Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1456                         19  юли  2018 година                     град  Бургас

 

                                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  БУРГАС, ХІV -ти състав, в открито заседание на дванадесети юли,  две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                              

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                                 ЧЛЕНОВЕ:  1. Златина Бъчварова

                                                                     2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Б. Ч.

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова, административно дело номер 1291 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по протест на прокурор в Окръжна прокуратура Бургас против Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Созопол, приета с решение № 773 по протокол № 31/05.03.2014 г. на общински съвет Созопол.

В протеста се излагат доводи за незаконосъобразност на наредбата, като се сочи, че същата е приета при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, без да са налице мотиви за това и без да е публикуван проект на наредбата на страницата на общината. Наведени са и възражения за противоречие на разпоредбите на чл.3; чл.23, ал.4; чл.24, ал.7, вр.чл.11, ал.1, т.5 и чл.24, ал.8 от наредбата с разпоредби от нормативни актове от по-висока степен. Иска се отмяна изцяло на наредбата, алтернативно на разпоредбите на чл.3; чл.23, ал.4 в частта „или упълномощени от него длъжностни лица“; чл.24, ал.7, вр.чл.11, ал.1, т.5 и чл.24, ал.8 от същия подзаконов нормативен акт. Претендират се разноски.

В съдебно заседание протестът се подържа от прокурор в Окръжна прокуратура  Бургас.

Ответникът - общински съвет Созопол, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, твърди, че проектът на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Созопол е публикуван на интернет страницата на община Созопол на 28.01.2014 г. Изразява становище за частична основателност на  протеста. Представена е административната преписка по приемане на наредбата.

Административен съд  Бургас, като взе предвид доводите на страните, съобрази събраните по делото доказателства и закона, намира за установено следното:

Протестът е подаден от надлежна страна по смисъла на чл.186, ал.2 АПК, поради което е процесуално допустим.

Разгледан по същество е частично основателен по следните съображения:

Наредбата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Созопол е приета с решение № 773 по протокол № 31/05.03.2014 г. на общински съвет Созопол/л.48-54 от делото/.

Административното производство е инициирано с докладна записка на заместник - кмета на община Созопол, рег.№ 95/10.02.2014 г./л.21 от делото/, с която е внесено предложение за приемане на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Созопол, ведно с проект на подзаконовия нормативен акт. В докладната записка се сочи, че проектът на наредбата е разработен в съответствие с изискванията на чл.40, ал.5 от Закона за защита на животните. Целите на проекта са чрез изпълнение на наредбата да се реализират целите на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, приета от общински съвет Созопол с решение № 263/02.06.2008 г. и да се постигне контрол върху размножаването на безстопанствените кучета на територията на общината, завишаване на контрола върху отглеждането на домашни кучета, стимулиране на гражданска активност, развиване на чувство за отговорност и повишаване информираността на гражданите при отглеждането на кучета, установяване на устойчиви практики за придобиване на безстопанствени животни и повишаване на чистотата, безопасността и комфорта на селищната среда и гарантиране на съвременен имидж на населените места в общината. За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства извън тези, необходими за реализирането на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, които се предвиждат ежегодно в общинския бюджет.

Проектът на наредбата е публикуван на интернет страница на община Созопол на 28.01.2014 г./л. 23-43 от делото/, видно от извадка от страницата на община Созопол/л.69 от делото/.

Докладната записка на заместник - кмета на община Созопол е разгледана на заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби при общински съвет Созопол на 26.02.2014 г., видно от представения по делото протокол № 41 от същата дата. Комисията е формирала предложение общинският съвет да вземе решението, така както е по докладната записка/л.44-47 от делото/.

Докладната записка е разгледана на заседание на общински съвет Созопол, за което е съставен протокол № 31/05.03.2014 г.  Проектът на наредбата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Созопол е гласуван раздел по раздел на заседанието, а наредбата, в цялост, е приета на основание чл.21, ал.2 ЗМСМА; чл.40, ал.5 от Закона за защита на животните/ЗЗЖ/ и във вр.чл.178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност/ЗВМД/, чл.59, ал.3, чл.60, чл.71, ал.1 и ал.3 ЗЗЖ, с решение № 773 по протокол № 31/05.03.2014 г. на общински съвет Созопол, взето единодушно със 16 гласа „за“ от общо 16 общински съветници,  присъствали на заседанието.

При така установените факти се налагат следните правни изводи:

На първо място, наредбата, чиито разпоредби се протестират, е приета от компетентен орган - общински съвет Созопол, съобразно чл.21, ал.2 ЗМСМА.

На второ място, при приемането на наредбата не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Проектът на наредбата е придружен от мотиви, изложени в докладната записка на заместник-кмета на община Созопол. В нея, в изпълнение на изискването на чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове/ЗНА/ ред.ДВ, бр.46/2007 г./, са посочени причините, които налагат приемането на наредбата,   правното основание за това - чл.40, ал.5 от Закона за защита на животните и целите, които се преследват с подзаконовия нормативен акт.

Преди внасянето на проекта на наредбата за обсъждането му от постоянната комисия и преди разглеждането му от общинския съвет същият е публикуван на интернет страницата на община Созопол, като на заинтересованите лица е предоставен минимално изискуемия срок от 14 дни за евентуални предложения и становища в изпълнение изискването на чл.26, ал.2 ЗНА/ДВ, бр. 46 от 2007 г./.

На трето място, обаче, протестираните разпоредби на чл.3; чл.23, ал.4, в частта „или упълномощени от него длъжностни лица“; чл.24, ал.7, вр.чл.11, ал.1, т.5 и чл.24, ал.8 от наредбата са приети в противоречие с разпоредби от нормативни актове от по-висока степен.

Въведеното в разпоредбата на чл.3 от наредбата изискване придобиването на куче от лица под 18 години да се извършва единствено с нотариално заверена декларация от родител настойник е в несъответствие с разпоредбата на чл.11, ал.1 от Закона за защита на животните, тълкуването на която налага извода, че неформалното съгласие на родител/настойник е достатъчно за продажба на животни на лица под 18 години. Така с наредбата е въведено допълнително утежняващо условие за осъществяване на сделка, в сравнение със закона, т.е с наредбата, в нарушение на чл.8 ЗНА са преуредени обществени отношения, които са регламентирани от нормативен акт от по-висока степен.

Същото е относимо и към протестираната разпоредба на чл.24, ал.8 от наредбата, която предвижда, че за нарушения по чл.13, ал.1 от същата наредба, на нарушителите се налага глоба с фиш до 50.00 лева, а при повторно нарушение в рамките на текущата година се съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 150.00 лева.

Според нормата на чл.13, ал.1 от наредбата, собственикът, водачът или стопанинът на кучето-домашен любимец е длъжен да разхожда кучето си с нашийник и неразтеглив повод, а кучетата от няколко изрично изброени породи, както и едри кучета с агресивен характер - с неразтеглив повод до 1.5 м. и с намордник. В разпоредбата на чл.177, ал.1, т.3 ЗВМД, е въведена обща забрана кучетата да бъдат извеждани без повод, а агресивни кучета - и без намордник, за нарушението на която е предвидено наказание глоба във фиксиран размер от 100. 00 лева в чл.428 ЗМВД. Този размер е двойно по-голям от размера на глобата, предвиден в чл.24, ал.8 от наредбата за първоначално нарушение от същия вид и по-малък, при повторно извършено нарушение.

Следователно, разпоредбата на чл.24, ал.8 от наредбата, преурежда, в нарушение на чл.8 ЗНА, обществени отношения, които са вече уредени от ЗВМД, поради което е незаконосъобразна, налагащо нейната отмяна, както и тази на цитираната в нея норма на чл.13, ал.1 от наредбата.

Разпоредбата на чл.24, ал.7 от наредбата предвижда, че за нарушения по чл.11, ал.1, т.5 и т.6 от същата наредба, на нарушителите се налага глоба с фиш до 20.00 лева, а при повторно нарушение в рамките на текущата година се съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 100.00 лева.

Разпоредбата на чл.11, ал.1, т.5 от наредбата сочи, че на обществени места собственикът, водачът или стопанинът на кучето-домашен любимец е длъжен да събира и изхвърля в съдове за отпадъци екскрементите на кучето - домашен любимец. Цитираната норма, в частта, в която е установено задължение за водача и стопанина на кучето-домашен любимец да събира и изхвърля в съдове за отпадъци екскрементите на кучето, противоречи на чл. чл.172, т.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, която въвежда задължение единствено за собствениците на домашни любимци да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация. В закона не е въведено подобно задължение за водачите и стопаните на домашни любимци, съответно не е предвидено и наказание, в случай, че те не почистват мястото след дефекация. При наличие на регламентация на сочените обществени отношения, същите са преуредени с разпоредбата на чл.11, ал.1, т.5 от наредбата, респективно с чл.24, ал.7 от същата, в която е предвиден много по-малък размер / 20.00 лева/ на наказанието глоба за първоначално нарушение на чл.11, ал.1, т.5 от наредбата в сравнение с размера на наказанието глоба,  предвидено за същото по вид нарушение в чл.426 ЗВМД. Това наказание от 20.00 лева е предвидено в чл.24, ал.7 от наредбата и за първоначално нарушение на чл.11, ал.1, т.6 от същата в нарушение на чл. 426а ЗВМД, в който са установени по-големи минимуми и максимуми на наказанието глоба /50-500 лева/ за собственик, който не изпълни задължението си по чл.173 ЗВМД, сред които е и това по чл.173, т.1 от закона, а именно при извеждане на кучето да носи ветеринарномедицински паспорт или копие от него.

Следователно, начинът, по който е формулирана разпоредбата на чл.24, ал.7 от наредбата и тези към които тя препраща на чл.11, ал.1, т.5 и 6 от същата наредба, води до преуреждане на обществени отношения, които са вече уредени от ЗВМД. 

Налага се извода, че както протестираната разпоредба на чл.24, ал.7, така и тези на чл.11, ал.1, т.5 и т.6 от същата следва да бъдат отменени като незаконосъобразни.

Съгласно чл. 47, ал.1 ЗАНН, административни наказания могат да налагат: а/ ръководителите на ведомствата и организациите и областните управители и кметовете на общините, на които е възложено да прилагат съответните нормативни актове или да контролират тяхното изпълнение; б/ длъжностните лица и органите, овластени от съответния закон или указ; в/съдебните и прокурорските органи в предвидените от закон или указ случаи. Разпоредбата на чл. 47, ал.2 ЗАНН допуска ръководителите по буква „а“ да могат да възлагат правата си на наказващи органи на определени от тях длъжностни лица, но само когато това е предвидено в съответния закон, указ или постановление на Министерския съвет. В случая, специалният закон по отношение на ЗАНН е ЗМСМА. В чл. 21, ал.2 ЗМСМА е предвидено, че в изпълнение на правомощията си общинският съвет издава правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения, а ал.5 на чл. 22 позволява при констатирани нарушения на тези наредби кметът на общината или негов заместник да издава наказателни постановления. Няма специален закон в областта на обществения ред, който да предвижда нещо различно.

При анализа на разпоредбите на чл.23, ал. 4 от Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Созопол и чл. 22, ал.5 ЗМСМА съдът констатира, че не е налице съответствие между двата текста - разпоредбата на подзаконовия нормативен акт недопустимо разширява кръга на лицата, които законовата норма определя като административнонаказващи органи. Законът предоставя такова правомощие само на кмета или негов заместник, а чрез израза „или упълномощено от него /кмета/ длъжностно лице“ наредбата допълва законодателното решение като предвижда наказателни постановления да могат да издават и от лица извън посочените в закона. С протестирания текст от наредбата е преуредено по различен начин обществено отношение, за което има ясна и точна регламентация в нормативен акт от по-висока степен. В случая специалният закон ЗМСМА, към който препраща разпоредбата на чл. 47, ал.2 ЗАНН, не предвижда никаква възможност за делегиране на правомощието на кмета на общината по налагане на административни наказания. Императивно в разпоредбата на чл. 22, ал.5 ЗМСМА са посочени лицата - административнонаказващи органи, които могат да налагат наказания за нарушения на наредбите - „наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник“. Следователно, разпоредбата на чл.23, ал.4 от наредбата, в частта „или упълномощени от него длъжностни лица“ противоречи на приложимите материалноправни норми - чл. 47, ал.2 ЗАНН и чл. 22, ал.5 ЗМСМА, приета в нарушение на чл. 8 ЗНА и чл. 76, ал.3 АПК, поради което следва да бъде отменена като незаконосъобразна. В този смисъл е решение № 8299/06.07.2015 г. на ВАС по адм. дело № 11791/2014 г. ,ІІІ отд.

В заключение следва да се посочи, че цитираните в изложението разпоредби от общинската наредба, с които се уреждат обществени отношения с местно значение, не са съобразени с нормативни актове от по-висока степен, което налага тяхната отмяна/по арг. от чл.8 ЗНА/.

При този изход на делото, в полза на Окръжна прокуратура Бургас следва да се присъдят разноски в размер на 20.00/двадесет/ лева, представляващи дължима и заплатена такса за обнародване на оспорването в ДВ.

Воден от горното и на основание чл.193, ал.1 АПК, Административен съд Бургас, ХIV-ти състав,

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.3; чл.11, ал.1, т.5 и т.6;  чл.13, ал.1; чл.23, ал.4 в частта „или упълномощени от него длъжностни лица“; чл.24, ал.7 и чл.24, ал.8 от Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Созопол, приета с решение № 773 по протокол № 31/05.03.2014 г. на общински съвет Созопол.

ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор в Окръжна прокуратура Бургас в останалата му част.

ОСЪЖДА общински съвет Созопол да заплати на Окръжна прокуратура Бургас разноски в размер на 20.00/двадесет/ лева.

Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред Върховен административен съд на Република България.

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

        

 ЧЛЕНОВЕ:1.

          

                      2.