О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№1188                            29.05.2018 година                                          гр.Бургас

 

Административен съд - Бургас                                                                             VІІ-ми състав

на двадесет и девети май                                             две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 1292 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по постъпила молба от „Хелио-тур-с“АД, ЕИК-102004621, представлявано от Е. Б., изпълнителен директор, чрез адв. М.С., в която се твърди, че до съда е подадена по-рано жалба против заповед № 8-Z-482/11.04.2018г. на кмета на Община Созопол, в един плик заедно с още осем други жалби срещу идентични заповеди на същия административен орган за премахване на сгради и съоръжения в къмпинг Златна рибка, землище на гр.Созопол. По другите осем жалби били образувани дела, но по обжалването на заповед № 8-Z-482/11.04.2018г. не било образувано такова.

Във връзка с твърденията на жалбоподателя, съдът с разпореждане № 2413/28.05.2018г. постанови да се извърши проверка в деловодството на съда за подадените от дружеството жалби с един плик, колко са на брой и колко дела са образувани по тях.

При извършена служебна проверка настоящият съдебен състав констатира, че по идентична жалба на „Хелио-тур-с“АД, ЕИК-102004621 против заповед № 8-Z-482/11.04.2018г. на кмета на Община Созопол, вече е било образувано съдебно производство по адм.д.№ 1140/2018г., което понастоящем е без движение.

След като се запозна подробно със съдържанието на жалбите по настоящото адм.д.№ 1292/2018г. и адм.д.№ 1140/2018г., настоящият съдебен състав установи, че те имат идентично съдържание, поради което не са налице условията за разглеждането им в различни производства.

Съгласно нормата на чл.159, т.7 от АПК, жалбата или протестът се оставят без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато има образувано дело пред същия съд, между същите страни, на същото основание. Пред настоящия съд вече е образувано адм.д.№ 1140/2018г. между същите страни по оспорването на един и същ индивидуален административен акт. Това налага прекратяване на настоящото съдебно производство.

Воден от горните мотиви и на основание чл.159, т.7 от АПК Административен съд - Бургас, VІІ-ми състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Хелио-тур-с“АД, ЕИК-102004621, представена с негова молба до съда на 25.05.2018г., против заповед № 8-Z-482/11.04.2018г. на кмета на Община Созопол.

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1292/2018г. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: