ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 12.07.                                                                  град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІV-ти административен състав

На дванадесети юли                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Бъчварова

Административно дело номер 1291 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

Протестиращата страна Окръжна прокуратура гр. Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Колев.

          Ответникът Общински съвет Созопол, редовно призован, се представлява от адв. Д., редовно упълномощен.

         

По хода на делото:

 

          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Съдът докладва, че по делото е постъпило становище с вх. № 6971/20.06.2018 г. от процесуалния представител на ответника, ведно с извадка от интернет страницата на Община Созопол и пълномощно за процесуално представителство.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста. Други доказателства няма да сочим. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства. 

 

Адв. Д.: оспорвам протеста. Моля да бъдат приети представените от нас писмени доказателства с депозираното становище, удостоверяващи публикуването на проекта на Наредбата. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с протеста, с административната преписка и извадка от интернет сайта на Община Созопол, удостоверяваща публикуването на проекта на Наредбата, представена със становище на ответника.

Предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с протеста и с административната преписка, както и извадка от интернет сайта на Община Созопол, удостоверяваща публикуването на проекта на Наредбата.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми касационни магистрати, от събраните по делото доказателства се установява, че не е спазен 14-дневния срок за публикуване на проекта на Наредбата заедно с мотивите, като към настоящия момент липсват мотиви към приложения проект, което е задължение на органа преди неговото приемане. Поради това поддържам протеста. Моля да бъде отменена изцяло Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Созопол. На самостоятелно основание поддържам протеста и по отношение на конкретни противоречиви на закона текстове в Наредбата, подробно изброени в протеста.  Моля да присъдите на Прокуратурата направените по делото разноски.

 

Адв. Д.: Уважаеми административни съдии, във връзка с така направеното оспорване и искане за отмяна на цялостната Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Созопол считам протеста за неоснователен.  Видно от представените по делото доказателства и подробно изложеното от мен становище се установява, че  проектът на Наредбата е публикуван на 28.01.2014 г. в 14:56 часа на интернет страницата на Община Созопол от страна на съставителя на  проекта, като са изпълнени изискванията на чл. 26 ЗНА. Видно от приложеното по делото решение, с което е приета оспорената Наредба, се установява, че същото е прието на 05.03.2014 г., поради което считаме, че решението е прието след изтичане на установения 14-дневен срок  по смисъла на чл. 26 ЗНА. Във връзка с направеното твърдение, че липсват изложени мотиви по смисъла на чл. 28 ЗНА моля да се има предвид, че в докладната записка са изложени мотиви, които съответстват изцяло на разпоредбата на чл. 28 ЗНА. Посочени са причини, финансови и други средства, които съм описал в приложеното становище. Това навежда твърдението, че в случая не е налице основание за цялостна отмяна на така оспорената Наредба. По отношение на направеното частично оспорване в действителност е констатирана и допусната неточност по отношение на определените размери за налагане на санкция на съответните нарушители, като в тази връзка и предвид противоречие между закон и Наредба е безспорно, че следва да бъде прилаган закона. В тази връзка протестът е основателен.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: