О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 191                от 06.02.2017г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на шести февруари две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 128 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, във вр. с чл. 203 и сл. от АПК.

            Образувано е по искова молба от С.В.Н. ЕГН **********, понастоящем в Затвора Бургас против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, бул. „Столетов“ № 21. В исковата молба е заявено искане за обезщетение в размер на 17 000 лева, представляващи неимуществени вреди, причинени на ищеца през периода от 24.02.2015 год. Претендираното обезщетение е за престоя на ищеца в Затвора Бургас при подробно описани битови условия, които по твърдение на ищеца противоречат както на чл. 3 от ЕКПЧ, чл. 1, чл. 16 от Конвенцията против изтезанията, така и на чл. 3 и чл. 43, ал. 3 от ЗИНЗС.

Във връзка с така депозираната искова молба, с Разпореждане № 414/19.01.2017 год. на съдията докладчик по делото, исковата молба е оставена без движение, като е указано на ищеца да отстрани констатирани от съда нередовности по исковата молба, както и да внесе държавна такса в размер на 10 (десет) лева в седемдневен срок от датата на съобщаването, съгласно чл. 87, ал. 1 от АПК. Дадени са указания, в същия срок да се представят доказателства за внесена държавна такса, като изрично е указано, че при неизпълнение на указанието, исковата молба ще бъде върната, а делото прекратено.

Така постановеното разпореждане е получено лично от С.В.Н. на 23.01.2017 год. В указания срок (30.01.2017г. включително) и до настоящия момент същия не е отстранил посочените нередовности по исковата молба и не е представил документ за платена държавна такса, поради което нередовността по смисъла на чл. 87, ал. 1, във вр. с чл. 86, т. 3 от АПК не е отстранена.

            Мотивиран от горното и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба на С.В.Н. ЕГН **********, понастоящем в Затвора Бургас против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, бул. „Столетов“ № 21.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 128 по описа за 2016  г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: