О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 146          от 29.01.2014г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесет и девети януари две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 128 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на „Ками Фиш” ЕООД с ЕИК 200830448, със седалище и адрес на управление гр. *** и съдебен адрес гр. ***, представлявано от управителя Г.Я.Я. против Разпореждане за насочване за унищожаване на суровини и храни от животински произход № 35/12.07.2012 год., постановено от главен инспектор „Контрол на храните” към Областна дирекция по безопасност на храните (ОБДХ) Бургас. С оспорения административен акт, на основание чл. 257, ал. 1, във вр. с чл. 253, ал. 2, т. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност са насочени за унищожаване суровини и храни от животински произход, посочени в Протокол № 5232/12.07.2012 год., неразделна част от оспореното разпореждане, находящи се в обект „Черноморски риболов Бургас” АД в гр. Бургас, ул. „Индустриална” № 3, собственост на „Ками Фиш” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. ***. Като причини за така постановеното разпореждане е посочено, че количеството калкан – 815,520 кг. е с неизвестен произход (придружаващите документи са с невярно съдържание). Унищожаването следва да се извърши чрез изгаряне в „Екирисаж Варна”. В сезиращата съда жалба е заявено, че така постановеното разпореждане е незаконосъобразно, тъй като същото противоречи на материалния закон, на изискването за форма, а при издаването му са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Иска се от съда да отмени оспорения административен акт, като незаконосъобразен. 

След като прецени заявените в жалбата твърдения и изпратените с административната преписка писмени доказателства, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Оспореното Разпореждане за насочване за унищожаване на суровини и храни от животински произход № 35/12.07.2012 год., постановено от главен инспектор „Контрол на храните” към ОДБХ Бургас е връчено лично на представляващия дружеството на 18.07.2012 год. В цитираното разпореждане е посочено, че същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му пред Директора на ОДБХ. С писмо изх. № 1752/12.08.2013 год., Директора на ОДБХ Бургас е уведомил Г.Я.Я., в качеството му на управител на „Ками Фиш” ЕООД, че по повод жалба вх. № 1966/20.07.2012 год., с която е оспорено Разпореждане № 35/12.07.2012 год. е отговорено с писмо изх. № 1336/26.07.2012 год., заверено копие от което е предоставено. Видно от последното, по повод жалба вх. № 1966/20.07.2012 год., Директора на ОДБХ Бургас е уведомил Янчев, че в жалбата против Разпореждане № 35/12.07.2012 год. се съдържат констатации и твърдения, които са неоснователни и в по-голямата си част оборени с доказателствен материал. Посочено е също, че липсва каквото и да е било друго конкретно искане.

            От приложеното известие за доставяне R PS 8000 00YV4J 5 се установява, че писмо изх. № 1752/12.08.2013 год., ведно с приложеното към него писмо изх. № 1336/26.07.2012 год. – и двете от Директора на ОДБХ Бургас е получено от Г.Я.Я. на 19.08.2013 год.

            Сезиращата съда жалба, с която жалбоподателя „Ками Фиш” ЕООД е оспорил Разпореждане № 35/12.07.2012 год. е депозирана пред административния орган на 15.01.2014 г.

            След анализ на така установената фактическа обстановка, настоящия съдебен състав намира жалбата на „Ками Фиш” ЕООД с ЕИК 200830448 против Разпореждане за насочване за унищожаване на суровини и храни от животински произход № 35/12.07.2012 год. за процесуално недопустима, като просрочена. Съгласно нормата на чл. 149, ал. 1 от АПК, административните актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им, а в ал. 3 е регламентирано, че когато актът, мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие са били оспорени по административен ред, срокът по ал. 1, съответно по ал. 2, започва да тече от съобщението, че по-горестоящият административен орган се е произнесъл с решение, а ако органът не се е произнесъл - от крайната дата, на която е следвало да се произнесе. В настоящия случай се установява, че оспореното разпореждане е обжалвано по административен ред пред горестоящия административен орган – Директор на ОДБХ Бургас с жалба вх. № 1966/20.07.2012 год., по която жалба, с писмо изх. № 1336/26.07.2012 год., горестоящия административен орган се е произнесъл, като е приел същата за неоснователна. Действително така изготвеното писмо не отговаря на изискването за форма на мотивирано решение по жалбата, но с оглед обективираното в него становище за неоснователност на констатациите и твърденията посочени в жалбата, следва да се приеме, че по същество така изготвеното писмо съставлява отказ за отмяна на оспорения пред него административен акт. От цитираното по-горе известие за доставяне по безспорен начин се установява, че така постановения отказ на горестоящия административен орган е получен от жалбоподателя най-късно на 19.08.2013 год., от която дата е започнал да тече 14-дневния срок по чл. 149, ал. 3 от АПК, който е изтекъл на 02.09.2013 год. – понеделник, работен ден. Сезиращата съда жалба е депозирана на 15.01.2014 год. – значително след изтичане на цитирания 14-дневен срок за оспорване на административния акт.

            В случая следва да се има предвид и факта, че дори и да се приеме, че писмо изх. № 1336/ 26.07.2012 год. на Директора на ОДБХ Бургас няма характера на мотивирано решение по жалба против оспорен пред него административен акт – Разпореждане № 35/12.07.2012 год., то следва, че в случая е налице непроизнасяне на горестоящия административен орган. В този смисъл е приложима втората хипотеза на чл. 149, ал. 3 от АПК, а именно 14 дневния срок за оспорване започва да тече от  крайната дата, на която горестоящия административен орган е следвало да се произнесе. От приложена административна преписка се установява, че жалбата по административен ред е депозирана на 20.07.2012 год. с вх. № 1966. Съгласно чл. 97, ал. 1 от АПК, в двуседмичен срок от получаване на преписката, когато е едноличен, и в едномесечен срок, когато е колективен, компетентният да разгледа жалбата или протеста орган се произнася с мотивирано решение, с което обявява оспорения акт за нищожен, отменя го изцяло или отчасти като незаконосъобразен или нецелесъобразен или отхвърля жалбата или протеста. С оглед така цитираната правна норма, от датата на получаване на жалбата – 20.07.2012 год., компетентния да я разгледа горестоящ орган е следвало да се произнесе с мотивирано решение в двуседмичен срок, т.е. до 03.08.2012 год. Предвид това, 14-дневния срок за оспорване на разпореждането е започнал да тече от 03.08.2012 год. (датата до която горестоящия административен орган е следвало да се произнесе с мотивирано решение по жалбата) и е изтекъл на 17.08.2012 год. Към момента на подаване на сезиращата съда жалба и този срок е изтекъл.

Съгласно чл. 159, т. 5 от АПК, жалбата или протеста се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорването е просрочено. Предвид това, подадената след срока жалба се явява процесуално недопустима за разглеждане, поради което, същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 5 от АПК, Административен съд – гр. Бургас, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Ками Фиш” ЕООД с ЕИК 200830448, със седалище и адрес на управление гр. *** и съдебен адрес гр. ***, представлявано от управителя Г.Я.Я. против Разпореждане за насочване за унищожаване на суровини и храни от животински произход № 35/12.07.2012 год., постановено от главен инспектор „Контрол на храните” към Областна дирекция по безопасност на храните Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 128/2014г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

                                                                                                                                                                                                                                                    СЪДИЯ: