ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 23.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и трети октомври                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1289 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:28 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Юлия 2003” ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Несебър, редовно призован, явява се юрисконсулт Р., редовно упълномощен.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Слънчев бряг” АД, редовно призована, представител не се явява.

 

СЪДЪТ констатира, че призованата и конституирана страна по спора „Слънчев бряг” АД няма качеството на заинтересована такава по смисъла на закона, тъй като производството, приключило с оспорената заповед, касае премахване на преместваем обект и същото следва да се развива между издателя на заповедта и страната, която същата заповед задължава, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА „Слънчев бряг” АД, конституирано като заинтересована страна по спора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Представям и моля да приемете Заповед № 129/22.02.2013 г. и болничен лист № 3882260, издаден на Н.К.Д – Кмет на Община Несебър.

Да се приемат представените по делото доказателства.

Други доказателства няма да соча.

Имотът, в който се намира павилионът, не е изцяло собственост на дружеството-жалбоподател така, както е посочено и в оспорената заповед.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези, представени от юрисконсулт Р. в днешно съдебно заседание. С оглед направеното необосновано искане за допускане на техническа експертизата в жалбата, следва да се укаже на жалбоподателя в 3-дневен срок от получаване на съобщението да формулира въпроси, на които счита, че следва да отговори лице със определена квалификация, така, че да защити застъпената от него позиция по спора. Следва да се укаже на жалбоподателя, че при неизпълнение на това задължение, делото ще бъде разгледано при наличните доказателства.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Р. Заповед № 129/22.02.2013 г. и болничен лист № 3882260, издаден на Н.К.Д – Кмет на Община Несебър.

УКАЗВА на жалбоподателя в 3-дневен срок от получаване на съобщението да формулира въпроси, на които счита, че следва да отговори лице със определена квалификация, така, че да защити застъпената от него позиция по спора.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение на това задължение, делото ще бъде разгледано при наличните доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 20.11.2013 г. от 11:30 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: