ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 12.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На дванадесет октомври                            две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1292 по описа за 2016 година

На именното повикване в 16:32 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Р.Л., редовно уведомен, се явява лично и с процесуален представител адв.О., с представено пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ  КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомен,  не се явява и не изпраща представител.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба от ответника вх.№9495/12.10.2016 година, чрез пълномощника си адв. Н., с която уведомява, че няма да сочи други  доказателства и  не възразява да се даде ход на делото в днешното съдебно заседание.

По хода на делото:

АДВ.О.: Да се даде ход на делото

Съдът, с оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя  намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с писмо вх.№ 9058/28.09.2016 година от ответната страна по делото са постъпило копие  на схема на преместваемите обекти  в частта, касаеща с.Лозенец, община Царево и по-конкретно обект №30.

Адв.О.- По отношение на доказателствата, предоставям на съда.

Съдът по така представената схема  счита, че същата е  относима към предмета на разглеждане на настоещето дело  следва да бъде приета, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  постъпилото  копие  на схема на преместваемите обекти  в частта, касаеща с.Лозенец, община Царево и по-конкретно обект №30, валидна за 2016 г.

АДВ.О.- Нямам други доказателствени  искания, да се приключи събирането на доказателствата.

СЪДЪТ като взе предвид  обстоятелството, че делото е изяснено от фактическа страна  намира, че събирането на доказателства следва да бъде приключено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА  ход на делото по същество.

АДВ.О. – Уважаеми господин съдия, моля да отмените оспорения мълчалив отказ и  да се произенесе по заявление с искане за издаване на разрешение за поставяне  на преместваем обект. Считаме, че жалбата е допустима,  което се вижда от данните съдържащи са в административната преписка.В конкретния  случай  задължинието за произнасяне на административния  орган е възникнало след изтичане на срока за подавае заявлението по чл.11, ал.2 от Общинската  наредба по чл.56 от ЗУТ. Видно  от представената  по преписката  заповед №11/ 20.04. 2016 година схемата на премастваемите обекти е била обявена на 11.04. 2016 годин , 14 дневния срок за подаване на зявления  и изтекъл на 25. 04. 2016 гоидин.  От този срок нататък  административния  орган е бил длъжен да се произнесе  или  в 14 дневен срок, който е общия срок   или в 28 дневния срок, който считаме ние за приложим  почл.57, ал.7 от АПК, но и в двата случая  и при  отчитане  на краткия 14 дневен срок подадената на 20.05. жалба  е в срок и като такава   следва да бъде разглеждана по същество. Единственото обстоятелство, което е от значение е, дали административния  орган  е имал задължение за произнасяне  поради   бездействието на кмета на Община Царево. По отношение на компетентния орган, който е дължал  произнасяне считам, че такъв е кмета на община Царево, поради следните съображения.На първо място  заради това,  че в Наредбата  по чл.56 от ЗУТ липсва  възможност за делегация, а на второ място в представената заповед за упълномощаване на Кмета на с.Лозенец  е посочено, че същанта се отнася за  издаване  на разрешение за полване на тротоарна площ, което не може да се приравни на разрешение за преместваем обект. Посочено е, че кмета на кметството трябва да се произнесе от  името на кмета на общината.Моля да отменити  мълчаливия отказ на кмета на кметство с.Лозенец, община Царево.Моля да  присъждане на съдебно-еделоводните разноски- 10 лв държавна такса.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  16:41 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: