Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

град Бургас 4 февруари 2009 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд Бургас, в публично заседание, проведено на двайсети януари през две хилядна и девета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : А.В.

 

при секретаря С.Х., като разгледа докладваното от съдия В. административно дело № 1291 по описа за 2007 година и за да се произнесе, взе следното предвид :

 

Производството пред Административен съд Бургас  е започнато по повод на жалба от К.И.К. ***, *** против заповед № 650/ 5. 4. 2007 год. на заместник кмета на община Бургас за изменение на ПУП – ПРЗ на кв. 2 по плана на кв. „Славейков” на гр. Бургас с обособяване на имот 115 на УПИ ІІІ – 115 отреден за смесена сграда – с обслужващи и жилищни функции, с градоустройствени показатели посочени в матрицата и със ситуирана свободно стояща застройка с височина от 15 м, както и обособяване на югоизточната част на УПИ ІV в кв. 2 за озеленяване, така както е посочено с цветно изчертаване на графичната част към заповедта. В с. з. молителя се представлява от адв. Мосинов и адв. Овагемова, ангажират се допълнителни доказателства, моли се за уважаване на искането за отмяна на акта.

Ответникът община Бургас се представлява от юрисконсулт Б. оспорва жалбата, представя преписката по акта, моли за отхвърляне на жалбата.

Заинтересованото лице „Мидия груп” АД гр. Бургас се представлява от адв. М. И., оспорва жалбата както по нейната допустимост, така и по основателността й, ангажират се доказателства, моли за отхвърлянето й.

Останалите заинтересовани лица, както физически така и юридически, въпреки, че са редовно уведомени не се явяват, не се представляват, не ангажират доказателства, не правят искания и не изразяват становище по жалбата и по оспорения акт. 

След като направи по отделна и съвкупна преценка на доказателствата събрани по делото, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното :

Процесуалният представител на заинтересованото лице „Мидия груп” АД, адв. М. И. е направила възражение за недопустимост на жалбата, тъй като жалбоподателя не е в кръга на лицата посочени по чл. 131, ал. 2 от ЗУТ, т. е. няма правен интерес от оспорването. По делото се представя титул за собственост в полза на жалбоподателя, от който става видно, че той е носител на правото на собственост в съседен имот, представляващ УПИ ІІ – 84 в кв. 2 и се претендира, че има намалени отстояния с предвижданата застройка по процесния акт. 

Съгласно чл. 131 от ЗУТ – заинтересувани лица при съгласуването и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план, като непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти са и съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат намалени разстояния. Дали има намалени отстояния е фактически въпрос за изясняването на които е необходимо да се съберат доказателства и това пряко влияе върху същността на правния спор. Отделно от това жалбоподателя е участник във фазата по издаването на оспорения индивидуален административен акт. Предвид на това изложеното, съда възприема доводите на жалбоподателя, изразени чрез процесуалните му представители и счита, че е налице правен интерес от оспорването.

Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ от легитимирано за това лице с правен интерес от обжалването и отговаряща на формалните изисквания, което я прави редовна – чл. 158 от АПК и  допустима – чл. 159 от АПК за разглеждане по същество.

С обжалваната заповед № 650/ 5. 4. 2007 год. на заместник кмета на община Бургас за изменение на ПУП – ПРЗ на кв. 2 по плана на кв. „Славейков” на гр. Бургас с обособяване на имот 115 на УПИ ІІІ – 115 отреден за смесена сграда – с обслужващи и жилищни функции, с градоустройствени показатели посочени в матрицата и със ситуирана свободно стояща застройка с височина от 15 м, както и обособяване на югоизточната част на УПИ ІV в кв. 2 за озеленяване, така както е посочено с цветно изчертаване на графичната част към заповедта.

Заповедта е издаден от компетентен орган в рамките на неговите правомощия по закон – чл. 129, ал. 2 от ЗУТ след надлежно делегиране от страна на кмета на община Бургас на заместник кмета на общината по строителството, за което са представени писмени доказателства, а и е служебно известно на съда от други дела с подобен предмет.

Процедурата по издаването й е започнала по заявление от „Мидия груп” АД гр. Бургас, издадено е мотивирано предписания от главния архитект на общината, с което се допуска началото на процедурата. Разгледан е проекта на заседание на Експертния съвет по устройство на територията и е одобрен. Обявен е на заинтересованите лица. Постъпили са две възражения с оплакване за неспазени отстояния, които са били разгледани от ЕСУТ. Съветът ги е отхвърлил с довода, че новопроектираната застройка е в условията на парцелно застрояване и отстоянията са по чл. 31 от ЗУТ, като не е налице приложение по чл. 22 от ЗУТ. След това е издадена оспорената заповед. Предвид на изложеното съда намира, че е спазена процедурата по издаване, като също така е спазена е формата за това.

 Жалбоподателят развива съображения, че е нарушен и материалния закон понеже не са налице изискванията за промяна на ПУП – променено е предназначението на имота без съгласие на заинтересованите собственици по чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ. Изложени за доводи, за нарушения на конкретни градоустройствени параметри. В подкрепа и за доказване на твърденията си жалбоподателя е ангажирал съдебно – техническа експертиза, която е оспорена от адв. М. И. и поради това е назначена тройна СТЕ.

Съгласно единичната СТЕ няма промяна на предназначението на имота, предмет на заповедта, тъй като преди това е било предвидено за комплексно жилищно строителство, а с промяната – за обслужващи и жилищно предназначението, което се включва в обхвата и смисъла на комплексното жилищно строителство. Спазено е отстоянието на новопредвиденото застрояване в УПИ ІІІ – 115 до улица „Янко Комитов”, тъй като е 16, 5 м, при нормативно изискуеми 5 м. Спазено е изискването на чл. 80, ал. 3 от ЗУТ относно предвиждането на тротоар по протежение на улицата. Устройствените показатели съвпадат с нормативно посочените ограничения.  

Сочи се, че не са спазени отстоянията между новопроектираната сграда в нейния пететажен обем и североизточната уличнорегулационна линия. Съдът не споделя този извод на експертизите (единична и тройна), защото намира, че в случая не е приложимо правилото на чл. 31, ал. 5 от ЗУТ. Това е така, защото дълбочината на застрояване трябва да се отнесе към посоката на имота на жалбоподателя – северозапад, а не въобще. Посоченият в експертизите размер на дълбочина на застрояване от 25 м е в посока от североизток към югозапад, а имота на жалбоподателя е в УПИ ІІ – 84, което на северозапад. Следователно, не може дълбочината измерена от североизток към югозапад да се противопоставя на отстояние перпендикулярно на тази посока. При това положение правилно община Бургас е посочила отстояние съобразно правилата на чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ. Отделно от това е налице противоречие в заключението на тройната СТЕ относно това, че отстоянието спрямо на жалбоподателя се определя по начин различен от отстоянията по другите съществуващи сгради. В случая не бива да се приложат правилата за комплексно жилищно застрояване по отношение на всички изградени до този момент сгради, а не по отношение на една част нормите за парцеларно застройване, а за останалите правилата за комплексно застрояване. Би трябвало, както са постъпила органите на общината да се приложат норми за комплексно жилищно застрояване за целия новообразуван УПИ, а не само в някои от неговите аспекти и отстояния.

Съдът също така не възприема заключенията в частта им относно отстоянията до бл. 31, който е в югоизточна посока, както поради посочените в горния абзац съображения, така и за това, че от няма постъпила жалба и оплаквания от лица от този жилищен блок. Оплакванията на жалбоподателя в тази насока са лишени от правен интерес и събирането на доказателства в този смисъл е недопустимо, а след като вече са събрани не би следвало да се обсъждат, ценят и да се вземат под внимание при решаване на делото.

Като основание за промяна на ПУП – ПРЗ в заповедта е посочено чл. 134, ал. 2, т. 8 от ЗУТ (действащ към момента на издаване на заповедта) – правото на собственост върху поземления имот е възстановено по реда на реституционните закони или е придобито по приватизационни сделки. Фактически не отговаря на твърдението на процесуалните представители на жалбоподателя, че основанието е в чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ – по съгласие на заинтересованите лица. Не се спори, а това е видно и от представените доказателства, че имота е риституиран в полза на физически лица, от където е придобит от „Мидия груп” АД гр. Бургас. По този основанието за издаване на акта е правилно определено от неговия издател.

Мотивиран от гореизложеното първи състав на Административен съд Бургас намира, че оспорения акт не страда от пороците твърдяни от жалбоподателя като такива не се откриха и  при проверката очертана от рамките на чл. 168 от АПК, което налага жалбата да се отхвърли като неоснователна и недоказана.

На основание чл. 132, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и Тълкувателно решение № 1/ 14. 01. 2008 год. на Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд, решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд Бургас

 

Р     Е       Ш     И       :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.К. *** *** против заповед № 650/ 5. 4. 2007 год. на заместник кмета на община Бургас за изменение на ПУП – ПРЗ на кв. 2 по плана на кв. „Славейков” на гр. Бургас.

Решението е окончателно и поради това необжалваемо.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :