Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 1453                                    19.07.2018 година                           гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и осми юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.С., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 1288 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Х.Г.Х. с ЕГН **********, с адрес: ***, против решение № 428/03.04.2018 г., постановено по АНД № 5861/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на измененото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание касационният жалбоподател не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен. Не сочи нови доказателства.

За ответната страна не се явява представител в съдебното заседание, редовно уведомена. С писмена молба е заявено становище за неоснователност на касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна по следните съображения:

С решението, предмет на касационната проверка, БРС е изменил наказателно постановление № 4854 от 17.11.2017 г., издадено от главен инспектор „Мониторинг“ в дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ в Агенция „Пътна инфраструктура“, с което на основание чл. 53, ал.1 от Закона за пътищата (ЗП) е наложено на касатора Х.Г.Х. административно наказание- глоба в размер на 2000 лева за нарушение по чл. 26, ал. 2, т.1, б. „а“ от ЗП, вр. чл. 37, ал. 3 от Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС. За да постанови този резултат, съдът е приел, че нарушението е доказано по несъмнен начин от събраните по делото доказателства. Съдът е счел, че законосъобразно е ангажирана отговорността на санкционираното лице.

От фактическа страна по делото е установено, че на 17.10.2017 г. на главен път І-9 касаторът Х.Г.Х. е управлявал в посока Созопол - Бургас състав от ППС с пет оси- МПС с две оси марка „ДАФ“ модел „95.360“ с peг. № ****и ремарке с три оси с per. № ****, натоварено с дървен материал. В 17.20 часа товарният автомобил бил спрян за проверка от служители на Агенция „Пътна инфраструктура”, в хода на която било констатирано посредством извършено измерване, че са превишени нормите, предвидени в Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС (Наредбата), като измереното натоварване на задвижващата (2ра) единична ос на ППС е 14.740 т., при максимално допустимо натоварване на задвижващата ос 11.5 т., съгласно чл.7, ал.1, т.4, буква „А“ от Наредбата. Сумата от натоварването по оси на ППС била 47.885 т. Измерването било извършено с техническо средство ел. везна DFW-KR № 118807 и ролетка Р05. Водачът не представил валидно разрешение (разрешително или квитанция за платени пътни такси) за движение на извънгабаритно пътно превозно средство по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС, респективно тежко по чл. 3 на Наредбата. При тези данни било прието, че е нарушена забраната, установена в чл. 26, ал. 2, т. 1, буква „а” от ЗП за движение на извънгабаритни и тежки ППС без разрешение, поради което срещу касатора бил съставен акт за установяване на административно нарушение.

В нормата на 26, ал.2, т.1, б. „а“ от ЗП е установена забрана за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия, без съответно разрешение. Съгласно чл. 7, ал.1 от Наредба № 11 от 3.07.2001 г., допустимото максимално натоварване на ос за ППС с допустими максимални маси по чл. 6, ал. 1 с пневматично или признато за еквивалентно на него окачване за движение по всички пътища, отворени за обществено ползване, както и за ППС със същите маси без пневматично или признато за еквивалентно на него окачване за движение само по дадените в приложение № 2 отворени за обществено ползване пътища, е за: сумата от натоварванията на ос на една тройна ос на ремаркета и полуремаркета, когато разстоянието между осите е: над 1.3 m - 24 t (т.3, б. „б“; единична ос - зaдвижвaщa: на ППС при условията на чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3 – 11.5 t (т.4, б. „а“). В случая тази забрана е била нарушена от касатора, с което е бил осъществен съставът на нарушението по чл. 53, ал. 1 от ЗП. Ето защо съдът приема, че касаторът е санкциониран законосъобразно.

Съдът намира за неоснователни доводите на касатора за допуснати в производството по издаване на наказателното постановление съществени процесуални нарушения. Актът за установяване на административното нарушение е съставен съобразно изискванията на закона и е предявен на нарушителя, за да се запознае със съдържанието му. Както в акта, така и в наказателното постановление нарушението е описано пълно и ясно, в съответствие с изискванията на чл. 42, т.4, респ. чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН, с което е осигурено правото на защита на наказаното лице. Не са допуснати и нарушения при подбора на приложимите за деянието разпоредби.

В заключение, не се установяват наведените в жалбата касационни основания, поради което обжалваното решение като обосновано и постановено при съблюдаване на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 428/03.04.2018 г., постановено по АНД № 5861/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                      

2.