Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 895/17.04.2012 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на четвърти април две хиляди и тринадесета година, в открито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Станимира Друмева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:  Даниела Драгнева

                                                                               Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф.  и прокурор Тиха Стоянова

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 128/2013 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от „Венеция СЕГ” ЕООД - Ахтопол против решение № 169/19.11.2012 година по н.а.х.д. № 453/2012 година на Районен съд – Царево (РС), с което е изменено наказателно постановление № 02-0203021/20.08.2012 година на директора на дирекция „Инспекция по труда” - Бургас (НП).

С НП, за нарушение на чл.152 от Кодекса на труда (КТ), на основание чл.414 ал.1 от КТ, на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 1800 лева, която съдът е намалил на 1500 лева.

Касаторът оспорва решението с аргумент, че е незаконосъобразно. Не са обсъдени възраженията, изложени от санкционираното лице, че графикът, който е открит в търговския обект, е примерен, а действителния график се е съхранявал от трето лице – счетоводителя на дружеството. Налице са предпоставките за приложение на чл.415в от КТ, тъй като деянието е очевидно малозначително и не са настъпили вредоносни последици за възложителя.

Иска се отмяна на решението на РС и отмяна на НП.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С НП дружеството е санкционирано, че в качеството на работодател не е осигурило междудневна почивка от поне 12 часа на работник (сервитьор) в обект, стопанисван от „Венеция СЕГ” ЕООД – установено по представен и заверен от работодателя график на смените.

РС е потвърдил НП като е приел, че нарушението е установено, но е намалил размера на санкцията до предвидения минимум.

Касационният състав споделя мотивите на РС.

Нарушението е установено от представените доказателства – представени при проверката от самия работодател. Видно от представения график, сервитьорът С.А. е работила на 11.06.2012 година в периода 16,00 – 24,00 часа, а на 12.06.2012 година в периода 08,00 – 16,30 часа.

Тезата на санкционираното лице, че графикът, предаден на контролния орган, е „примерен”, е неубедителна. По преписката липсват каквито и да е достоверни данни, че в момента на проверката органите на ИТ са изискали от дружеството, нещо различно от действащия график на работа и правилника за вътрешния трудов ред. Тези документи са представени от работодателя в заверени копия и са използвани при извършването на проверката. По делото не е представено смислено обяснение каква е била ролята на този „примерен”, според касатора, график и защо е бил на разположение в обекта на дружеството, при поддържана позиция, че действителния график се е намирал при счетоводител. Затова, РС правилно е приел, че възражението не е доказано и чрез него се изгражда единствено защитна теза.

Не са налице предпоставките на чл. 415в от КТ, защото тази норма изисква нарушението да може да бъде отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в кодекса и от него да не са произтекли вредни последици за работници и служители. В случая, нарушението няма как да бъде отстранено веднага след установяването му, защото е констатирано за минал период, а вредни последици за работника, очевидно, са настъпили и те се изразяват в лишаването му от законоустановената продължителност на междудневната почивка, установена в КТ.

Решението следва да се остави в сила.

С оглед на изложеното, съдът

 

                                                           Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 169/19.11.2012 година по н.а.х.д. № 453/2012 година на Районен съд – Царево.

 

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: