ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2011, 15.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети март                                  две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 128 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Р.Г.А., редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява адвокат Х., с пълномощно по делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Г.Ч., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат Х., с пълномощно по делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Г.Ч., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат Х., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, редовно призован, се явява адвокат Вичева, с пълномощно от днес.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Национална спортна база” ЕАД, редовно призована, се явява юрисконсулт Каракашева, с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на Р.Г.А., С.Г.Ч. и Т.Г.Ч., против заповед № РД-18-60/04.10.2007 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Созопол, община Созопол, област Бургас.

 

АДВОКАТ Х.: Поддържам жалбата.

Доказателствени искания съм направила със съпровождащата молба. Искаме назначаване на експертиза.

 

АДВОКАТ ВИЧЕВА: Оспорваме жалбата изцяло.

Моля да премете приложената административна преписка, която е в този кратък вид, защото това е първоначално обжалване на карта и регистър и всъщност конкретни писмени доказателства, като документи за собственост, имаме ако такива са представени от лицата, направили възражения пред нас. Това, което е налично в службата, сме го представили. Гледано е възражение на комисия, взето е становище да не се уважава.

По искането за назначаване на експертиза не се противопоставям. Имотът не е нанесен, тъй като съществуват съдебни решения, по смисъла на които кадастралният план на целия парцел втори е отменен. Влязло е в сила съдебното решение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ КАРАКАШЕВА: Оспорвам жалбата.

Представям по списък документи, като моля да бъдат приети като доказателства по делото. От същите се вижда, че ние сме собственици на целия УПИ-ІІ. Това е отразено съответно и на гърба на Акт за частна държавна собственост № 175, че е внесено в наш капитал и представям съответния документ, че е в нашия капитал.

Моля  да се приложи исканото дело на Окръжен съд – Бургас, в което се намира и решението на Върховния административен съд. Препис от същото решение Ви представям.

Не се противопоставям на искането на жалбоподателите за допускане на  експертиза.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на съдебно-техническа експертиза по така поставения в жалбата въпрос, като ДАВА възможност на жалбоподателите в 3-дневен срок от днешно съдебно заседание да формулират задачи по искането за допускане на съдебно-техническа експертиза.

ДА СЕ ИЗИСКА от Окръжен съд – Бургас административно дело № 289/2002 година.

АДВОКАТ Х.: Оспорвам представения Акт за държавна собственост № 175/05.07.1999 година. Моля Национална спортна база в качеството му на заинтересовано лице да бъде задължено да представи преписката по преобразуването му в настоящото акционерно дружество, от която да е видно дали процесният имот е апортиран в капитала на дружеството, тъй като от това, което е представено, такъв извод не може да се направи. Има ли доказателства за апортиране на процесния имот в капитала на дружеството?

 

ЮРИСКОНСУЛТ КАРАКАШЕВА: Дружеството е правоприемник на СО „Спортни имоти и прояви”. Тази организация е управлявала този имот и впоследствие по силата на чл. 17а от Закона за приватизация на държавни и общински предприятия, отменен 2004 година, имотът става собственост на съответната организация, съответно този имот се прехвърля на нас. По силата на същия член сме собственици на този имот. Имотът фигурира в капитала на дружеството, за което съм представила документи. Национална спортна база е изцяло правоприемник на СО „Спортни имоти и прояви”. В случай, че бъдем задължени да представим доказателства, че съответния ни праводател е притежавал този имот и съответно е прехвърлен на нас, ще ангажирам такива доказателства.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.05.2011 година от 10:10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: