Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1210                   Година 06.07.2012       Град Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на деветнадесети юни  две хиляди и дванадесета година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар Й.Б.

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 128 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 от АПК, във връзка с § 4л от ЗСПЗЗ.

Образувано е по жалба на Н.М.Д. с ЕГН ********** *** против заповед № 3559/20.12.2010г. на Заместник-кмета на Община Бургас, в частта, с която е утвърдена оценка на подобренията върху недвижим имот № 404, по помощния план към ПНИ в местността “Брястите”, землището на ж.к. “Меден рудник”, гр.Бургас, съставляващ част от новообразуван имот с идентификатор 07079.654.742 по кадастралната карта на град Бургас. С оспорената заповед в полза на З.Н.Д. – ползвател на част от новообразувания имот е определена стойност на подобренията  - 1986 лева, дължима от жалбоподателя. В жалбата се оспорва размера на определената пазарна стойност на подобренията върху имота, като се счита, че оценката не е съобразена с приложимото материално право и се иска да бъде намалена в размер до 1 000 лева.

Ответникът – Заместник-кмета на община Бургас, редовно уведомен, в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата.

Заинтересованата страна З.Н.Д. ***, редовно уведомена, чрез процесуалния си представител изразява становище за основателност на жалбата, като счита, че оценката на подобренията следва да бъде намалена до 1 000 лева.

Производството е висящо за втори път пред Административен съд гр.Бургас, след като с решение № 690/13.01.2012г. постановено по адм.д.№ 14767/2011г. по описа на Върховен административен съд е отменено решение № 227/04.10.2011г., постановено по адм.д.№ 294/2011г. по описа на Административен съд гр.Бургас и делото е върнато за ново разглеждане.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

Административното производството е образувано по молба вх.№ 94-З-161/17.09.2008 година от З.Н.Д. – ползвател и добросъвестен владелец на част от новообразуван недвижим имот с идентификатор 07079.654.742, по кадастралната карта на гр.Бургас.

На “Финконсулт Бургас” ООД е възложено да извърши оценка на подобренията върху ползвателския имот, като е определена цена на подобренията в имота в размер на 1 986 лева, представляваща стойността на  фургон - бунгало, външен тръбопровод, ограда, трайни насаждения - засадено лозе, плодни дървета. Пазарната оценка на подобренията е възприета от административния орган и въз основа на нея е издадена процесната заповед.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените към административната преписка писмени доказателства, съдът намира, че оспорената заповед е издадена от компетентен орган, в изискуемата от закона писмена форма, при спазване на административнопроизводствените правила, но в нарушения на материалноправните изисквания на закона.

Съгласно разпоредбата на чл.§4л от ПЗР на ЗСПЗЗ оценките на земите, сградите и подобренията на земята по §4а, 4б, 4в и 4з се извършват със заповед на кмета на общината или на упълномощено от него длъжностно лице в 3-месечен срок от влизането в сила на плана на новообразуваните имоти при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

Заповед № 3559/20.12.2010 година, на заместник-кмета на Община Бургас е издадена от компетентен орган, с оглед нормата на §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ и правомощията предоставени му със заповед № 64/10.01.2008 година на кмета на община Бургас.

Съгласно §31 от ПЗР на ППЗСПЗЗ към ПМС № 234/16.12.1999г. в редакцията, обн. в ДВ бр.44/2001г., правоимащите лица по § 4а, 4б, 4в и 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ могат да подадат молба за оценка в 30-дневен срок от влизането в сила на плана на новообразуваните имоти. Молбата се подава до кмета на общината и съдържа данни за имота и за подобренията, които ще се оценяват, за собственика и за ползвателя. Оценката се извършва от техническата служба на общината в 3-месечен срок от влизане в сила на плана на новообразуваните имоти съобразно условията и по нормативните актове, посочени в ал.2, т.1, т.2 и т.3 и се одобрява със заповед на кмета на общината.

Съгласно §4в от ПЗР на ЗСПЗЗ лицата, извършили подобрения върху имотите, подлежащи на връщане, имат правата по чл.72 от Закона за собствеността.

При първото разглеждане на подадената жалба са допуснати две експертизи – агрономическа и съдебно – техническа – на извършените подобрения, като съдът е приел, че пазарната оценка на подобренията е 698,76 лева, която е стойността на трайните насаждения. По отношение на стойността на фургона, изградения тръбопровод за вода и оградата, реализирани от заинтересованата страна Д., съдът е приел, че административният орган незаконосъобразно ги е включил при определяне цената на подобренията. Фургонът и оградата не са трайно закрепени към терена и могат да бъдат отстранени от ползвателя, а по отношение на изградения тръбопровод е приел, че по делото не са представени доказателства за законосъобразното му изграждане, поради което и не следва да бъде причисляван към подобренията върху имота.

В решение № 690/13.01.2012г. постановено по адм.д.№ 14767/2011г. по описа на ВАС е прието, че правилно в стойността на подобренията не е включена стойността на фургона, тъй като не е сграда по смисъла на § 4а от ЗСПЗЗ, с оглед разпоредбата на § 1в, ал.3, т.2 от ДР на ППЗСПЗЗ. По отношение на оградата и тръбопровода преминаващ през имота, съдът е прието, че са основателни възраженията, поради което делото е върнато за ново разглеждане с указание да се съберат доказателства за тях, като се изследва характера им, стойността, начина на закрепване на оградата към земната повърхност, както и каква част от тръбопровода преминава през имота.

С оглед задължителните указания на ВАС, в хода на настоящото съдебно производство е допусната съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която е установило, че направеното отклонение от главния тръбопровод в парцела е 25 м. и е на стойност 95 лева. По отношение на ограда е установило, че същата е от стоманобетонови колове, поцинкована мрежа и бодлива тел с дължина 45 м. и е на стойност 58 лева. Заключението на вещото лице не е оспорено от страните и се кредитира от съда, като определената оценка се възприема от съда, като компетентна, безпристрастна и изготвена в съответствие със законовите изисквания и ангажираните по делото доказателства. В случая безспорно се установява, че отклонението от тръбопровода не е преместваемо съоръжение и той както и изградената ограда представляват подобрения в имота, чиято стойност следва да бъде включена в оценката на подобренията в имота, поради което същата се определя в общ размер на 851,76 лева, като сбор от стойностите на оценените трайни насъждения - 698,76 лева, тръбопровод 95,00 лева и ограда – 58 лева.

Въпреки така определената стойност на подобренията, определената оценка на подобренията в процесната заповед от 1 986,00 лева, следва да бъде изменена на 1 000,00 лева, съобразно изрично изразеното от жалбоподателя становище, че искане изменение на оценката до този размер, тъй като в противен случай ще е налице произнасяне от съда по искане с което не е сезиран.

Съгласно разпоредбата на чл.143, ал.1 от АПК когато съдът отмени обжалвания акт, държавните такси, разноските по производството и възнаграждението за един адвокат, се възстановяват от бюджета на органа, издал акта. В настоящия случай на жалбоподателя следва да му бъдат присъдени разноски в претендирания размер от 299,00 лева, съобразно изявлението на процесуалния му представител в проведеното на 24.04.2012г. съдебно заседание. 

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ заповед № 3559/20.12.2010 година на от Заместник-кмета на Община Бургас, в частта, с която е утвърдена оценка на подобренията върху недвижим имот № 404, по помощния план към ПНИ в местността “Брястите”, землището на ж.к. “Меден рудник”, град Бургас, съставляващ част от новообразуван имот с идентификатор 07079.654.742 по кадастралната карта на град Бургас от 1986,00 лева (хиляда деветстотин осемдесет и шест лева) на 1000,00 лева (хиляда лева).

ОСЪЖДА Община Бургас да заплати в полза на Н.М.Д. с ЕГН ********** ***  разноски по делото в размер на от 299,00 лв.(двеста деветдесет и девет лева).

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: