ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 20.01.                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     І-ви Административен състав

На двадесети януари                                         две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.В.

 

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия В.

административно дело номер 1291 по  описа  за 2007 година.

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, К.К., редовно уведомен, не се представлява.

         За ОТВЕТНИКА - Община Бургас, редовно уведомени, се явява юрисконсулт Р.

                За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРААИ „Мидия Груп” АД – адв. М. И.

         Останалите ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, всички редовно уведомени, не се явяват и не изпращат представител.

Явяват се вещите лица по тройната съдебно-техническа експертиза.

 

         По хода на делото:

         ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. ИВАНОВА: Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Снема самоличността на вещите лица както следва:

         Арх. Х.К.И. – 80 г., семеен, неосъждан,

         Арх. Д.С.К. – 55 г., несемейна, неосъждана

         Арх. И.Д.Л. – 43 г., семейна, неосъждана, всички български граждани, предупредени за отговорността по чл. 291 от НК.

         Обещават да дадат безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. /от името на тройната съдебно-техническа експертиза/: Представили сме писмено заключение, което поддържаме.

 

         Явява се адв. М. за жалбоподателя.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. на въпроси на ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Актуален е сегашния извод на тройната съдебно-техническа експертиза. Тогава не съобразих, че в предишната част на проекта по подвеждащ начин е показана котировката на дълбочината на части за пететажен обем и отделно за едноетажен обем. Описано е подробно какво е отстоянието.

         Разстоянието е през улица, но в случая прилагаме чл. 22, ал. 4  от ЗУТ при урегулиране на парцели в съществуващите квартали с комплексно застрояване заварените и новостроящите трябва да отговарят на правилата за комплексно застрояване. Сградата на жалбоподателят е друга. Прилагат се правилата за парцеларно застрояване. Към УПИ ІІ се прилагат правилата за парцеларно застрояване, а към бл. 31, за комплексно жилищно застрояване.  Бл. 31 не попада в парцел на индивидуално жилищно строително . Парцелът на жалб е отделен от парцела за компл жилищно строителство Блок № 31 е заварена сграда от съществуващото комплексно застрояване.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ на въпроси на АДВ. И.: Обемът на застрояването е основно. Цялата сграда е жилищна сграда. С оглед на дълбочината на застрояване е основно застрояване. Едноетажната част на сградата се намира в северозападната част откъм уличната регулация.

         Ако ставаше въпрос за допълващо застрояване в тази част щеше да бъде изрично посочено текстово „допълващо застрояване”.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ на въпроси на АДВ. М.: Към новообразувания УПИ ІІІ-115 няма допълващо застрояване.

         С оглед практиката по изчертаването, посоченият надпис „смесена сграда” следва да се тълкува като сграда за смесено предназначение. Двата термина са равнозначни. Няма два еднакви термина за тях.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на тройната съдебно-техническа експертиза, като ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 900 лв., платими от внесения депозит.

         АДВ. М.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. И.: Аз оспорвам тройната съдебно-техническа експертиза, като считам, че експертите неправилно прилагат закона по начина, по който те тълкуват. Нямам други искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. М.: Моля да постановите решение, с което да отмените оспорената от нас заповед на зам. кмета на община Бургас, с която се изменя ПУП-ПРЗ в кв. 2 като незаконосъобразен административен акт. Считаме, че са налице нарушения на материалноправните основания за издаване на акта и за одобряване на процесния ПУП. Ще представя писмени бележки.

         ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Безспорно в производството по делото са представени доказателства за законосъобразността на издадената заповед. Моля да постановите решение, с което да потвърдите заповедта на кмета на община Бургас. Ще представя писмени бележки.

         АДВ. И.: Моля да оставите жалбата без уважение. Да потвърдите заповедта на кмета. Ще представя писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: