ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На четиринадесети септември                  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1292 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14.55 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Р.Л., редовно уведомен, не се явява  и не изпраща представител

ОТВЕТНИКЪТ  КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомен,  изпраща за представител адв.Г. Н.., с представено в дн.с.з. пълномощно.

СВИДЕТЕЛЯТ М.В., редовно уведомен, не се явява

СВИДЕТЕЛЯТ В.С., нередовно уведомен,не се явява

СВИДЕТЕЛЯТ М.К., редовно уведомен се явява лично

СВИДЕТЕЛЯТ Д.Н.,редовно уведомен се явява лично

СВИДЕТЕЛЯТ А.Ц., редовно уведомен се явява лично

СВИДЕТЕЛЯТ П.Ж., редовно уведомен се явява лично

СВИДЕТЕЛЯТ Н.Х., редовно уведомен се явява лично

        

По хода на делото:

         АДВ.Н. - Да се даде ход на делото. Считам жалбата за недопустима,  подадена  против  мълчалив отказ, тъй като в настоящия  случай има постановено изрично решение на комисията, която и осъществява процедурата  по предоставяне  и разрешение за поставяне  на преместваем обект.Решението на комисията е обявено  и не е обжалвано в срок, поради което Ви моля да прекратите  производството.В случай, че не приемете тези доводи, оспорвам  жалбата като неоснователна,  спазени са  всички производствени  правила и материалния закон.

Съдът като взе предвид становището на ответната страна,  относно  недопустимостта ще се произнесе с окончателния съдебен акт,  поради което към настоящия момент  и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

            Производството по делото е образувано  по жалба на С.Р.Л., ЕГН **********  с адрес: *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Царево да се произнесе по заявление с вх.№17 от 11.04.2016 година, по направено от жалбоподателя  искане за  предоставяне на разрешение за  разполагане на преместваем обект.

         Указва на административния орган, че е негова тежестта по установяване законосъобразността по провеждане на процедурата по предоставяне на местата за разполагане не преместваеми обекти  и по-конкретно обект №30 от схемата за преместваемите обекти, касаеща с.Лозенец, община Царево.

Докладва представените по делото писмени доказателства, представляващи административна преписка  в цялост според становището на Кмета на Община Царево, както и допълнително  получената  по повод настоящето  производство кореспонденция от ответния орган.

АДВ.Н. – Оспорвам жалбата като неоснователна.Да се приемат представените  писмени доказателства.

Съдът с  оглед становището  на ответния  орган намира,че така представените  писмени доказателства следва да бъдат приети, поради което  и воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената  административна преписка, ведно с допълнителните  уточнения на ответния орган, касаещи същата.

Съдът констатира, че към настоящия момент към преписката по делото липсва представена схема на преместваемите обекти в частност,  касаеща с.Лозенец и по конкретно обект №30, предмет на настоящия  спор, поради което намира за необходимо  да задължи ответния  орган да представи копие на същата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответния орган не по-късно от следващото съдебно заседание да представи копие на схема на преместваемите обекти в частта,  касаеща с.Лозенец, община Царево  и по-конкретно обект №30.

В съдебната зала се явява адв.О., процесуален представител на жалбоподателя.

В съдебната зала се явяват  свидетелите, на които снема самоличност, както следва

Д.Н.Н.- Роден на *** година, българин, български гражданин, неосъждан, ЕГН**********, без родство със страната.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

П.Г.Ж.- Родена на *** година, ЕГН **********, българка, български гражданин, неосъждана, без родство със страната.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

М. ИВАНОВА К.- Родена 11.06.1987 година, ЕГН **********, българка, български гражданин, неосъждана, без родство със страната.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

Н.Х.Х. – роден на *** г., ЕГН **********, българин, български гражданин, неосъждан без родство със страната.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

А. Г.ЕВ Ц.- Роден на *** година, ЕГН- **********, българин, български гражданин, неосъждан без родство със страната.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

Свидетелите бяха отведени от съдебната зала.В съдебната зала беше въведена свидетелката П.Ж..

Въпрос на съда - Каква длъжност изпълнявате?

Отговор на свидетелката П.  Ж.-К., к. съм в кметство с.Лозенец, Община Царево.При мен се подават заявленията за тротоарно право.

Въпрос на съда – На 04.05 2016 година участвахте ли в комисията за разглеждане на предложенията?

Отговор на свидетелката П.  Ж. - Участвах, аз представих заявленията  на останалите членове на комисията.

Въпрос на съда – Колко кандидати имаше за обект№ 30?

Отговор на свидетелката П.  Ж. - За този обект бяха двама кандидатите- Д.К. и С.Л..В такъв случай, когато е повече от един  комисията определя с жребий.Аз направих листчета, сложих ги в купичка, представих  на комисията, председателя   на комисията тегли жребия и  съответно спечели Д.К..

Въпрос на съда – Друг протокол, освен този представен в печатен вариант  водихте ли?

Отговор на свидетелката П.  Ж. – Писах на ръка,  комисията изчака  и аз го написах после в печатен вариант  и след това го подписаха останалите членове и го обявих на таблото.Друг път също съм участвала,  всяка година.Описано е в Наредбата, че се прави жребий, самата   комисия  организира  жребия.Пишем листчета и ги представям на комисията,  тегли се  и записваме.

Въпрос на адв. О.- На тези листчета  какво пише?

Отговор на свидетелката П.  Ж. - Имената на фирмата,  С.  Л.  участва като физическо  лице.

Въпрос на адв. О. -  Д.К.  работила ли  е в администрацията?

Отговор на свидетелката П.  Ж. – Не.

Въпрос на адв. О. - Кой обяви схемата?

Отговор на свидетелката П.  Ж. - Аз само я закачам,  не мога да се сетя на коя дата.

Въпрос на адв. О. - Кога е обявена?

Отговор на свидетелката П.  Ж.-Това е датата, посочена в заповедта за назначаване на комисията,  тя е официален документ.

Въпрос на съда -  В протокола пише, че се разгледани 5/пет/ броя жалби.

Свидетелката Ж.- Това са от останалите  търговци, които упражняват търговска  дейност на площада, те са дошли в деловодството и са подали жалбите си до кмета на с.Лозенец- М.В.. ,С.... ги е завела и кмета  взе решение да ги представи на комисията. Те касаят междуличностни отношения и бяха представени след процедурата.

Въпрос на адв. О. - Кои са лицата, на които сте предложили?

Отговор на свидетелката П.  Ж. - На М. и С..

АДВ.Н.- Не държа на разпита на неявилите се свидетели, да бъдат заличени от списъка на свидетелите.

АДВ.О.- Не държа на разпита на неявилите се свидетели, да бъдат заличени от списъка на свидетелите.

Съдът, като взе предвид станочището на двете страни по отношение на нередовно призованите свидетели,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Заличава от списъка на свидетелите СВИДЕТЕЛЯТ М.В. и СВИДЕТЕЛЯТ В.С..

АДВ.Н.- Представям пет броя жалби против жалбоподателя

АДВ.О.-  Те нямат отношение към тази процедура.

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА представените жалби за сведение.

Съдът освободи от съдебната зала  свидетелката П.  Ж.

В  съдебната зала беше  въведена свидетелката М.  К..

         Въпрос на съда -  Каква  длъжност изпълнявате в общината.

Отговор на свидетелката М.К.- Работя като мл.е. стопанска дейност в Община Царево,  участвах  като член на комисията.

         Въпрос на съда - Беше ли Ви връчен регламент за извършване на жребия?

Отговор на свидетелката М.К. - Следвахме реда, посочен в Наредбата.

Въпрос на съда-Как  прочете жребия?

Отговор на свидетелката М.К. – Когато  има повече от едни  участник  се провежда жребий. В конкретният  случай на две листчета са записани  имената на  участниците. П.Ж. ги написа, сложи ги в една купичка и председателя ги тегли.След изтеглянето  ние виждаме, който се изтегли, той печели.Няма конкретен регламент. На момента се реши, че който изтеглим това ще бъде лицето, на което да се предостави петното.

Въпрос на адв. О. -  Госпожа Ж.  в присъствието на останалите членове на комисията  постави двете листчета?

Отговор на свидетелката М.К. - Да, пред нас.

Съдът освободи свидетелката М.К. от съдебната зала.

В  съдебната зала беше  въведена свидетелят А.Ц..

Свидетелят А.Ц.- Аз съм общински съветник  и съгласно Наредбата следва да има представител на Общински съвет и в това си качество участвах  в самата процедура.

Въпрос на съда – Да ни кажете, предварително беше ли Ви връчен  регламент,  по който следва да се проведе избора?

Отговор на свидетеля А.Ц. -  Винаги  когато има повече от един участник,  един от комисията прави листчета с имената  и председателя тегли.Така решаваме кой да бъде за конкретното място. В случая бяха двама.

Въпрос на съда - Беше ли предварително  определен кой ще спечели – този, който се изтегли или този, който остава в купичката?

Отговор на свидетеля А.Ц. -Не си спомням точно процедурата, но мисля,  че който изтеглим.

Съдът освободи свидетеля А.Ц. от съдебната зала.

В  съдебната зала беше  въведен свидетеля Д.Н..

Въпрос на съда –Каква длъжност заемате?

Отговор на свидетеля Д.Н.- Аз съм об.с. и в това си качеството съобразно разпоредбите на Наредбата  по чл.56 от ЗУТ участвах в комисията за определяне на кандидатите за разполагане на преместваеми обекти.

Въпрос на съда - Как протече самото заседание и дали предварително бяхте запознати с регламента, в случай  че за даден обект  има повече от един кандидат?

Отговор на свидетеля Д.Н. - Аз съм общински съветник втори мандат и участвам в тази комисия за пети  път. Знам, че така се случва  и знам,  че когато има повече от едни човек се тегли жребий, не знам кой определя правилата на жребия,  когато има повече от едни кандидат, човек от комисията слага листчетата и председателя тегли, който изтегли,  той е печеливш.Не съм виждал жребий, където който остане в урната  той е печеливш, по презумция сме приели, че който изтеглим той печели.До сега никога не е коментирано това нещо.

Въпрос на адв. О. – Свидетелят  каза, че пета  година участва в тази комисия, каква е практиката на тази комисия, участват ли кандидатите, в случая присъстваха ли кандидатите, подали заявленията.Тях уведомявате ли ги?

Отговор на свидетеля Д.Н. - Аз не съм запознат кой ги уведомява. Има табло на входа на кметството, на което е  извадено уведомлението, на коя  дата   ще се проведе заседанието.В случая нямаше  външни лица.

Съдът освободи свидетеля Д.Н. от съдебната зала.

В  съдебната зала беше  въведен свидетеля Н.Х..

Въпрос на съда –Каква длъжност заемате?

Отговор на свидетеля Н.Х.- Аз съм председател на комисията, иначе съм зам.к.на Община Царево.

Въпрос на съда -Тази комисията има  ли правила, по които работи, в деня в който се събира комисията или  предварително ги определяте.Конкретно за обект №30 по схемата,  за който има двама кандидати?

Отговор на свидетеля Н.Х. - Когато са повече от едни желаещ се тегли жребий, вариантите са много за жребий, това е отработен вариант за теглене.

Въпрос на съда  - Дали изтегления е печелившия кандидат?

Отговор на свидетеля Н.Х. - Това ни се стори най-логично,  този който  изтеглиш той печели, ако някой имаше нещо  против щеше да каже.

Въпрос на адв. О. - Госпожа Ж. посочи, че жребия  технически се състои в написване на името, сгъване на листчета и  пускането в купа.Тя пред вас ли ги написа.

Отговор на свидетеля Н.Х. - Да, пред нас.

Въпрос на адв.Н.-Как  точно го проведохте?

Отговор на свидетеля Н.Х. -Госпожа Ж. изряза листчета, написа ги и  бяха поставени в урната, не сме броили  на колко е сгънато всяко едно листче.Тя ги сгъна, аз ги теглих.Пишеше ги пред нас  различни имена и пред нас ги пусна, ние седим на една маса.

Съдът освободи свидетеля Д.Н. от съдебната зала

Съдът като взе предвид обстоятелство,  че делото не е пълно, всестранно и  обективно изяснено от фактическа страна намира, че събирането на доказателства не следва да бъде приключвано, поред което и воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА  делото за 12.10.2016 година от 16.00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:30 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: