусната съдебно-техническа експертиза за да се установи дали процесния обект има характеристика на преместваем, както и да се установи върху кой имот е изграден, предвид наличието на спор по този въпрос. По изложените съображения и на основание чл. 195, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши справка в община Несебър и оглед на процесния обект на място, да даде заключение по следните въпроси:

         - Върху кой имот е поставен (изграден) обекта, предмет на обжалваната заповед. Отговорът на въпроса да бъде придружен със скица .

- Какво е предназначението на обекта, който подлежи на премахване с обжалваната заповед.

- Вещото лице да опише вида на обекта предмет на обжалваната заповед, материалите от които е изграден, начина по който е захванат за земята, да посочи може ли въпросния обект да бъде отделен така, че да бъде преместен в пространството без да губи своята индивидуализация и възможност да бъде ползван на друго място със също или подобно предназначение.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лв., вносими в 7-дневен срок от съобщаването от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Б., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ДАВА възможност на двете страни в 14-дневен срок, който за ответника тече от днес, а за жалбоподателя от съобщаването, в писмен вид да изчерпят всички свои доказателствени искания във връзка със становището си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.01.2014г. от 11.40ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: