Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    1671          08.10.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на двадесети септември две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Станимира Друмева

                   2. Румен Йосифов

 

при секретаря Стоянка Атанасова и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 1287по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на П.Т.Г., ЕГН ********** *** против решение № 482/18.04.2018 г., постановено по НАХД № 769/2018 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-4635-000538 от 15.12.2017 г. на Началник РУП към ОД на МВР – Бургас, РУ Приморско, с което на касатора е наложена глоба в размер на 100 лева на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) за нарушение на чл. 150А, ал. 1 от същия закон.

Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът се явява лично, като поддържа касационната жалба.

Ответникът – Районно управление – Приморско при ОД на МВР - Бургас не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за основателност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на П.Т.Г. против наказателно постановление № 17-4635-000538 от 15.12.2017 г. на Началник РУП при ОД на МВР – Бургас, РУ Приморско. Отговорността на Г. е ангажирана за това, че 05.12.2017 г. около 15.37 часа в с. Ясна поляна на ул. „Янтра“ посока ул. „Михаил Герджиков“ управлява лек автомобил „Кубота ЗЛ 2202“ с рег. № А05863 без да притежава валидна категория за управляваното МПС.

За да потвърди оспореното наказателно постановление, първата инстанция е приела, че П.Т.Г. е извършил от обективна и субективна страна нарушението по чл. 150а, ал. 1 от ЗДвП..

Решението на Районен съдБургас е неправилно и следва да се отмени.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Производството по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания чрез съставяне на АУАН и издаване на НП е строго формален процес и ЗАНН урежда изчерпателно процедурата и реквизитите, които трябва да съдържат съответните актове. Наказателното постановление представлява юрисдикционен акт, като както за наказания, така и за съда следва да бъде ясно за какво нарушение е наложено наказание.

Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН описанието на нарушението е задължителен реквизит на наказателното постановление. Описанието на нарушението в наказателно постановление следва да е пълно, точно и ясно. В случая е налице разминаване между описано в АУАН и НП. В АУАН е посочено, че санкционираното лице е управлявало колесен трактор, а в НП е посочен като водач на лек автомобил, каквото разминаване по отношение на задължителен реквизит е недопустимо. Формалността на административнонаказателното производство предпоставя максимална прецизност на наказващия орган при индивидуализацията на конкретното нарушение. Изложеното налага извод за наличие на допуснато от наказващия орган нарушение на процесуалните правила при издаване на наказателното постановление. Характерът на процесното нарушение сочи на ограничаване и възпрепятстване на правото на защита на наказаното лице. Последното обосновава извода, че в случая става въпрос за допуснато от наказващия орган съществено процесуално нарушение, което е неотстранимо в стадия на съдебното производство.

 

 

 

 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за неправилно, поради което същото следва да се отмени,  като се отмени и обжалваното наказателно постановление.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 482/18.04.2018 г.,  постановено по НАХД № 769/2018 г. на Районен съд – Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-4635-000538 от 15.12.2017 г. на Началник РУП към ОД на МВР – Бургас, РУ Приморско, с което на П.Т.Г. е наложена глоба в размер на 100 лева на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) за нарушение на чл. 150А, ал. 1 от същия закон.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                 

 

                                                                             2.