Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 423                11  март 2016  година                  град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти състав, в открито  заседание на двадесет и пети февруари, две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                              

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1 Златина Бъчварова

                                                                      2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар С.К.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 128 по описа за  2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Авенир Телеком“ЕООД с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление – гр.София, бул.“Цариградско шосе“ №61, ет.3, представлявано от Ж.-Д. Б. против решение № 1681/3.12.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 4450/2015г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 036897/7.08.2015г., издадено от директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция Контрол на пазара при Комисия за защита на потребителите/КЗП/, с което за нарушение на чл.9 ал.2 Закона за защита на потребителите/ЗЗП/ на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 300.00 лева на основание чл.198 ЗЗП.

 Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата излага доводи за незаконосъобразност на оспореното решение, поради неправилно приложение на закона. Не представя доказателства.

Ответникът – директора на регионална дирекция за областите Бургас Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция Контрол на пазара при КЗП, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба, а решението на Районен съд –Бургас, като правилно и законосъобразно да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения:

Районен съд – Бургас с решение № 1681/3.12.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 4450/2015г. по описа съда, е потвърдил наказателно постановление № 036897/7.08.2015г., издадено от директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция Контрол на пазара при КЗП, с което за нарушение на чл.9 ал.2 ЗЗП на „Авенир Телеком“ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 300.00 лева на основание чл.198 ЗЗП.

За да постанови оспореното решение, районният съд е счел, че при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Приел е, че деянието, описано в АУАН и в НП се установява по безспорен начин от събраните доказателства по делото и че същото е съставомерно, тъй като жалбоподателят не е посочил информация за производителя на стоките – мобилни телефони и за техния вносител в нарушение на изискването на чл.9, ал.2 ЗЗП. Изложени са мотиви, че за извършването му законосъобразно е ангажирана отговорността на „Авенир Телеком“ЕООД, в качеството му на търговец, който е извършвал търговско предлагане на мобилните телефони, като същите са били изложени по начин и на място, предполагащ покана за продажба. Отхвърлено е като неоснователно възражението на жалбоподателя за приложение на чл.28   ЗАНН.

Санкцията е  наложена на „Авенир Телеком“ЕООД за това, че изложил и предлагал за продажба на 30.01.2015г., в стопанисвания от него магазин „Интърнити“, находящ се в гр.Бургас, ул. „Гочо Иванов“ в търговски комплекс „Билла“, 20 вида броя мобилни телефони, като пред всяко устройство търговецът поставил етикет със следната информация на български език: вид на стоката, технически характеристики, цена в лева, но липсвала информация за производителя на стоките и техния вносител. За така констатираното, на „Авенир Телеком“ЕООД е съставен АУАН № К-036897/16.03.2015г., въз основа на който е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че НП е издадено в нарушение на чл.18 ЗАНН. Излагат се и доводи, че нарушението представлява маловажен случай, поради което следва да бъде приложена разпоредбата на чл.28 ЗАНН.

Така постановено решението е  валидно, допустимо, но неправилно оп следното съображение:

Настоящият касационен състав намира, че при издаване на наказателното постановление, наказващият орган е допуснал нарушение на материалния закон, което не е отчетено от първоинстанционния съд. В съставения АУАН се съдържат данни за липса на нормативно  изискуема информация в етикетите на двадесет мобилни телефона, т. е. касае се за двадесет  отделни нарушения на  чл. 9 ал. 2 ЗЗП. За отразените в акта и в НП множество административни нарушения, на дружеството-жалбоподател е определено и наложено само едно наказание, в нарушение императивната разпоредба на чл. 18 ЗАНН, съгласно която при извършени няколко административни нарушения с едно деяние, или когато едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко от тях.

С оглед изложеното, като е потвърдил оспореното пред него наказателно постановление, районният съд е постановил решение при неправилно приложение на закона – касационно основание за неговата отмяна по чл.348, ал.1, т.1 НПК.

   Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд - Бургас, ХIV – ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 1681/3.12.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 4450/2015г. по описа на Районен съд – Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 036897/7.08.2015г., издадено от директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция Контрол на пазара при КЗП, с което за нарушение на чл.9 ал.2 ЗЗП на „Авенир Телеком“ЕООД, с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление – гр.София, бул.“Цариградско шосе“ №61, ет.3, представлявано от Ж.-Д. Б., е наложена имуществена санкция в размер на 300.00 лева на основание чл.198 ЗЗП.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                         2.